ViiV Healthcare przedstawia obejmujące trzy lata dane z badania GEMINI dotyczące leczenia dolutegrawirem i lamiwudyną

Warszawa, 15 października 2020 r. – ViiV Healthcare, globalna spółka specjalizująca się w leczeniu zakażeń wirusem HIV, w której większościowy pakiet akcji posiada firma GSK i której akcjonariuszami są firmy Pfizer Inc. oraz Shionogi Limited, zaprezentowała podczas kongresu HIV Glasgow 2020 gromadzone przez trzy lata wyniki badań fazy III GEMINI 1 i 2. Wskazują one, że dwulekowy schemat obejmujący dolutegrawir i lamiwudynę zapewnia utrzymującą się co najmniej równoważną skuteczność, wysoką barierę genetyczną wobec oporności oraz porównywalny profil bezpieczeństwa w porównaniu z terapią trójlekową dolutegrawirem i dwoma nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI) — fumaranem dizoproksylu tenofowiru/emtrycytabiną (TDF/FTC) — u wcześniej nieleczonych pacjentów dorosłych zakażonych HIV-11.

Dr Pedro Cahn, dyrektor ds. naukowych w Fundación Huésped i wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Buenos Aires specjalizujący się w chorobach zakaźnych, a zarazem główny badacz w programie GEMINI, powiedział: 

Przedstawione długoterminowe dane potwierdzają, że oparte na dolutegrawirze dwulekowe schematy terapeutyczne zasługują na miejsce w kompendiach dotyczących leczenia zakażeń HIV. Stosowanie dolutegrawiru i lamiwudyny zapewnia długotrwałą i co najmniej równoważną skuteczność w porównaniu z terapią obejmującą dolutegrawir oraz TDF/FTC, zapewniając oprócz supresji wiremii także dodatkowe korzyści. Odsetki zdarzeń niepożądanych były podobne w obu badanych grupach, jednakże u pacjentów otrzymujących dolutegrawir z lamiwudyną zaobserwowaliśmy mniej zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem. Lekarze oczekujący na dowody potwierdzające, że dwulekowa terapia oparta na dolutegrawirze zapewnia długookresową skuteczność u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem HIV, teraz nimi dysponują.

Leczenie dolutegrawirem i lamiwudyną zapewniało wysoką barierę genetyczną wobec oporności wytwarzanej w trakcie terapii. Odsetek zdefiniowanych w protokole badania potwierdzonych przypadków przerwania leczenia z powodu braku skuteczności wirusologicznej (CVW) wyniósł 1,7% (12/716) w grupie stosującej dolutegrawir z lamiwudyną i 1,3% (9/717) w grupie przyjmującej dolutegrawir plus TDF/FTC1. U żadnego z tych uczestników badania nie rozwinęły się związane z leczeniem mutacje warunkujące oporność. W przypadku jednego pacjenta nieprzestrzegającego zasad terapii, który przerwał leczenie dolutegrawirem z lamiwudyną z powodu braku skuteczności wirusologicznej, przed zakończeniem udziału w badaniu rozwinęły się mutacje oporności M184V oraz R263R/K1.

Całkowite odsetki zdarzeń niepożądanych były podobne w obu badanych grupach, przy czym odsetek zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem był niższy wśród uczestników przyjmujących dolutegrawir z lamiwudyną w porównaniu z pacjentami stosującymi dolutegrawir plus TDF/FTC (odpowiednio 20% [146/716] vs 27% [192/717])1. Odnotowano cztery zgony (3/716 w grupie dolutegrawir plus lamiwudyna w por. z 1/717 w grupie dolutegrawir plus TDF/FTC). Wszystkie uznano za niezwiązane ze stosowanym schematem terapeutycznym1. Wyniki badania wskazują na możliwość uzyskania potencjalnych długoterminowych korzyści związanych z kośćmi i nerkami, o czym świadczą obserwowane względem oceny początkowej zmiany parametrów oceny czynności tych narządów przemawiające na korzyść stosowania dolutegrawiru z lamiwudyną w porównaniu z dolutegrawirem plus TDF/FTC do 144. tygodnia1.

