Shingrix zapewnia co najmniej 11-letnią ochronę przed zachorowaniem na półpasiec

  • Całkowita skuteczność szczepionki Shingrix wynosiła 87,73%* w okresie 11 lat obserwacji u dorosłych powyżej 50. roku życia1.
  • W okresie od 6 do 11 lat po podaniu szczepionki Shingrix jej skuteczność u osób powyżej 50. roku życia wynosiła 79,77%1.
  • Skuteczność w 11. roku po zrealizowaniu pełnego schematu szczepienia oceniono na 82%1, co wskazuje, że utrzymuje się ona na wysokim poziomie w każdym roku po szczepieniu.
  • W okresie obserwacji nie odnotowano żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa szczepionki1.

Firma GSK ogłosiła wyniki badania ZOSTER-049 polegającego na 11-letniej obserwacji uczestników, których zaszczepiono rekombinowaną szczepionką przeciwko półpaścowi (RZV, Shingrix) w ramach badań przedrejestracyjnych ZOE-50/70. Dane z badania wykazały, że szczepionka RZV przez 11 lat utrzymuje wysoką skuteczność przeciwko półpaścowi u osób dorosłych w wieku powyżej 50 lat. Wyniki badania zostały przedstawione na kongresie Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ESCMID), który odbył się w dn. 27-30 kwietnia 2024 r. w Barcelonie1.

Wyniki badania ZOSTER-049, będącego kontynuacją dwóch badań klinicznych III fazy z udziałem osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych (ZOE-50 i ZOE-70), są następujące1:

  • całkowita skuteczność szczepionki Shingrix wynosiła 87,73%* (95% CI: 84,89-90,12) w okresie 11 lat obserwacji u dorosłych powyżej 50. roku życia1
  • skuteczność szczepionki wynosiła 79,77% (95% CI 73,72-84,61) w okresie od 6 do 11 lat po szczepieniu u osób dorosłych w wieku powyżej 50 lat
  • skuteczność szczepionki w 11. roku po szczepieniu wynosiła 82,0% (95% CI 63,0-92,2) u osób dorosłych w wieku powyżej 50 lat, co wskazuje, że utrzymuje się ona na wysokim poziomie w każdym roku po szczepieniu
  • skuteczność szczepionki wynosiła 73,18% (95% CI 62,9–80,9) w okresie od 6 do 11 lat po szczepieniu u osób dorosłych w wieku powyżej 70 lat, co wskazuje na wysoką skuteczność we wszystkich grupach wiekowych

Dr Javier Díez-Domingo, główny badacz (Principal Investigator) z Fundacji Na Rzecz Promocji Zdrowia i Badań Biomedycznych w Walencji (FISABIO, Hiszpania), powiedział:

Ostateczne dane z badania wykazują nieustanną ochronę przez ponad dekadę, przy wysokiej skuteczności utrzymującej się w grupach wiekowych 50+ i 70+. Zachorowanie na choroby zakaźne, takie jak półpasiec, jest znacznym ryzykiem dla osób dorosłych ze względu na naturalny spadek ich odporności. Dane o skuteczności szczepionki Shingrix potwierdzają ogromny postęp wiedzy na temat tego, co można osiągnąć w dłuższej perspektywie, aby zapewnić skuteczną ochronę przed półpaścem.

Phil Dormitzer, Senior Vice President, Head of Vaccines R&D, GSK, stwierdził:

Dane te wykraczają daleko poza typowy, długoterminowy okres obserwacji w ramach badania klinicznego, co pozwala na śledzenie skuteczności szczepień u niektórych uczestników po ukończonym przez nich 70., 80. czy 90. roku życia. Jako, że szczepionka jest obecnie włączona do wielu krajowych programów szczepień ochronnych na całym świecie, dane te uzupełniają zbiór dowodów potwierdzających długoterminową ochronę przed półpaścem i dostarczają większą pewność w zakresie strategii szczepień ochronnych

Nawet 1 na 3 osoby w ciągu całego życia zachoruje na półpasiec3,4,5. Ryzyko zachorowania mogą zwiększać czynniki, takie jak zaawansowany wiek, niedobory odporności lub leczenie immunosupresyjne6, a także choroby przewlekłe, m.in. POChP, astma, cukrzyca, choroby sercowo – naczyniowe, przewlekłe choroby nerek czy choroby o podłożu autoimmunizacyjnym7,15.

