Podczas kongresu HIV Glasgow 2020 spółka ViiV Healthcare zaprezentowała dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności dwulekowej terapii Dovato (dolutegrawir/lamiwudyna)

Zaprezentowane dane wzmacniają argumenty przemawiające na korzyść potencjalnego przejścia na schematy dwulekowe u osób zakażonych wirusem HIV

Warszawa, 29 Października 2020 r. – ViiV Healthcare, globalna spółka specjalizująca się w leczeniu zakażeń wirusem HIV, w której większościowy pakiet akcji posiada firma GSK i której akcjonariuszami są firmy Pfizer Inc. oraz Shionogi Limited, zaprezentowała 25 abstraktów podczas kongresu HIV Glasgow 2020, który odbył się wirtualnie w dniach 5-8 października. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących zróżnicowanego portfela leków przeciwko HIV, zarówno tych będących w późnych fazach procesu badawczo-rozwojowego, jak i dopuszczonych już do stosowania. Spółka przedstawiła także wnioski z jednego z największych przeprowadzonych do tej pory globalnych badań opierających się na danych dotyczących wyników leczenia, zgłaszanych przez pacjentów zakażonych HIV.

Prezentacje najważniejszych danych objęły:

 • Dane z kluczowych badań klinicznych GEMINI (po 144 tygodniach) i TANGO (po 96 tygodniach), które pozwalają doprecyzować istniejący profil skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dwulekowego schematu obejmującego dolutegrawir i lamiwudynę u nieleczonych wcześniej pacjentów dorosłych z HIV-1 oraz Dovato (dolutegrawir/lamiwudyna) u dorosłych pacjentów zakażonych HIV-1 z supresją wiremii1,2
 • Dane z badania STAT po 24 tygodniach, dotyczące oceny preparatu Dovato pod kątem możliwości szybkiego rozpoczęcia leczenia po rozpoznaniu zakażenia wirusem HIV 1 u pacjentów dorosłych.3
 • Dane z badania FLAIR (po 124 tygodniach) dotyczącego eksperymentalnego schematu łączącego podawanie kabotegrawiru z rylpiwiryną o przedłużonym działaniu, które pozwalają uzyskać pełniejszą wiedzę o jego skuteczności i bezpieczeństwie; połączoną analizę programu badań klinicznych fazy 3 pod kątem czynników mających wpływ na odpowiedź wirusologiczną na kabotegrawir z rylpiwiryną o przedłużonym działaniu, a także analizy kluczowych wniosków z badania ATLAS-2M po 48 tygodniach, dotyczących kobiet, które stanowią często niedostatecznie reprezentowaną w badaniach klinicznych grupę pacjentów.4,5,6
 • Dane z drugiej fali badania Positive Perspectives dotyczące elementów potrzebnych do osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia według własnej oceny pacjentów, wyzwań związanych z pierwszorazowym rozpoznaniem zakażenia HIV w podeszłym wieku, samoleczenia oraz zaangażowania w terapię zakażenia HIV.7,8,9,10

Spółka ViiV Healthcare była także gospodarzem wirtualnego spotkania dla dziennikarzy (9 października 2020 r.), którego tematem był możliwy wpływ schematów dwulekowych oraz coraz liczniejsze dowody przemawiające na ich korzyść na leczenie zakażenia HIV. Podczas sesji omówione zostały wnioski kliniczne zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow oraz ich potencjalny wpływ na osoby zakażone HIV, które muszą przyjmować leki przez całe życie. Wśród prelegentów znalazł się uznany specjalista w zakresie leczenia zakażenia HIV – dr Pedro Cahn, który jest jednym z pionierów prac nad dwulekowymi schematami leczenia zakażeń HIV.

Kimberly Smith, Dyrektorka ds. badań i rozwoju ViiV Healthcare, powiedziała: 

Zaprezentowane przez nas wyniki prac dotyczących całego naszego portfela produktów są odzwierciedleniem naszego niesłabnącego zaangażowania w walkę z HIV oraz opracowanie terapii, które rzeczywiście zmieniają ludzkie życie na lepsze. Uzyskaliśmy już imponujące wyniki dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności produktu Dovato zarówno u leczonych, jak i nieleczonych wcześniej dorosłych zakażonych HIV. Nowe wyniki długoterminowe zaprezentowane podczas kongresu Glasgow jeszcze ściślej doprecyzowują trwałość oraz profil oporności tego leczenia. Jesteśmy podekscytowani udziałem w kongresie i możliwością podzielenia się naszymi ustaleniami z resztą społeczności naukowej.