 

Informacja o badaniach GEMINI 1 i 21,2,3,4

Badania GEMINI 1 (204861) i GEMINI 2 (205543) to podwójne, wieloośrodkowe, randomizowane badania fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, mające na celu ocenę równoważności metod leczenia, prowadzone w ramach innowacyjnego programu badań klinicznych firmy ViiV Healthcare. Badania te oceniają schemat dwulekowy obejmujący dolutegrawir i lamiwudynę w porównaniu ze schematem trójlekowym obejmującym dolutegrawir + TDF/FTC u dorosłych pacjentów zakażonych HIV-1, którzy nie stosowali wcześniej leczeniaprzeciwretrowirusowego i których wyjściowy poziom wiremii HIV-1 wynosił od 1000 do 500 000 kopii na mililitr. Badania te miały na celu wykazanie co najmniej równoważnej skuteczności porównywanych metod leczenia w 48. tygodniu, a także bezpieczeństwa i tolerancji stosowania dolutegrawiru i lamiwudyny raz na dobę w porównaniu ze skojarzeniem dolutegrawir plus TDF/FTC w dawkach ustalonych u zakażonych HIV-1 dorosłych pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia przeciwretrowirusowego. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek uczestników z liczbą kopii RNA HIV-1 w osoczu < 50 na mililitr w 48. tygodniu, natomiast drugorzędowymi punktami końcowymi były: odsetek pacjentów z RNA HIV-1 w osoczu < 50 kopii/mililitr w 24., 96. i 144. tygodniu.

Aby uzyskać więcej informacji, należy wyszukać badanie NCT02831673 (GEMINI 1) lub NCT02831764 (GEMINI 2) na stronie www.clinicaltrials.gov.

 

Informacje o produkcie Dovato (dolutegrawir/lamiwudyna)5,6

Preparat Dovato to przyjmowany raz na dobę w postaci pojedynczej tabletki schemat 2 lekowy (2DR) zawierający połączenie inhibitora transferu nici integrazy (INSTI) – dolutegrawiru (Tivicay, 50 mg) z lekiem z grupy NRTI – lamiwudyną (Epivir, 300 mg).

Dovato (dolutegrawir 50 mg/ lamiwudyna 300 mg, tabletki) jest dopuszczony do obrotu w UE z przeznaczeniem do leczenia zakażeń HIV-1 u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia, których masa ciała wynosi co najmniej 40 kg, bez stwierdzonej lub podejrzewanej oporności na INI i lamiwudynę. W USA Dovato jest zarejestrowany jako kompletne leczenie zakażeń HIV u pacjentów dorosłych, którzy nie przyjmowali wcześniej leków antyretrowirusowych, oraz jako schemat leczenia zastępujący obecną terapię u pacjentów z supresją wiremii (RNA HIV-1 < 50 kopii/ml), leczonych stabilną dawką leków antyretrowirusowych, bez niepowodzenia leczenia w wywiadzie i bez stwierdzonej oporności na poszczególne składniki produktu Dovato.

Podobnie jak trójlekowy schemat oparty na dolutegrawirze, preparat Dovato bazuje na dwóch lekach hamujących cykl replikacji wirusa w dwóch różnych lokalizacjach. Leki z grupy INI, takie jak dolutegrawir, blokują replikację HIV, zapobiegając integracji wirusowego DNA z materiałem genetycznym ludzkich komórek układu odpornościowego (limfocytów T). Etap ten odgrywa kluczową rolę w cyklu replikacji HIV i jest odpowiedzialny za rozwój przewlekłego zakażenia. Lamiwudyna to NRTI, którego mechanizm działania polega na inhibicji konwersji kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa do kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), co z kolei hamuje proces namnażania się wirusa.

