Vir Biotechnology i GSK ogłaszają, że produkt VIR-7831 zmniejsza potrzebę hospitalizacji i ryzyko zgonu we wczesnym etapie leczenia dorosłych chorych na COVID-19

  • Niezależna Komisja ds. Monitorowania Danych zaleca wcześniejsze zakończenie badania fazy III COMET-ICE z uwagi na 85% zmniejszenie wskaźnika hospitalizacji i śmiertelności.
  • Vir i GSK planują niezwłocznie wystąpić o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w trybie nagłym w USA oraz o dopuszczenie do obrotu w innych krajach.
  • Ponadto nowe badania in vitro wskazują, że produkt VIR-7831 wykazuje działanie wobec głównych krążących wariantów wirusa SARS-CoV-2.

Vir Biotechnology, Inc. (Nasdaq: VIR) i GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) ogłosiły dzisiaj, że Niezależna Komisja ds. Monitorowania Danych zaleciła zatrzymanie rekrutacji do badania fazy III COMET-ICE (COVID-19 Monoclonal antibody Efficacy Trial - Intent to Care Early) oceniającego produkt VIR-7831 (GSK4182136) w monoterapii we wczesnej fazie leczenia COVID-19 u dorosłych z dużym ryzykiem hospitalizacji, z uwagi na dane wskazujące na dużą skuteczność.

Zalecenie IDMC oparte jest na wynikach analizy wstępnej obejmującej 583 pacjentów włączonych do badania COMET-ICE, wskazującej na 85% zmniejszenie (p=0,002) wskaźnika hospitalizacji lub zgonu wśród pacjentów otrzymujących VIR-7831 w porównaniu z placebo, który jest pierwszorzędowym punktem końcowym badania. Produkt VIR-7831 był dobrze tolerowany. Ponieważ badanie nadal trwa i wymaga zastosowania ślepej próby, a obserwacja pacjentów biorących udział w badaniu będzie trwać 24 tygodnie, dodatkowe dane, w tym dane epidemiologiczne i wirusologiczne, zostaną opublikowane po zakończeniu badania.

Na podstawie tych wyników Vir i GSK planują niezwłocznie wystąpić o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w trybie nagłym (EUA) do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz o dopuszczenie do obrotu w innych krajach. Dane z tego badania rejestracyjnego będą także stanowić podstawę do wniosku o rejestrację leku biologicznego złożonego do FDA.

Firmy te ogłosiły dziś także wyniki nowego badania, zgłoszone i oczekujące na publikację online w czasopiśmie bioRxiv, wskazujące, że produkt VIR-7831 zachowuje działanie wobec aktualnie krążących istotnych wariantów wirusa, w tym wariantu brytyjskiego, południowoafrykańskiego i brazylijskiego, na co wskazują dane in vitro z pseudotypowanych testów wirusowych. W przeciwieństwie do innych przeciwciał monoklonalnych VIR-7831 wiąże się z wysoce konserwatywnym epitopem białka kolca, co może utrudniać wytwarzanie oporności.

Pełny program opracowywania klinicznego VIR-7831 obejmuje, poza badaniem COMET-ICE, następujące badania:

  • COMET-PEAK: Trwające dwuczęściowe badanie fazy II porównujące bezpieczeństwo stosowania i kinetykę wirusa przy domięśniowym podaniu 500 mg VIR-7831 wobec dożylnego podania 500 mg VIR-7831 u dorosłych niskiego ryzyka z łagodną lub umiarkowaną chorobą COVID-19 oraz oceniające podobieństwo i farmakokinetykę produktu VIR-7831 wytwarzanego w różnych procesach.

  • COMET-TAIL: Badanie fazy III o oczekiwanym terminie rozpoczęcia w drugim kwartale 2021 r., obejmujące dorosłych wysokiego ryzyka, mające na celu ocenę, czy podawany domięśniowo produkt VIR-7831 może zmniejszyć wskaźnik hospitalizacji lub zgonu z powodu COVID-19.