Najważniejsze abstrakty, które zostały zaprezentowane przez spółkę ViiV Healthcare oraz partnerów badania podczas kongresu HIV Glasgow 2020:

Wnioski po 144 tygodniach badań GEMINI 1 i 2 oceniających stosowanie dolutegrawiru i lamiwudyny u nieleczonych wcześniej dorosłych pacjentów z HIV-1: badania GEMINI miały na celu sprawdzenie, czy u nieleczonych wcześniej pacjentów z HIV-1 można osiągnąć ten sam stopień supresji wiremii w przypadku stosowania dwóch zamiast trzech leków11. Dane z okresu obejmującego trzy lata badań12 stanowią uzupełnienie wyników uzyskanych w poprzednim okresie obejmującym 96 tygodni. Wykazano w nim, że dolutegrawir w połączeniu z lamiwudyną był co najmniej równoważny (nie gorszy) schematowi trójlekowemu obejmującemu dolutegrawir oraz fumaran dizoproksylu tenofowiru/emtrycytabinę (TDF/FTC), a przy tym nie zaobserwowano przypadków pojawienia się oporności na stosowane leczenie13.

Dane po 96 tygodniach badania TANGO oceniającego stosowanie Dovato u leczonych wcześniej dorosłych pacjentów zakażonych HIV-1: Badanie TANGO opracowano, aby zweryfikować, czy osoby zakażone HIV, u których osiągnięto supresję wiremii, mogą stosować leczenie oparte na mniejszej liczbie leków, utrzymując przy tym osiągniętą supresję14. Dane za okres dwóch lat będą stanowić dodatkowy argument na rzecz skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji produktu Dovato w tej grupie pacjentów, stanowiąc uzupełnienie danych z 48. tygodnia badania, które wykazały, że Dovato jest co najmniej równoważny pod względem skuteczności z dalszym stosowaniem schematu trójlekowego opartego na fumaranie alafenamidu tenofowiru (TAF), przy czym w ramieniu badania obejmującym Dovato nie odnotowano potwierdzonych przypadków wycofania z powodu niepowodzenia wirusologicznego ani oporności. 15

Wnioski po 24 tygodniach badania STAT, w którym oceniano stosowanie dolutegrawiru z lamiwudyną w modelu szybkiej opieki medycznej „Test and Treat”: Faza IIIb badania STAT dotyczy oceny wykonalności, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Dovato w modelu szybkiej opieki medycznej „Test and Treat”, który jest coraz częściej spotykany w praktyce klinicznej, a w którym leczenie rozpoczyna się w ciągu 14 dni od ustalenia rozpoznania, zanim jeszcze dostępne będą wyniki dotyczące statusu koinfekcji HBV, czynności nerek oraz testów oporności.3

Wnioski ze 124. tygodnia Fazy 3 badania FLAIR dotyczącego eksperymentalnego kabotegrawiru i rylpiwiryny o przedłużonym działaniu: Badanie FLAIR opracowano w celu oceny równoważności schematu leczenia obejmującego podawanie kabotegrawiru i rylpiwiryny o przedłużonym działaniu raz w miesiącu z codziennym przyjmowaniem doustnych tabletek Triumeq (abakawir/dolutegrawir/lamiwudyna)16. Dane, które zostały zaprezentowane podczas konferencji HIV Glasgow 2020 dostarczyły wiedzy na temat tolerancji, bezpieczeństwa i skuteczności leczenia podtrzymującego obejmującego kabotegrawir oraz rylpiwirynę o przedłużonym działaniu u pacjentów zakażonych HIV-1, którzy po 100 tygodniach badania zastąpili tym schematem leczenia w postaci doustnej preparatem Triumeq.