Dovato jest zarejestrowany w USA, Europie, Japonii i innych krajach świata. Znaki towarowe stanowią własność grupy spółek ViiV Healthcare lub są przez nią licencjonowane.

 

Ważne informacje o bezpieczeństwie produktu Dovato

Poniższe ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa opierają się na istotnych punktach charakterystyki produktu leczniczego Dovato. Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu Dovato zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego.

OSTRZEŻENIE: PACJENCI Z KOINFEKCJĄ WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) I WIRUSEM LUDZKIEGO NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV 1): POJAWIENIE SIĘ HBV OPORNEGO NA LAMIWUDYNĘ I ZAOSTRZENIA HBV

 • U wszystkich pacjentów zakażonych HIV 1 należy wykonać badanie na obecność HBV przed rozpoczęciem lub w trakcie rozpoczynania leczenia produktem Dovato. Odnotowano pojawianie się opornych na lamiwudynę wariantów HBV w związku ze stosowaniem schematów terapii antyretrowirusowej zawierających lamiwudynę. W przypadku stosowania produktu Dovato u pacjentów z koinfekcją HIV 1 i HBV należy rozważyć odpowiednie dodatkowe leczenie przewlekłego zakażenia HBV; w przeciwnym razie należy rozważyć zastosowanie alternatywnego schematu terapii.
 • U pacjentów z koinfekcją HIV 1 i HBV, którzy przerwali przyjmowanie lamiwudyny, składnika produktu Dovato, obserwowano przypadki ciężkiego, nagłego zaostrzenie wirusowego zapalenia wątroby typu B. U takich pacjentów należy uważnie monitorować czynność wątroby, a w razie potrzeby rozpocząć leczenie zakażenia HBV

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

 • Przed rozpoczęciem lub w trakcie rozpoczynania leczenia produktem Dovato należy wykonać u pacjentów badanie w kierunku zakażenia wirusem HBV.
 • Testy ciążowe: U kobiet zdolnych do posiadania potomstwa należy wykonać test ciążowy przed rozpoczęciem przyjmowania produktu Dovato.
 • Jedna tabletka przyjmowana doustnie, raz na dobę, podczas posiłku lub w czasie pomiędzy posiłkami.
 • Dawka dolutegrawiru (50 mg) w produkcie Dovato jest niewystarczająca, gdy jest on podawany jednocześnie z karbamazepiną lub ryfampiną. Jeśli produkt Dovato jest podawany jednocześnie z karbamazepiną lub ryfampiną, należy przyjmować jedną tabletkę produktu Dovato raz na dobę, a następnie dodatkową tabletkę 50 mg dolutegrawiru około 12 godzin po przyjęciu dawki produktu Dovato.

PRZECIWWSKAZANIA

 • Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości na dolutegrawir lub lamiwudynę.
 • Jednoczesne podawanie dofetylidu.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Po zastosowaniu dolutegrawiru opisywano reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, objawy ogólnoustrojowe, a niekiedy zaburzenia narządowe, w tym uszkodzenie wątroby. Leczenie produktem Dovato należy przerwać natychmiast po wystąpieniu objawów przedmiotowych i podmiotowych nadwrażliwości, ponieważ opóźnienie takiej decyzji może doprowadzić do rozwinięcia się reakcji zagrażającej życiu.
 • U pacjentów otrzymujących schemat leczenia zawierający dolutegrawir obserwowano hepatotoksyczność. Pacjenci ze współistniejącym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B lub C mogą być obciążeni większym ryzykiem nasilenia się lub wystąpienia podwyższonej aktywności transaminaz podczas stosowania produktu Dovato. Zaleca się monitorowanie pacjentów pod kątem hepatotoksyczności.
 • W przypadku stosowania tego produktu w momencie zapłodnienia lub we wczesnej ciąży może wystąpić toksyczne działanie na zarodek i płód. W czasie zapłodnienia oraz w pierwszym trymestrze ciąży należy rozważyć alternatywne leczenie inne niż produkt Dovato ze względu na ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej. Kobietom zdolnym do posiadania potomstwa należy zalecić stosowanie skutecznej antykoncepcji.
 • U pacjentów otrzymujących analogi nukleozydów obserwowano przypadki kwasicy mleczanowej oraz ciężkiej hepatomegalii ze stłuszczeniem wątroby, w tym także przypadki śmiertelne.
 • U pacjentów otrzymujących złożone leczenie antyretrowirusowe obserwowano zespół reaktywacji immunologicznej.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (dowolnego stopnia) obserwowanymi u ≥2% osób (wśród pacjentów otrzymujących produkt Dovato) były bóle głowy, nudności, biegunka, bezsenność, uczucie zmęczenia i lęk.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI

 • Produkt Dovato stanowi kompletny schemat leczenia zakażenia HIV 1; dlatego nie zaleca się stosowania go jednocześnie z innymi lekami antyretrowirusowymi w leczeniu zakażenia HIV 1.
 • Informacje na temat ważnych interakcji produktu Dovato z innymi lekami przedstawiono w pełnej charakterystyce produktu leczniczego.

STOSOWANIE W SZCZEGÓLNYCH POPULACJACH

 • Ciąża: W czasie zapłodnienia oraz w pierwszym trymestrze ciąży należy rozważyć alternatywne leczenie inne niż produkt Dovato ze względu na ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej.
 • Karmienie piersią: Nie zaleca się karmienia piersią ze względu na możliwość przeniesienia zakażenia wirusem HIV 1.
 • Kobiety i mężczyźni w wieku rozrodczym: U osób zdolnych do posiadania potomstwa zaleca się wykonywanie testów ciążowych oraz stosowanie antykoncepcji.
 • Zaburzenia czynności nerek: Nie zaleca się stosowania produktu Dovato u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min.
 • Zaburzenia czynności wątroby: Nie zaleca się stosowania produktu Dovato u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasy C według Childa Pugha).

Szczegółowe informacje dotyczące przepisywania produktu Dovato, w tym przeciwwskazania oraz specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności, zawarto w pełnej europejskiej Charakterystyce Produktu Leczniczego. Informacje dotyczące produktu zatwierdzone w Stanach Zjednoczonych znajdują się w Charakterystyce produktu leczniczego obowiązującej w USA.

Informacje o spółce ViiV Healthcare

ViiV Healthcare jest globalną spółką specjalizującą się w leczeniu zakażenia wirusem HIV, założoną w listopadzie 2009 roku przez spółki GlaxoSmithKline (LSE: GSK) i Pfizer (NYSE: PFE) w celu oferowania nowych metod leczenia i opieki medycznej pacjentom zakażonym wirusem HIV oraz osobom narażonym na zakażenie HIV. W październiku 2012 roku do spółki przystąpiła spółka Shionogi. Celem spółki jest głębsze i szersze niż do tej pory zajęcie się problematyką zakażenia HIV/AIDS oraz zastosowanie nowego podejścia do dostarczania skutecznych i innowacyjnych leków przeznaczonych do leczenia i profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz do wspierania społeczności osób dotkniętych zakażeniem HIV.
Dodatkowe informacje na temat spółki, jej kierownictwa, portfolio, linii opracowywanych produktów oraz zaangażowania przedstawiono na stronie internetowej www.viivhealthcare.com.

Informacje o GSK

GSK to globalna firma z sektora ochrony zdrowia, opierająca swoją działalność na badaniach naukowych i kierująca się szczególnym celem, jakim jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Więcej informacji znajduje się na stronie https://pl.gsk.com/pl/o-nas/.