Półpasiec zwykle objawia się bolesną wysypką pęcherzykową, zlokalizowaną w obrębie tułowia, rzadziej twarzy8 oraz bólem, który  często opisywany jest jako palący, kłujący lub przypominający porażenie prądem2. U nawet 30% pacjentów może rozwinąć się powikłanie w postaci neuralgii popółpaścowej (PHN)9 – jest to długotrwały ból neuropatyczny, który może utrzymywać się przez wiele tygodni, miesięcy, a czasami nawet przez kilka lat2. Dodatkowo półpasiec oraz jego powikłania generują znaczne koszty dla systemów ochrony zdrowia i obciążają krajowe gospodarki w zakresie kosztów pośrednich, np. absencji w pracy. Badania pokazują, że aż 57% chorych na półpasiec zgłaszało nieobecność w pracy średnio przez 9,1 dnia10.

Długoterminowa obserwacja działania szczepionki będzie kontynuowana w warunkach rzeczywistej praktyki z uwzględnieniem oceny jej skuteczności, immunogenności oraz profilu bezpieczeństwa w populacjach zgodnych ze wskazaniami rejestracyjnymi, w tym obarczonych zwiększonym ryzykiem zachorowania na półpasiec.

Badanie ZOSTER-0491

ZOSTER-049 to prowadzone metodą otwartej próby długookresowe badanie obserwacyjne, będące kontynuacją dwóch kluczowych, randomizowanych badań klinicznych fazy III (ZOE-50 i ZOE-70). W badaniu oceniano skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i immunogenność szczepionki Shingrix u dorosłych w wieku 50 lat i starszych w momencie szczepienia i w okresie sześciu dodatkowych lat po zakończeniu badań ZOE-50 i ZOE-70, co daje łącznie obserwację trwającą około 11 lat.

Do badania ZOSTER-049 włączono ponad 7000 uczestników z 18 krajów na pięciu kontynentach, przy czym osoby otrzymujące szczepionkę porównywano z historycznymi grupami kontrolnymi.

Nie odnotowano żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa w okresie obserwacji podczas badania ZOSTER-049. Badacze nie uznali żadnych ciężkich zdarzeń niepożądanych za przyczynowo związane ze szczepieniem RZV. W przypadku osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze szczepieniem RZV należały: ból w miejscu wstrzyknięcia, ból mięśni, zmęczenie i ból głowy. Większość z tych reakcji miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i na ogół trwała krócej niż 3 dni11.

Półpasiec

Półpasiec jest wywoływany przez reaktywację wirusa ospy wietrznej i półpaśca (VZV) – tego samego, który wywołuje ospę wietrzną2. Po przechorowaniu ospy wietrznej wirus pozostaje w organizmie w formie uśpionej. Ocenia się, że jest on obecny u większości osób dorosłych przed ukończeniem przez nich 50. roku życia12 i może ponownie uaktywnić się wraz z wiekiem8, kiedy to kondycja i siła odpowiedzi układu odpornościowego słabnie, przekładając się na większe ryzyko rozwoju półpaśca2.

Szczepionka Shingrix

Shingrix (rekombinowana szczepionka przeciw półpaścowi, RZV) to inaktywowana, rekombinowana, podjednostkowa szczepionka wskazana do stosowania w profilaktyce półpaśca i neuralgii popółpaścowej u osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych oraz osób w wieku 18 lat i starszych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec. Łączy w sobie antygen, glikoproteinę E z systemem adiuwantowym AS01B13,14. Szczepionka RZV nie jest wskazana do zapobiegania pierwotnej infekcji wirusem VZV, tj. ospie wietrznej. Szczepionkę RZV należy stosować zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz oficjalnymi zaleceniami. 