Analiza wieloczynnikowa i analiza czynników wyjściowych badań ATLAS, FLAIR i ATLAS-2M jako podstawa oceny odpowiedzi wirusologicznej na stosowanie preparatu badanego zawierającego połączenie kabotegrawiru i rylpiwiryny o przedłużonym działaniu: Faza 3 prac badawczo-rozwojowych nad kabotegrawirem i rylpiwiryną o przedłużonym działaniu miała na celu wykazanie ich skuteczności i bezpieczeństwa przy dawkowaniu raz na miesiąc (badanie ATLAS i FLAIR) oraz raz na dwa miesiące (badanie ATLAS-2M). Wnioski, które zostały zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020 dostarczyły nowej, opartej na badaniach klinicznych wiedzy o czynnikach wirusologicznych oraz związanych z uczestnikami, które mają wpływ na wyniki leczenia kabotegrawirem i rylpiwiryną o przedłużonym działaniu.5

Analiza podgrupy kobiet z badania ATLAS-2M obejmująca 48 tygodni stosowania badanego połączenia kabotegrawiru i rylpiwiryny o przedłużonym działaniu raz na dwa miesiące w porównaniu z dawkowaniem raz na miesiąc: Celem badania ATLAS-2M była ocena równoważności oraz bezpieczeństwa podawania kabotegrawiru i rylpiwiryny o przedłużonym działaniu raz na dwa miesiące w porównaniu z dawkowaniem raz w miesiącu17. Analiza w podgrupach pozwoli na ocenę wyników leczenia kobiet uczestniczących w badaniu ATLAS-2M, w którym wykazano uprzednio na podstawie danych z 48 tygodni leczenia, że dawkowanie kabotegrawiru i rylpiwiryny o przedłużonym działaniu raz na dwa miesiące było co najmniej równoważne (nie gorsze) i równie bezpieczne, jak dawkowanie raz w miesiącu18. Analiza obejmowała 280 kobiet z 13 krajów i pozwoliła bardziej szczegółowo przeanalizować badane leczenie w kluczowej populacji, która często nie jest dostatecznie reprezentowana w badaniach klinicznych. Podejście to odzwierciedla zobowiązania spółki ViiV Healthcare wobec wszystkich pacjentów zakażonych HIV.6

Wyniki 2. fali badania Positive Perspectives: Dane zaprezentowane w postaci plakatu obrazują różnice w postrzeganiu leczenia zakażeń HIV w zależności od wieku, płci oraz orientacji seksualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Badanie Positive Perspectives 2 koncentruje się na doświadczeniach i obawach ponad 2300 osób zakażonych HIV z 25 krajów. Dane zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020 pokazały, jak sposób postrzegania opieki nad osobami zakażonymi HIV może wpływać na ich zdrowie, z uwzględnieniem takich aspektów jak obawy o skutki uboczne leczenia, zaufanie do personelu medycznego czy samoleczenie.7,8,9,10

Poniżej zamieszczono pełny wykaz danych ViiV Healthcare, które zostały zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow:

Tytuł abstraktu

Pierwszy autor

Prezentacja

Dolutegrawir

Switching to DTG/3TC fixed-dose combination (FDC) is non-inferior to continuing a TAF-based regimen (TBR) in maintaining virologic suppression through 96 weeks (TANGO study)

 

J van Wyk

Prezentacja ustna

Feasibility, efficacy, and safety of using dolutegravir
/lamivudine (DTG/3TC) as a first-line regimen in a test-and-treat setting for newly diagnosed people living with HIV (PLWH): the STAT study

 

C-P Rolle

Plakat

Durable efficacy of dolutegravir (DTG) plus lamivudine (3TC) in antiretroviral treatment-naïve adults with HIV-1 infection–144-week results from the GEMINI studies

 

P Cahn

Plakat

Efficacy and safety of dolutegravir in patients naive to treatment stratified by age: meta-analysis of 48-week results from ARIA, FLAMINGO, SINGLE, and SPRING-2

 

F Spinelli

Plakat

12-months outcomes of dolutegravir/rilpivirine in virologically suppressed HIV-infected patients: real-world data from the German JUNGLE cohort

 

S Noe

Plakat

Real-world data from the prospective URBAN cohort study on the use of dolutegravir (DTG) + lamivudine (3TC) in ART-naïve and pre-treated people living with HIV in Germany

 

N Postel

Plakat

The occurrence of hypersensitivity reaction and hepatotoxicity in individuals receiving integrase strand transfer inhibitors: results from the EuroSIDA study

A Pelchen-Matthews

Plakat

Kabotegrawir

A combination of viral and participant factors influence virologic response to long-acting cabotegravir and rilpivirine: a multivariable and baseline factor analysis across ATLAS, FLAIR, and ATLAS-2M phase 3 studies

 

