Współpraca ze środowiskiem medycznym

Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy przejrzystość działania, uczciwość i dobro pacjentów. Na każdym etapie prowadzonych badań klinicznych współpracujemy z przedstawicielami zawodów medycznych, aby dostarczać im aktualne, rzetelne i obiektywne informacje na temat naszych produktów leczniczych
i szczepionek. Obustronna komunikacja jest niezwykle ważna dla wszystkich osób zaangażowanych w opracowywanie nowych leków, udoskonalanie praktyki klinicznej i podnoszenie jakości
w opiece nad pacjentami.

GSK Współpraca ze środowiskiem medycznym

Globalne programy dla przedstawicieli zawodów medycznych

 

Aby pacjenci mogli korzystać z innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, przedstawiciele zawodów medycznych muszą mieć możliwość zapoznania się z najnowszymi danymi dotyczących naszych leków i szczepionek. Najchętniej robią to
w programach peer-to-peer z udziałem światowych ekspertów, którzy mają bezpośrednią styczność z naszymi produktami leczniczymi.

Aby umożliwić przedstawicielom zawodów medycznych zapoznanie się z nowymi danymi dotyczącymi naszych produktów
i ułatwić zrozumienie ich zastosowania klinicznego, w niektórych przypadkach:

 • wynagradzamy zgodnie z wartością rynkową współpracujących z nami ekspertów, którzy w naszym imieniu przedstawiają dane naukowe dotyczące naszych wybranych produktów, związanych z nimi chorób i praktyki klinicznej;
 • pokrywamy uzasadnione koszty podróży (z wyjątkiem USA) przedstawicielom zawodów medycznych, chcącym uczestniczyć w niezależnym spotkaniu organizowanym przez naszą organizację w celu zapoznania się z wynikami badań i zdobycia wiedzy klinicznej;
 • pokrywamy koszty udziału przedstawicieli zawodów medycznych w kongresach organizowanych w formie zdalnych webinariów lub webcastów. Nie sponsorujemy udziału w kongresach organizowanych w formie stacjonarnej.

Powyższa polityka jest ograniczona wyłącznie do wybranych produktów na określonych rynkach na świecie.

Wszystkie świadczenia finansowe przekazywane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych są ujawniane
zgodnie z obowiązującymi w danym kraju regulacjami prawnymi. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, przekazujemy informacje o wynagrodzeniach w formie indywidualnej, natomiast tam, gdzie nie jest to możliwe – w formie zbiorczej.

Współpraca ze środowiskiem medycznym w zakresie badań klinicznych

Współpraca ze środowiskiem naukowym i badaczami ma kluczowe znaczenie w prowadzeniu badań klinicznych nad nowymi lekami. To lekarze dokonują identyfikacji potencjalnych uczestników badań, decydują o podaniu badanego leku lub testowanej szczepionki pacjentom i monitorują przebieg badania. Ich specjalistyczna wiedza medyczna i doświadczenie kliniczne są niezbędne do opracowywania nowych metod leczenia.

Nasze zasady współpracy:

 • Współpracujemy wyłącznie z badaczami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia wysokiej jakości badań klinicznych.
 • Fakt stosowania lub niestosowania naszych produktów nie wpływa na decyzję o podjęciu współpracy.
 • Nie oferujemy płatności ani jej nie przekazujemy, gdy może ona mieć wpływ na decyzję lekarzy odnośnie do rekrutacji lub utrzymania pacjenta w badaniu klinicznym.
 • Przedstawicielom zawodów medycznych zaangażowanym w projekty badawcze na rzecz naszej organizacji nie wolno wręczać żadnych upominków.
 • Wszystkie świadczenia finansowe są regulowane odpowiednimi umowami.
 • Każde wynagrodzenie odzwierciedla wartość rynkową wykonywanej pracy.

Jawność świadczeń finansowych

Przejrzystość i stawianie pacjenta w centrum każdej podejmowanej przez nas decyzji ma dla nas fundamentalne znaczenie. Wszystkie świadczenia finansowe przekazywane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia są jawne. Udostępniamy wyłącznie te informacje, które mogą być udostępnione w świetle obowiązujących przepisów prawa. Należą do nich: imię i nazwisko, wysokość wynagrodzenia oraz świadczone usługi. Zakres tych usług może obejmować prelekcje podczas wydarzeń naukowych, udział w spotkaniach edukacyjnych lub uczestnictwo w komitetach doradczych. Gdy ujawnienie danych imiennych nie jest dozwolone przez prawo, świadczenia finansowe są ujawniane w zestawieniach zbiorczych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym Kodeksem Przejrzystości

Niezależna Edukacja Medyczna

Wspieramy środowiska medyczne w zakresie pogłębiania wiedzy i zdobywania wyższych kwalifikacji. Ma to istotny wpływ na zwiększenie jakości opieki nad pacjentami. W ramach programu Niezależnej Edukacji Medycznej, prowadzonej przez podmioty zewnętrzne, dofinansowujemy wiele inicjatyw, które przynoszą wymierne korzyści w obszarach terapeutycznych wykazujących niezaspokojone potrzeby medyczne.


