Odpowiedzialność

Odpowiedzialny biznes

Wszelkie działania ukierunkowujemy na nasz cel, jakim jest łączenie nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby. Realizujemy ten cel mając na względzie wszystkie aspekty, które mogą mieć wpływ na otoczenie, w tym czynniki społeczne, środowiskowe i biznesowe.

Zobacz więcej

Nasze podejście do odpowiedzialności

Dowiedz się więcej

Dążąc do celu, jakim jest pokonywanie chorób, jesteśmy zobowiązani robić to w odpowiedzialny sposób. Oznacza to, że musimy być świadomi tego, jak działamy i jak oddziałujemy na otaczający nas świat zarówno lokalnie, jak i globalnie, przy jednoczesnym maksymalizowaniu korzystnego wpływu dostarczanych przez nas produktów na jakość życia i zdrowie pacjentów.

Kluczowym elementem realizacji naszego celu jest zdefiniowanie wpływu terapii na zdrowie ludzi w dużej skali. Nasz plan zakłada,
że w ciągu najbliższych 10 lat nasze terapie korzystnie wpłyną na zdrowie 2,5 miliarda ludzi na całym świecie. Podejmowanie odpowiedzialnych działań, uwzględniających aspekty społeczne, środowiskowe i biznesowe, wspiera zrównoważone wyniki
i długoterminowy wzrost. Ponadto, odpowiedzialne działania budują zaufanie naszych interesariuszy, zmniejszają ryzyko związane
z naszymi aktywnościami oraz umożliwiają wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

Sześć obszarów naszych zainteresowań

Zidentyfikowaliśmy sześć obszarów odpowiedzialnego biznesu, które są dla nas najważniejsze: polityka cenowa i dostępność, zdrowie na świecie i bezpieczeństwo zdrowotne, różnorodność, równość i inkluzywność, zrównoważony rozwój środowiska, zarządzanie produktem oraz standardy etyczne.

Polityka cenowa i dostępność
Dzięki przystępnej polityce cenowej, strategicznym programom dostępności i efektywnym partnerstwom nasze produkty są dostępne dla większej liczby osób na całym świecie.
Zdrowie na świecie i bezpieczeństwo zdrowotne
Jesteśmy zaangażowani w wykorzystanie osiągnięć nauki, naszych partnerstw i zdobytej wiedzy do poprawy jakości życia i zdrowia pacjentów na całym świecie.
Różnorodność, równość i inkluzywność
Chcemy być organizacją różnorodną i inkluzywną, która przyciąga i zatrzymuje wyjątkowych i utalentowanych ludzi, ponieważ wiąże się to z większymi korzyściami zdrowotnymi dla pacjentów na całym świecie, którzy polegają na naszych lekach i szczepionkach.
Zrównoważony rozwój środowiska
Troszczymy się o środowisko naturalne. Mamy ambitny cel dotyczący całego naszego łańcucha dostaw ‒ do 2030 r. osiągnąć zerowy wpływ netto na klimat.
Zarządzanie produktem
Zapewnienie jakości, bezpieczeństwa i gwarancji dostaw naszych produktów jest kluczowe dla osiągnięcia naszego celu, jakim jest łączenie nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby.
Standardy etyczne
Oczekujemy, że nasi pracownicy będą zachowywali się w sposób etyczny, postępować odpowiedzialnie i reagować na wszelkie wątpliwości natury etycznej.