D Margolis

Prezentacja ustna

Safety and efficacy of cabotegravir + rilpivirine long-acting with and without oral lead-in: FLAIR Week 124 results

 

R D’Amico

Prezentacja ustna

Cabotegravir + rilpivirine long-acting as HIV-1 maintenance therapy: ATLAS week 96 results

 

S Swindells

Plakat

Outcomes for women receiving monthly and two monthly long-acting cabotegravir + rilpivirine: ATLAS-2M study week 48 results

 

P Benn

Plakat

Subgroup analysis of patient-reported outcomes among participants in 2 phase III clinical trials of long-acting cabotegravir and rilpivirine (ATLAS and FLAIR)

V Chounta

Plakat

Comparability of 48-week efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine long-acting every 8 weeks to standard of care in suppressed HIV-1–infected patients

 

V Chounta

Plakat

Cost-utility analysis of long-acting cabotegravir + rilpivirine for the treatment of HIV infection in the United Kingdom

 

B Parker

Plakat

Factors associated with interest in a long-acting HIV regimen: perspectives of people living with HIV and physicians in western Europe

 

 

B Akinwunmi

Plakat

Fostemsawir

Evaluation and clinical application of fostemsavir co-administration with tuberculosis medications

 

K Moore

Plakat

Model-based approach of dose selection and optimal PK sampling of fostemsavir for pediatric patients with multidrug resistant HIV-1 infection

 

N Thakkar

Plakat

Clinical significance of GP120 polymorphisms, TMR IC50FC, and HIV-1 subtype in BRIGHTE

 

M Gartland

Plakat

Fostemsavir and ethinyl estradiol drug interaction; clinical application for co-administration

 

N Nwokolo

Plakat

Fostemsavir exposure-response relationships in treatment experienced HIV patients

 

R Parasrampuria

Plakat

Fala 2 badania Positive Perspectives

Beyond viral load: exploring mediating factors for the gap in optimal self-rated health by adherence status among older adults living with HIV

 

F Spinelli

Plakat

Social, psychological, and treatment-related challenges of a new HIV diagnosis in old age

 

F Spinelli

Plakat

What about me? The unmet needs of MSW & differences in HIV treatment experiences, perceptions, and behaviours by gender and sexual orientation in 25 countries

 

C Okoli

Plakat

Self-care and involvement in managed care among people living with HIV in Europe: the good, the bad, and the ugly

 

C Okoli

Plakat

Inne

 

 

The relationship between smoking, current HIV control and cancer in HIV-positive individuals

A Mocroft

Prezentacja ustna

 

Informacje o produkcie Dovato (dolutegrawir/lamiwudyna)19,20

Preparat Dovato to przyjmowany raz na dobę w postaci pojedynczej tabletki pełny schemat 2 lekowy (2DR) zawierający połączenie inhibitora transferu nici integrazy (INSTI) – dolutegrawiru (Tivicay, 50 mg) z lekiem z grupy NRTI – lamiwudyną (Epivir, 300 mg).
Dovato (dolutegrawir 50 mg/ lamiwudyna 300 mg, tabletki) jest dopuszczony do obrotu w UE z przeznaczeniem do leczenia zakażeń HIV-1 u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia, których masa ciała wynosi co najmniej 40 kg, bez stwierdzonej lub podejrzewanej oporności na INI i lamiwudynę. W USA Dovato jest zarejestrowany jako kompletne leczenie zakażeń HIV u pacjentów dorosłych, którzy nie przyjmowali wcześniej leków antyretrowirusowych oraz jako schemat leczenia zastępujący obecną terapię u pacjentów z supresją wiremii (RNA HIV-1 < 50 kopii/ml), leczonych stabilną dawką leków antyretrowirusowych, bez niepowodzenia leczenia w wywiadzie i bez stwierdzonej oporności na poszczególne składniki produktu Dovato.

Podobnie jak trójlekowy schemat oparty na dolutegrawirze, preparat Dovato bazuje na dwóch lekach hamujących cykl replikacji wirusa na dwóch różnych etapach. Leki z grupy INSTI, takie jak dolutegrawir, blokują replikację HIV, zapobiegając integracji wirusowego DNA z materiałem genetycznym ludzkich komórek układu odpornościowego (limfocytów T). Etap ten odgrywa kluczową rolę w cyklu replikacji HIV i jest odpowiedzialny za rozwój przewlekłego zakażenia. Lamiwudyna to NRTI, którego mechanizm działania polega na hamowaniu transkrypcji kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa do kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), co z kolei hamuje proces namnażania się wirusa.