Niezależna Edukacja Medyczna

Nasze wsparcie jest jedynie finansowe. Niezależny podmiot starający się o przyznanie grantu powinien wykazać, w oparciu o obiektywne wskaźniki, że dany program przyczyni się do poprawy praktyki medycznej oraz stanu zdrowia pacjentów.

Maksymalna wysokość środków jaką można uzyskać na realizację danego projektu wynosi 50 000 zł. W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy także możliwość wnioskowania o wyższą kwotę.

Kto może ubiegać się o granty edukacyjne?

O granty edukacyjne mogą ubiegać się następujące organizacje zarejestrowane w Polsce:

 • Uczelnie kształcące przedstawicieli zawodów medycznych
 • Towarzystwa Naukowe
 • Instytucje Opieki Zdrowotnej zatrudniające przedstawicieli zawodów medycznych
 • Instytucje prowadzące kształcenie podyplomowe przedstawicieli zawodów medycznych
 • Fundacje prowadzące szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać grant edukacyjny?

Aby otrzymać grant edukacyjny, podmiot świadczący Niezależną Edukację Medyczną powinien spełnić następujące kryteria:

 • Podmiot musi być niezależny od wpływów komercyjnych.
 • Podmiot, który świadczy również usługi marketingowe, musi wykazać we wniosku, w jaki sposób zabezpiecza Niezależną Edukację Medyczną od wpływów komercyjnych firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i zajmujących się wyrobami medycznymi.
 • Podmiot musi również zobowiązać się do zachowania przejrzystości poprzez:
  • wyrażenie zgody na ujawnienie GSK jako źródła finansowania;
  • wyrażenie zgody na ujawnienie przez GSK faktu przekazanego wsparcia finansowego, zgodnie z obowiązującymi wymogami;
  • przedstawienie strategii w zakresie popularyzacji wiedzy i wyników programu edukacyjnego wśród szerokiego grona przedstawicieli zawodów medycznych.

W jakich obszarach terapeutycznych można ubiegać się o grant edukacyjny?

O grant edukacyjny w ramach Niezależnej Edukacji Medycznej można ubiegać się jedynie w następujących obszarach terapeutycznych:

 • Choroby układu oddechowego: astma
 • Szczepienia, choroby i czynniki chorobotwórcze, którym można zapobiec dzięki szczepieniom: błonica, tężec, krztusiec, zapalenie opon mózgowych, odra, świnka, różyczka, polio, haemophilus influenzae, choroby pneumokokowe, choroby meningokokowe, wirus brodawczaka ludzkiego (hpv), rotawirusy, ospa wietrzna, wirusowe zapalenie wątroby typu a i b, półpasiec, RSV, ogólne zagadnienia dotyczące szczepień
 • Onkologia: rak jajnika, szpiczak mnogi, rak endometrium.
 • HIV

Regularnie aktualizujemy listę ww. obszarów terapeutycznych w oparciu o pojawiające się nowe potrzeby pacjentów lub pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nowych leków. Wnioski w ramach innych obszarów terapeutycznych nie będą rozpatrywane.

W jaki sposób oceniamy wnioski o granty edukacyjne?

Wszystkie wnioski o granty edukacyjne są oceniane pod kątem kompletności i jakości, a także potencjalnego wpływu propozycji na poprawę poziomu edukacji uczestników szkolenia. Aby wniosek o finansowanie kwalifikował się do rozpatrzenia, podmioty muszą spełniać następujące kryteria:

