Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z naszego serwisu internetowego. Przeglądanie naszej strony oznacza jego akceptację oraz zawarcie wiążącej umowy na korzystanie z serwisu.

Postanowienia wstępne i definicje

Niniejszy regulamin ["Regulamin"] określa warunki korzystania z serwisu internetowego GSK ["Serwis"].
Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków Regulaminu należy zrezygnować z korzystania z Serwisu.
Właścicielem niniejszego Serwisu, jest GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Gospodarczy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000226852, o adresie elektronicznym www.pl.gsk.com posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 39.538.000,00 PLN, w całości wpłaconego, oraz numery NIP: 5262833229 oraz REGON: 140034737. Podmiotami, których mogą dotyczyć informacje zamieszone w Serwisie są także inne spółki z Grupy kapitałowej GSK.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu w szczególności poprzez: możliwość zapoznania się z treściami o charakterze informacyjnym (teksty, zdjęcia itp.); możliwość zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego; możliwość aplikowania na opublikowane oferty pracy w GSK. Regulamin obowiązuje przez czas niezbędny do korzystania z Serwisu. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony. Akceptacja regulaminu przez użytkownika oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu, tj. dostarczania treści cyfrowych. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług. Serwisu może być uaktualniony przez Właściciela. W przypadku powzięcia zamiaru przez GSK co do zaprzestania działania Serwisu, zostaniecie Państwa o tym poinformowani poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie.

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

Korzystając z Serwisu należy podejmować tylko i wyłącznie działania zgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
Serwis jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

Użytkownikowi zabrania się dostarczania jakichkolwiek materiałów bądź informacji lub danych o charakterze bezprawnym.

Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii iż: (i) możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego; (ii) nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia; (iii) nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby lub produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do kupna tych produktów przez Użytkownika.

Informacje zawarte w Serwisie mogą dotykać kwestii chorób oraz sposobów leczenia. GSK nie daje gwarancji, że materiał ten jest odpowiedni oraz możliwy do zastosowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - toteż osoby z zagranicy sięgające po takie informacje w niniejszym Serwisie robią to na własne ryzyko.

Co więcej, żadna treść zawarta w Serwisie nie może być interpretowana jako opinia lub porada lekarska, w tym nie może być podstawą do podjęcia jakichkolwiek decyzji, czy działań. Poradę lub opinię co do stanu zdrowia może udzielić wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny.

Warunki techniczne 

Celem korzystania z Serwisu należy dysponować sprzętem komputerowym lub urządzenie mobilym (smartfon, tablet,) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową zgodną z obowiązującymi standardami takim jak: HTML, CSS oraz JavaScript. System operacyjny komputera lub urządzenia mobilnego oraz przeglądarka internetowa, powinny być w wersji aktualnie wspieranej przez producenta i zawierać dostarczane przez niego aktualizacje i poprawki, w szczególności te, które dotyczą bezpieczeństwa. Ponadto, przeglądarka internetowa powinna mieć wbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak: blokowanie niebezpiecznych witryn, filtr antyphishingowy, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem.

Odpowiedzialność

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Serwis może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, w tym stron internetowych innych spółek z grupy GSK. Serwis nie zweryfikował treści tych stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością GSK nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis.

Dane osobowe

Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników są umieszczone w zakładce "Polityce Prywatności ".

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być składane w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www, której dotyczy niniejszy regulamin lub pisemnie na adres GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja – Strona WWW”. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy). W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie odpowiednio poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego stanowiska z odpowiedzi, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Prawo właściwe

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacje o "cookies" 

Informacje o "cookies" są umieszczone w zakładce "Polityka cookies".

Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów opublikowanych na niniejszej Stronie internetowej należą do grupy GSK lub uzyskała ona pozwolenie na wykorzystywanie takich materiałów, chyba że wyraźnie określono inaczej. Powielanie części lub wszystkich treści w dowolnej formie jest zabronione, chyba że jest to zgodne z poniższymi zezwoleniami.

Mogą Państwo czytać, wyświetlać, drukować, pobierać i kopiować materiały znajdujące się na tej stronie internetowej na własny, niekomercyjny użytek tylko, jeżeli wskażą Państwo tę stronę internetową jako źródło takich materiałów oraz załączą Państwo następujące zastrzeżenie praw autorskich: „© Grupa GSK wszystkie prawa zastrzeżone”. Nie zezwala się na jakiekolwiek inne wykorzystywanie materiałów, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Żadne treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie powinny być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa na podstawie jakiejkolwiek własności intelektualnej (w tym patentów, znaków towarowych i praw autorskich) Grupy GSK lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

GSK nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych podmiotów trzecich widniejących na niniejszej stronie internetowej ani nie ma z nimi żadnych powiązań. Znaki towarowe podmiotów trzecich używane są wyłącznie w celu identyfikacji produktów i usług oferowanych przez ich właścicieli, a korzystanie z nich nie sugeruje sponsorowania ani poparcia ze strony GSK.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data ostatniej modyfikacji: lipiec 2023
SUPP-2302413