Dovato jest zarejestrowany w USA, Europie, Japonii i innych krajach świata. Znaki towarowe stanowią własność grupy spółek GSK i ViiV Healthcare lub są przez nią licencjonowane.

 

Ważne informacje o bezpieczeństwie produktu Dovato

Poniższe ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa opierają się na istotnych punktach charakterystyki produktu leczniczego Dovato. Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu Dovato zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego.

OSTRZEŻENIE: PACJENCI Z KOINFEKCJĄ WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) I WIRUSEM LUDZKIEGO NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV 1): POJAWIENIE SIĘ HBV OPORNEGO NA LAMIWUDYNĘ I ZAOSTRZENIA HBV

 • U wszystkich pacjentów zakażonych HIV 1 należy wykonać badanie na obecność HBV przed rozpoczęciem lub w trakcie rozpoczynania leczenia produktem Dovato. Odnotowano pojawianie się opornych na lamiwudynę wariantów HBV w związku ze stosowaniem schematów terapii antyretrowirusowej zawierających lamiwudynę. W przypadku stosowania produktu Dovato u pacjentów z koinfekcją HIV 1 i HBV należy rozważyć odpowiednie dodatkowe leczenie przewlekłego zakażenia HBV; w przeciwnym razie należy rozważyć zastosowanie alternatywnego schematu terapii.
 • U pacjentów z koinfekcją HIV 1 i HBV, którzy przerwali przyjmowanie lamiwudyny, składnika produktu Dovato, obserwowano przypadki ciężkiego, nagłego zaostrzenie wirusowego zapalenia wątroby typu B. U takich pacjentów należy uważnie monitorować czynność wątroby, a w razie potrzeby rozpocząć leczenie zakażenia HBV

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

 • Przed rozpoczęciem lub w trakcie rozpoczynania leczenia produktem Dovato należy wykonać u pacjentów badanie w kierunku zakażenia wirusem HBV.
 • Jedna tabletka przyjmowana doustnie, raz na dobę, podczas posiłku lub w czasie pomiędzy posiłkami.
 • Dawka dolutegrawiru (50 mg) w produkcie Dovato jest niewystarczająca, gdy jest on podawany jednocześnie z karbamazepiną lub ryfampicyną. Jeśli produkt Dovato jest podawany jednocześnie z karbamazepiną lub ryfampicyną, należy przyjmować jedną tabletkę produktu Dovato raz na dobę, a następnie dodatkową tabletkę 50 mg dolutegrawiru około 12 godzin po przyjęciu dawki produktu Dovato.

PRZECIWWSKAZANIA

 • Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości na dolutegrawir lub lamiwudynę.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Po zastosowaniu dolutegrawiru opisywano reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, objawy ogólnoustrojowe, a niekiedy zaburzenia narządowe, w tym uszkodzenie wątroby. Leczenie produktem Dovato należy przerwać natychmiast po wystąpieniu objawów przedmiotowych i podmiotowych nadwrażliwości, ponieważ opóźnienie takiej decyzji może doprowadzić do rozwinięcia się reakcji zagrażającej życiu.
 • U pacjentów otrzymujących schemat leczenia zawierający dolutegrawir obserwowano hepatotoksyczność. Pacjenci ze współistniejącym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B lub C mogą być obciążeni większym ryzykiem nasilenia się lub wystąpienia podwyższonej aktywności transaminaz podczas stosowania produktu Dovato. Zaleca się monitorowanie pacjentów pod kątem hepatotoksyczności.
 • Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o ryzyku wad cewy nerwowej związanym ze stosowaniem dolutegrawiru (składnika produktu Dovato, patrz niżej) i rozważyć zastosowanie skutecznej metody antykoncepcji. Jeśli kobieta planuje ciążę, należy omówić z nią korzyści i ryzyka wynikające z dalszego leczenia produktem Dovato.
 • U pacjentów otrzymujących analogi nukleozydów obserwowano przypadki kwasicy mleczanowej oraz ciężkiej hepatomegalii ze stłuszczeniem wątroby, w tym także przypadki śmiertelne.
 • U pacjentów otrzymujących złożone leczenie antyretrowirusowe obserwowano zespół reaktywacji immunologicznej.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (dowolnego stopnia) obserwowanymi u ≥2% osób (wśród pacjentów otrzymujących produkt Dovato) były bóle głowy, nudności, biegunka, bezsenność, uczucie zmęczenia i lęk.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI

 • Produkt Dovato stanowi kompletny schemat leczenia zakażenia HIV 1; dlatego nie zaleca się stosowania go jednocześnie z innymi lekami antyretrowirusowymi w leczeniu zakażenia HIV 1.
 • Informacje na temat ważnych interakcji produktu Dovato z innymi lekami przedstawiono w pełnej charakterystyce produktu leczniczego.