 • Propozycje muszą być wolne od wpływów komercyjnych; treść edukacyjna nie może mieć charakteru promocyjnego, musi być obiektywna i wyważona. Organizator zadba o to, aby Inicjatywa Edukacyjna w sposób bezpośredni lub pośredni nie promowała żadnych produktów (niezależnie, czy byłyby to produkty GSK czy innych firm), oraz aby z realizacją programu nie wiązały się żadne działania promujące produkty.
 • Jeśli w trakcie realizacji programu będą przekazywane jakiekolwiek informacje dotyczące produktów leczniczych GSK lub jakiejkolwiek innej firmy, muszą być one zgodne z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego.
 • Program edukacyjny musi koncentrować się na obszarze lub obszarach terapeutycznych wskazanych przez GSK na stronie internetowej i wniosku o przyznanie grantu. 
 • Budżet musi wyszczególniać pozycje w ramach kategorii wydatków.
 • Wysokość proponowanych wydatków (w tym honorariów dla wykładowców) musi odpowiadać uczciwym stawkom rynkowym i nie może być zawyżona.
 • Wnioskowana kwota (wraz ze wszystkimi innymi transferami wartości od GSK w bieżącym roku) nie może przekroczyć 25% rocznego przychodu organizacji (w oparciu o średni przychód z poprzedniego roku i plan finansowy na bieżący rok).
 • O ile to możliwe, treść edukacyjna powinna być zatwierdzona przez uznany na szczeblu krajowym lub międzynarodowym organ akredytacyjny i umożliwiać zdobywanie przez uczestników punktów edukacyjnych zgodnie z wymogami kształcenia ustawicznego.
 • Wnioskodawca musi przestrzegać standardów GSK w zakresie przejrzystości oraz wymogów EFPIA w zakresie ujawniania informacji. GSK podaje do publicznej wiadomości informację o wszystkich grantach edukacyjnych przyznanych organizacjom ochrony zdrowia.
 • Wnioskodawca w przypadku przyznania grantu zobowiązuje się do dostarczenia raportu podsumowującego przeprowadzony program edukacyjny i uzyskane wyniki oraz wyraża zgodę na opublikowanie raportu na stronie internetowej GSK.
 • Jeśli wnioskowana inicjatywa edukacyjna wymaga wynajęcia powierzchni czy rezerwacji noclegów to obiekty takie muszą mieć standard nie wyższy niż 4* oraz posiadać odpowiednie zaplecze konferencyjne. Ponadto, w ramach programu spotkania nie może być elementów, które mogą być uznane za rozrywkę niezwiązaną z treścią edukacyjną.
 • Wniosek musi zawierać transparentne przedstawienie GSK jakichkolwiek możliwych w ocenie podmiotu wnioskującego konfliktów interesów związanych z wnioskowaną współpracą. Za konflikt interesów uznaje się jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie aktywności osób zaangażowanych w działalność edukacyjną, które mogą wpływać na działalność biznesową GSK. Każda z osób zaangażowanych w opracowywanie treści edukacyjnej musi ujawnić wszelkie istotne powiązania z interesami komercyjnymi, będące źródłem takiego konfliktu interesów. Świadome zaniechanie ujawnienia i rozstrzygnięcia konfliktu interesów będzie podstawą do wykluczenia wnioskodawcy.
 • Propozycja edukacyjna musi wskazywać zidentyfikowane braki w zakresie edukacji, mające wpływ na poziom opieki i zdrowie pacjentów w wybranych obszarach terapeutycznych. Ocena i identyfikacja potrzeb edukacyjnych zawartych w propozycji może odbywać się na podstawie np. wywiadów z ekspertami, opinii ekspertów, ankiety wśród pracowników ochrony zdrowia, czy przeglądu fachowej literatury.
 • Inicjatywy powinny jasno określać konkretne, wymierne cele odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom edukacyjnym przedstawicieli zawodów medycznych i oczekiwanym zmianom w poziomie wiedzy lub aktualnej praktyce.
 • Oddziaływanie edukacyjne zgłaszanej inicjatywy powinno być mierzalne.
 • We wniosku należy również zawrzeć strategię w zakresie popularyzacji wiedzy i wyników programu edukacyjnego wśród szerszego grona przedstawicieli zawodów medycznych.

Jak ubiegać się o grant edukacyjny?

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami w tym dokumencie, aby mieć pewność, że spełnione zostaną wszystkie wymagania.

Przed złożeniem wniosku radzimy zweryfikować poniższą listę kontrolną:

 • Organizacja jest uprawnionym podmiotem świadczącym Niezależną Edukację Medyczną, spełniającym nasze wymogi.
 • Organizacja, realizująca również usługi w zakresie marketingu, jest w stanie wykazać, że świadczone przez nią usługi Niezależnej Edukacji Medycznej są wolne od wpływu interesów komercyjnych.
 • Propozycja dotyczy obszarów terapeutycznych należących do kręgu naszych zainteresowań
 • Propozycja spełnia następujące kryteria:
  • Opracowywanie treści edukacyjnej jest wolne od wpływów komercyjnych; treść nie ma charakteru promocyjnego, jest obiektywna i wyważona;
  • Przeanalizowano i ujawniono ewentualne konflikty interesów;
  • Budżet opiera się na uczciwych stawkach rynkowych (nie jest zawyżony) i wyszczególnia pozycje zgodne z kategoriami wydatków;
  • Usługodawca akceptuje wymagania GSK w zakresie przejrzystości;
 • Propozycja zawiera kompleksową i rzetelną ocenę potrzeb edukacyjnych;
 • Propozycja zawiera uzasadnienie i szczegóły na temat projektu inicjatywy edukacyjnej;
 • Propozycja dąży do mierzenia wyników edukacyjnych spełniających kryteria GSK kwalifikujące do finansowania (np. uczestnicy przechodzą test wiedzy przed i po spotkaniu, dzięki czemu można ocenić efekty edukacji);
 • Propozycja prezentuje strategię w zakresie popularyzacji wiedzy i wyników programu edukacyjnego wśród szerszego grona przedstawicieli zawodów medycznych;

Do wniosku prosimy załączyć wszelkie wymagane dowody potwierdzające spełnianie kryteriów.

Gdzie należy złożyć wniosek o grant edukacyjny?

Wzór wniosku znajduje się poniżej, wśród załączników. Wnioski należy składać pisemnie na adres:

Niezależna Edukacja Medyczna
GSK Commercial Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

SUPP-2008831, wrzesień 2022

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie grantu IME

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego grantu

Powrót do góry