Więcej informacji udziela:

Urszula Karniewicz
Corporate Communications Manager
urszula.m.karniewicz@gsk.com
+48 504 144 704

Zapytania od mediów

do spółki ViiV Healthcare: Patricia O’Connor +44 20 8047 5982 (UK)
Audrey Abernathy +1 919 605 4521 (US)

Zapytania do GSK:

Zapytania od mediów: Simon Steel +44 (0) 20 8047 5502 (London)
Tim Foley +44 (0) 20 8047 5502 (London)
Kristen Neese +1 804 217 8147 (Philadelphia)
Kathleen Quinn +1 202 603 5003 (Washington DC)

Zapytania od analityków/inwestorów:

Sarah Elton-Farr +44 (0) 20 8047 5194 (London)
Sonya Ghobrial +44 (0) 7392 784784 (Consumer)
Danielle Smith +44 (0) 20 8047 0932 (London)
James Dodwell +44 (0) 20 8047 2406 (London)
Jeff McLaughlin +1 215 751 7002 (Philadelphia)
Frannie DeFranco +1 215 751 4855 (Philadelphia)

Deklaracja w sprawie oświadczeń dotyczących przyszłości

Firma GSK przestrzega inwestorów, że wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości i prognozy przedstawione przez GSK, w tym zawarte w niniejszym komunikacie, są objęte ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od przewidywanych. Wynika to między innymi z czynników opisanych w punkcie 3.D „Czynniki ryzyka” w raporcie rocznym spółki na formularzu 20 F za rok 2019 oraz w punkcie „Główne czynniki ryzyka i niepewności” dokumentu opisującego wyniki spółki GSK w II kwartale, jak też ewentualnego wpływu pandemii COVID 19.

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii:
Nr 3888792

Siedziba:
980 Great West Road
Brentford, Middlesex
TW8 9GS

Referencje

--

1Cahn P., Sierro Madera J., Arribas J. i wsp. Durable efficacy of dolutegravir (DTG) plus lamivudine (3TC) in antiretroviral treatment-naïve adults with HIV-1 infection – 3-year results from the GEMINI studies. Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

2Cahn P., Sierro Madera J., Arribas J. i wsp. Durable efficacy of dolutegravir (DTG) plus lamivudine (3TC) in antiretroviral treatment-naïve adults with HIV-1 infection - 96-week results from the GEMINI studies. Materiał zaprezentowany podczas 10. Międzynarodowej Konferencji AIDS Conference on HIV Science (IAS 2019), 21-24 lipca 2019 r., Mexico City, Meksyk.

3Clinical trials.gov. An efficacy, safety, and tolerability study comparing dolutegravir plus lamivudine with dolutegravir plus tenofovir/emtricitabine in treatment naïve HIV infected subjects (Gemini 1). NCT02831673. Dostępne pod adresem https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02831673?term=204861&rank=1. Dostęp: wrzesień 2020 r.

4Clinical trials.gov. An efficacy, safety, and tolerability study comparing dolutegravir (DTG) plus lamivudine (3TC) with dolutegravir plus tenofovir/emtricitabine in treatment naïve HIV infected subjects (Gemini 2). NCT02831764. Materiał dostępny na stronie: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02831764?term=NCT02831764&rank=1. Dostęp: wrzesień 2020 r.

5Charakterystyka produktu leczniczego Dovato obowiązująca w UE. Lipiec 2019 r. Materiał dostępny pod adresem: https://www.medicines.org.uk/emc/product/10446/smpc. Dostęp: wrzesień 2020 r.

6Charakterystyka produktu leczniczego Dovato zatwierdzona w USA. Materiał dostępny pod adresem: https://www.gsksource.com/pharma/content/dam/GlaxoSmithKline/US/en/Prescribing_Information/Dovato/pdf/DOVATO-PI-PIL.PDF. Dostęp: wrzesień 2020 r.

 

NP-PL-DLL-PRSR-200001, Październik 2020