STOSOWANIE W SZCZEGÓLNYCH POPULACJACH

 • Jeśli ciąża zostanie potwierdzona w pierwszym trymestrze u pacjentki stosującej produkt Dovato, należy omówić z nią korzyści i ryzyko związane z kontynuacją leczenia produktem Dovato w porównaniu ze zmianą terapii na inny schemat leczenia przeciwretrowirusowego, biorąc pod uwagę wiek ciążowy i krytyczny okres rozwoju wad cewy. Produkt Dovato można stosować w drugim i trzecim trymestrze ciąży wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.
 • Karmienie piersią: Nie zaleca się karmienia piersią ze względu na możliwość przeniesienia zakażenia wirusem HIV 1.
 • Kobiety i mężczyźni w wieku rozrodczym: U osób zdolnych do posiadania potomstwa zaleca się wykonywanie testów ciążowych oraz stosowanie antykoncepcji.
 • Zaburzenia czynności nerek: Nie zaleca się stosowania produktu Dovato u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min.
 • Zaburzenia czynności wątroby: Nie zaleca się stosowania produktu Dovato u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasy C według Childa Pugha).

Szczegółowe informacje dotyczące przepisywania produktu Dovato, w tym przeciwwskazania oraz specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności, zawarto w pełnej europejskiej Charakterystyce Produktu Leczniczego. Informacje dotyczące produktu zatwierdzone w Stanach Zjednoczonych znajdują się w Charakterystyce produktu leczniczego obowiązującej w USA.


Informacje o schemacie leczenia obejmującym kabotegrawir i rylpiwirynę o przedłużonym działaniu 21

Schemat leczenia obejmujący kabotegrawir i rylpiwirynę o przedłużonym działaniu to eksperymentalne leczenie zakażenia wirusem HIV-1 u osób dorosłych, które ma zastąpić obecne leczenie antyretrowirusowe u stabilnych pacjentów z supresją wiremii (RNA HIV-1 poniżej 50 kopii/ml). Kompletny schemat leczenia obejmuje kabotegrawir (inhibitor transferu nici integrazy, INSTI), opracowany przez spółkę ViiV Healthcare, oraz rylpiwirynę – nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy (NNRTI) – opracowaną przez spółkę Janssen Sciences Ireland UC, jedną ze spółek Janssen Pharmaceuticals wchodzących w skład Grupy Johnson & Johnson.
Inhibitory INSTI, takie jak kabotegrawir, blokują replikację wirusa HIV, zapobiegając integracji wirusowego DNA z materiałem genetycznym komórek układu odpornościowego człowieka (limfocytów T). Etap ten odgrywa kluczową rolę w cyklu replikacji HIV i jest odpowiedzialny za rozwój przewlekłego zakażenia. Rylpiwiryna to NNRTI, którego mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności enzymu zwanego odwrotną transkryptazą, co z kolei hamuje proces namnażania się wirusa.

Kabotegrawir z rylpiwiryną o przedłużonym działaniu jest zarejestrowany w Kanadzie pod nazwą handlową CABENUVA. Znaki towarowe stanowią własność grupy spółek ViiV Healthcare lub są przez nią licencjonowane.

Kabotegrawir w doustnych tabletkach do krótkotrwałego leczenia w połączeniu z preparatem CABENUVA jest także zarejestrowany do stosowania w Kanadzie pod nazwą handlową VOCABRIA.

 

Ważne informacje o bezpieczeństwie produktu CABENUVA

Wskazania i zastosowanie kliniczne:

Produkt CABENUVA (kabotegrawir i rylpiwiryna, zawiesina do wstrzykiwania o przedłużonym uwalnianiu) jest wskazany jako kompletny schemat leczenia zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) u osób dorosłych i zastępuje stosowane obecnie leczenie antyretrowirusowe u stabilnych pacjentów z supresją wirusologiczną (HIV-1 RNA <50 kopii/ml).