W Charakterystyce Produktu Leczniczego znajdują się m. in. informacje dotyczące dawkowania, sposobu podawania i bezpieczeństwa stosowania. Jest ona dostępna na stronach internetowych:

https://pl.gsk.com/pl-pl/produkty/szczepionki/shingrix/

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/shingrix

* SHINGRIX nie chroni 100% osób zaszczepionych. Drugorzędowy cel badania: całkowita skuteczność szczepionki Shingrix wobec epizodu półpaśca, oceniana od upływu jednego miesiąca po podaniu drugiej dawki szczepionki w ramach badań ZOE-50/70 do około 11 lat po szczepieniu. Obserwacja pacjentów była zróżnicowana, od ~4 lat w badaniach ZOE-50/70 (dla uczestników niewłączonych do badania ZOSTER-049) do ~11 lat dla pacjentów włączonych do ZOSTER-049. ZOSTER-049 rozpoczęło się około 6 roku po realizacji schematu szczepienia w ramach ZOE-50/70 (mediana 5,6 r.) i zakończyło się około 11 roku (mediana 11,4 r.) po szczepieniu w ramach badań ZOE-50/70. Liczba przypadków półpaśca (n/N) w grupie zaszczepionej (101/13881) i grupie kontrolnej (818/14035). Grupę placebo w badaniu ZOE-50/70 wykorzystano do analizy danych od roku 1. do roku 4. oraz do utworzenia historycznej grupy kontrolnej dla analiz od roku 6. i w kolejnych latach realizacji badania ZOSTER-049 (Y6-Y11). Brak danych dla roku 5., ponieważ okres ten odpowiada przerwie między badaniami ZOE-50/70 a badaniem kontynuacyjnym ZOSTER-049. Skuteczność szczepionki Shingrix wśród osób po 50 r.ż. w badaniu ZOSTER-049 (w okresie od Y6 do Y11) oceniono na 79,77% (pierwszorzędowy punkt końcowy w badaniu ZOSTER-049). Przypadki półpaśca (n/N) w grupie zaszczepionej (69/7258) i grupie kontrolnej (historyczna grupa kontrolna): 341/7258. Obserwacja osób w wieku ≥50 r.ż. w ramach ZOSTER-049 trwała ~6 lat. Nie odnotowano żadnych poważnych działań niepożądanych, które można powiązać ze szczepieniem.

Y - rok

Piśmiennictwo:

1 Strezova A, Díez-Domingo J, Tinoco JC, et al. Adjuvanted recombinant zostervaccine (RZV) is the first vaccine to provide durable protection against herpes zoster (HZ) in all age ranges ≥50 years: finalanalysis of efficacy and safety after 11 years (Y) offollow-up. Presented at: ECCMID 2024; 27–30 April 2024; Barcelona, Spain.

2 Harpaz R i wsp. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30.

3 Australian Institute of Health and Welfare. Shingles in Australia. Dokument dostępny pod adresem: https://www.aihw.gov.au/getmedia/759199ff-f5c8-421d-a572-aaa984a02b49/aihw-phe-236_shingles.pdf.aspx
Dostęp: czerwiec 2024 r.

4 Lee C i wsp. Lifetime risk of herpes zoster in the population of Beijing, China. Public Health Pract (Oxf). 2023;5:100356.

5 Curran D i wsp. Meta-Regression of Herpes Zoster Incidence Worldwide. Infect Dis Ther. 2022;11(1):389-403.

6 Chen S-Y i wsp. Incidence of herpes zoster in patients with altered immune function. Infection. 2014; 42: 325–334.

7 Marra F i wsp. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: a Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis 2020;7(1):ofaa005.

8 Mueller, N.H. i wsp. Varicella zoster virus infection: clinical features, molecular pathogenesis of disease, and latency. Neurologic clinics. 2008;26(3):675-97.

9 Kawai, K. i wsp. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster: towards a global perspective. BMJ open. 2014;4(6).

10 Rampakakis E, Stutz M, Kawai K, Tsai TF, Cheong HJ, Dhitavat J i wsp. Association between work time loss and quality of life in patients with Herpes Zoster: a pooled analysis of the MASTER studies. Health and Quality of Life Outcomes. 2017;15(1).

11 Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE): Use of Recombinant Zoster Vaccine in Immunocompromised Adults Aged ≥19 Years. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Dokument dostępny na stronie: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/recs/grade/recombinant-zoster-immunocompromised.html. Dostęp: czerwiec 2024 r.

12 Johnson, R.W. i wsp. Herpes zoster epidemiology, management, and disease and economic burden in Europe: a multidisciplinary perspective. Therapeutic Advances in Vaccines. 2015;3(4):109-20.