  • COMET-STAR: Badanie fazy III o oczekiwanym terminie rozpoczęcia w drugim kwartale 2021 r., obejmujące niezakażonych dorosłych wysokiego ryzyka, mające na celu ocenę, czy podawany domięśniowo produkt VIR-7831 może zapobiec objawowemu zakażeniu.

Dr George Scangos, Dyrektor naczelny Vir, powiedział: 

Te bardzo interesujące dane na temat pojedynczego przeciwciała wiążącego się z konserwatywnym epitopem zbliżają nas o jeden krok do zapewnienia nowego skutecznego rozwiązania dla pacjentów na całym świecie. Najważniejsze cechy VIR-7831 to podwójny mechanizm działania, który ma uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek i usuwać zakażone komórki, jak również jego cechy mogące utrudniać wytwarzanie oporności. Obserwacje te, w połączeniu z danymi nt. oporności oczekującymi na publikację, wykazują potencjał VIR-7831 w zapobieganiu najcięższym następstwom COVID-19 i wskazują na potencjalną zdolność ochrony przed aktualnie krążącymi szczepami wirusa.

Dr Hal Barron, główny dyrektor ds. naukowych oraz Prezes działu badawczo-rozwojowego, powiedział: 

Cieszymy się, że to wyjątkowe przeciwciało monoklonalne było w stanie przynieść tak dużą korzyść chorym. Oczekujemy z niecierpliwością na jak najszybszą możliwość udostępnienia produktu VIR-7831 i planujemy dalsze badania jego możliwości w innych zastosowaniach.

Część fazy III badania COMET-ICE oceniała bezpieczeństwo stosowania i skuteczność jednorazowego wlewu dożylnego VIR-7831 (500 mg) lub placebo u ambulatoryjnych pacjentów na całym świecie, a ta analiza tymczasowa objęła 291 pacjentów z grupy leczenia i 292 pacjentów z grupy placebo. Głównym punktem końcowym badania jest odsetek pacjentów, u których doszło do progresji COVID-19 zdefiniowanej jako konieczność hospitalizacji na co najmniej 24 godziny lub zgon, w ciągu 29 dni od randomizacji. W populacji badania 63% stanowili pacjenci pochodzenia hiszpańskiego/latynoskiego, a 7% – pacjenci rasy czarnej i pochodzenia afroamerykańskiego. Zgodnie z danymi Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w populacjach tych istnieje około trzykrotnie większe ryzyko hospitalizacji1 i około dwukrotnie większe ryzyko zgonu2  z powodu COVID-19.

Produkt VIR-7831 jest także oceniany w warunkach ambulatoryjnych w badaniu fazy II BLAZE-4 sponsorowanym przez firmę Eli Lilly and Company, którego celem jest ocena bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Eli Lilly, bamlaniwimabu (LY-CoV555), w monoterapii i w skojarzeniu z innymi przeciwciałami neutralizującymi, w tym VIR-7831, w porównaniu z placebo u dorosłych niskiego ryzyka z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem COVID-19.

Ponadto VIR-7831, razem z VIR-7832, będą oceniane w badaniu fazy Ia/IIb AGILE, wspieranym przez National Health Service, obejmującym dorosłych z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem COVID-19. VIR-7832 jest drugim przeciwciałem monoklonalnym opracowanym wspólnie przez firmy Vir i GSK, które ma zostać poddane badaniom jako potencjalny lek przeciwko COVID-19.

VIR-7831 i VIR-7832 są produktami eksperymentalnymi i nie są dopuszczone do stosowania przez Agencję ds. Żywności i Leków USA ani żadne inne władze rejestracyjne.

Projekt badania klinicznego COMET-ICE

Wieloośrodkowe badanie COMET-ICE prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo ocenia stosowanie VIR-7831 u dorosłych z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem COVID-19 i z dużym ryzykiem progresji do ciężkiej choroby. Pilotażowa część fazy I tego badania, stanowiąca pierwszą ocenę stosowania u ludzi, oceniała bezpieczeństwo stosowania i tolerancję jednorazowego wlewu dożylnego 500 mg VIR-7831 lub placebo w ciągu 14-dniowego okresu u 21 ambulatoryjnych pacjentów dorosłych na terenie USA.

W październiku 2020 r., w oparciu o korzystną ocenę danych nt. bezpieczeństwa stosowania i tolerancji VIR-7831 z pilotażowej części badania przez Niezależną Komisję ds. Monitorowania Danych, rozpoczęto włączanie do badania pacjentów z Ameryki Północnej oraz dodatkowo w ośrodkach w Ameryce Południowej i Europie w ramach międzynarodowej części fazy III tego badania. Ta część badania ocenia bezpieczeństwo stosowania i skuteczność jednorazowej dożylnej infuzji VIR-7831 lub placebo u maksymalnie 1300 ambulatoryjnych pacjentów na całym świecie.

Informacje o VIR-7831 / GSK4182136

VIR-7831 to eksperymentalne przeciwciało monoklonalne przeciwko SARS-CoV-2 o podwójnym mechanizmie działania. Dane przedkliniczne sugerują, że może ono potencjalnie zarówno uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek, jak i usuwać zakażone komórki. Przeciwciało to wiąże się z epitopem na powierzchni SARS-CoV-2, który jest taki sam jak w przypadku SARS-CoV-1 (wirusa powodującego ciężki ostry zespół oddechowy — SARS), co wskazuje, że epitop ten jest wysoce konserwatywny. Może to utrudniać wytwarzanie oporności. Produkt VIR-7831, zawierający technologię Xtend™ firmy Xencor, został również opracowany tak, by osiągać wysokie stężenie w płucach w celu zapewnienia optymalnej penetracji do tkanek dróg oddechowych zakażonych przez SARS-CoV-2 oraz by cechować się wydłużonym okresem półtrwania.

Informacje o VIR-7832 / GSK4182137

VIR-7832 to eksperymentalne przeciwciało monoklonalne przeciwko SARS-CoV-2 o podwójnym mechanizmie działania. Dane przedkliniczne sugerują, że może ono potencjalnie zarówno uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek, jak i cechować się większą zdolnością usuwania komórek zainfekowanych. Przeciwciało to wiąże się z epitopem na powierzchni SARS-CoV-2, który jest taki sam jak w przypadku SARS-CoV-1 (wirusa powodującego ciężki ostry zespół oddechowy — SARS), co wskazuje, że epitop ten jest wysoce konserwatywny. Może to utrudniać wytwarzanie oporności. Produkt VIR-7832, zawierający technologię Xtend i inne technologie Fc firmy Xencor, został również opracowany tak, by osiągać wysokie stężenie w płucach w celu zapewnienia optymalnej penetracji do tkanek dróg oddechowych zakażonych przez SARS-CoV-2 oraz by cechować się wydłużonym okresem półtrwania. Co istotne, produkt VIR-7832 został opracowany tak, by potencjalnie zwiększać aktywność limfocytów T swoistych względem wirusa, co mogłoby znaleźć zastosowanie w leczeniu i/lub zapobieganiu COVID-19

Informacje o współpracy Vir i GSK

W kwietniu 2020 r. firmy Vir i GSK nawiązały współpracę w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących rozwiązań do zastosowania wobec koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. W ramach wspólnych działań wykorzystywana jest platforma technologiczna należąca do Vir w celu przyspieszenia prac nad istniejącymi przeciwciałami przeciwwirusowymi oraz identyfikacji nowych, aby można było je stosować w postępowaniu terapeutycznym lub profilaktycznym jako metodę walki z trwającą pandemią COVID-19 oraz w przyszłości. Spółki wykorzystają wiedzę i doświadczenie GSK w dziedzinie genomiki funkcjonalnej i połączą swoje możliwości, wykonując badania przesiewowe metodą CRISPR oraz korzystając ze sztucznej inteligencji w celu identyfikacji cząsteczek wykazujących działanie przeciwko koronawirusowi, ukierunkowanych na geny komórek gospodarza. Ich wiedza i doświadczenie znajdą zastosowanie w procesie badań nad SARS-CoV-2 i innymi szczepionkami na koronawirusa.

Zaangażowanie GSK w walkę z COVID-19

Działania spółki GSK w odpowiedzi na COVID-19 są jednymi z najszerzej zakrojonych w branży, o czym świadczy opracowanie dwóch potencjalnych leków oraz potencjalnych szczepionek, nad którymi trwają prace.

GSK współpracuje z kilkoma organizacjami w obszarze rozwoju szczepionek przeciw COVID-19, zapewniając dostęp do swojej technologii adjuwantowej. Poza działaniami podejmowanymi wspólnie z firmą Sanofi, efekty naszej współpracy z firmą Medicago w celu opracowania produktu będącego kandydatem na opartą na białkach szczepionkę adjuwantową znajdują się obecnie w ostatniej fazie badań klinicznych. Trwa także obejmująca wcześniejszą fazę testów współpraca z firmą SK Bioscience finansowana przez CEPI oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów. Jej celem jest opracowanie zróżnicowanych, niedrogich szczepionek przeciw COVID-19, które byłyby dostarczane globalnie w ramach programu COVAX. Stosowanie adjuwantów może mieć szczególne znaczenie w sytuacji pandemii, ponieważ może zmniejszyć ilość wymaganego białka szczepionki w jednej dawce, pozwalając na wyprodukowanie większej liczby dawek szczepionki, a tym samym przyczyniając się do ochrony większej liczby osób.

GSK współpracuje również z firmą CureVac specjalizującą się w technologii mRNA przy projekcie opracowania multiwalentnej szczepionki następnej generacji przeciw COVID-19 na bazie mRNA, dzięki czemu jeden produkt powinien działać na kilka różnych nowo pojawiających się wariantów wirusa. GSK wesprze również produkcję do 100 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19 pierwszej generacji firmy CureVac, jeśli zostanie ona zarejestrowana.

Informacje o Vir Biotechnology

Vir Biotechnology to spółka działająca w obszarze badań klinicznych z zakresu immunologii, której przedsięwzięcia ukierunkowane są na łączeniu danych immunologicznych i najnowocześniejszych technologii w celu leczenia ciężkich chorób zakaźnych i zapobiegania im. Firma Vir stworzyła cztery platformy technologiczne stworzone do stymulowania i usprawniania układu odpornościowego dzięki wykorzystaniu istotnych obserwacji dotyczących naturalnych procesów immunologicznych. Obecne portfolio rozwijanych przez nią produktów obejmuje potencjalne produkty do leczenia COVID-19, wirusowego zapalenia wątroby typu B, grypy typu A i zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vir.bio.

Informacje o GSK

GSK to globalna firma z sektora ochrony zdrowia, opierająca swoją działalność na badaniach naukowych i kierująca się szczególnym celem, jakim jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Więcej informacji znajduje się na stronie https://pl.gsk.com/pl/o-nas.

Więcej informacji udziela:
Urszula Karniewicz
Corporate Communications Manager
urszula.m.karniewicz@gsk.com
+48 504 144 704

 

1Źródło danych: COVID-NET (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covid-net/purpose-methods.html, dostęp od 1 marca 2020 r. do 30 stycznia 2021 r.). Dane te to proporcje wskaźników skorygowanych względem wieku, standaryzowane względem standardowej populacji USA w 2019 r. objętej badaniem COVID-NET.
2Źródło danych: tymczasowa liczba zgonów wg NCHS (https://data.cdc.gov/NCHS/Deaths-involving-coronavirus-disease-2019-COVID- 19/ks3g-spdg, dane do 30 stycznia 2021 r.). Dane te to proporcje wskaźników skorygowanych względem wieku, standaryzowane względem standardowej szacowanej populacji międzyspisowej USA w roku 2019.

NP-PL-NA-PRSR-210004, Marzec 2021