Produkt VOCABRIA (kabotegrawir w tabletkach) jest wskazany w skojarzeniu z produktem EDURANT (rylpiwiryna w tabletkach) jako kompletny schemat krótkotrwałego leczenia zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) u dorosłych, stabilnych pacjentów z supresją wirusologiczną (HIV-1 RNA <50 kopii/ml) jako doustne leczenie wprowadzające w celu oceny tolerancji kabotegrawiru przed rozpoczęciem podawania produktu CABENUVA.

Doustna terapia pomostowa w przypadku pominięcia wstrzyknięcia produktu CABENUVA.

 • Pacjenci w podeszłym wieku (>65. roku życia): brak wystarczających danych, aby stwierdzić, czy reagują inaczej niż pacjenci w wieku <65 lat.
 • Pacjenci pediatryczni (<18. roku życia): nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej populacji.

Przeciwwskazania:
Przy jednoczesnym stosowaniu:

 • Leków przeciwdrgawkowych: karbamazepiny, okskarbazepiny, fenobarbitalu i fenytoiny
 • Leków przeciw mykobakteriom: ryfabutyny, ryfampicyny i ryfapentyny
 • Glikokortykosteroidu: deksametazonu w podaniu ogólnoustrojowym (z wyjątkiem jednorazowego podania)
 • Dziurawca (Hypericum perforatum)

Istotne ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Produktu nie należy stosować u pacjentów, u których potwierdzono lub u których podejrzewa się oporność na kabotegrawir lub rylpiwirynę
 • U pacjentów nadal mogą rozwijać się zakażenia oportunistyczne i inne powikłania zakażenia wirusem HIV
 • Ryzyko przeniesienia zakażenia: należy stosować środki ostrożności
 • Zaburzenia depresyjne
 • Hepatotoksyczność (podwyższone stężenie transaminaz w surowicy krwi)
 • Zdarzenia niepożądane dotyczące wątroby; większe ryzyko pogorszenia się lub wystąpienia podwyższonego stężenia transaminaz u pacjentów ze współistniejącym zakażeniem wirusem HBV lub HCV lub znacznie podwyższonym stężeniem transaminaz przed rozpoczęciem leczenia; zaleca się monitorowanie wyników badań biochemicznych wątroby
 • Utrata odpowiedzi wirusologicznej ze względu na interakcje z innymi lekami; należy przeanalizować inne równocześnie stosowane leki
 • Należy zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu równocześnie z lekami powodującymi ryzyko wystąpienia Torsade de Pointes
 • Reakcje skórne i reakcje nadwrażliwości; w przypadku wystąpienia objawów przedmiotowych lub podmiotowych natychmiast przerwać stosowanie
 • Aby łatwiej było zidentyfikować pacjentów, u których występuje ryzyko reakcji nadwrażliwości, należy przed rozpoczęciem podawania produktu CABENUVA zastosować doustną dawkę wprowadzającą
 • Resztkowe stężenia kabotegrawiru i rylpiwiryny mogą utrzymywać się w krążeniu układowym pacjentów przez okres 12 miesięcy lub dłużej po wstrzyknięciu
 • Ryzyko rozwoju oporności w wyniku przerwania leczenia
 • Reakcje po wstrzyknięciu, występujące w ciągu kilku minut po podaniu rylpiwiryny, obejmują duszność, pobudzenie, skurcze brzucha, uderzenia gorąca, potliwość, uczucie drętwienia w jamie ustnej oraz zmiany ciśnienia tętniczego. Zgłaszało je <0,5% uczestników badania, zaczynały ustępować kilka minut po wstrzyknięciu; mogły być związane z nieumyślnym (częściowym) podaniem dożylnym preparatu
 • Brak wystarczających danych dotyczących stosowania u kobiet w ciąży; produkt należy stosować tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem
 • Zakażone wirusem HIV-1 matki nie powinny karmić piersią, jeżeli przyjmują produkt CABENUVA.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe ważne informacje dotyczące zdarzeń niepożądanych, interakcji z innymi lekami oraz dawkowania można znaleźć w Monografii produktu dostępnej pod adresem: cabenuvapm.viivhealthcare.ca Monografię produktu można także zamówić pod numerem 1-877-393-8448. Aby zgłosić zdarzenie niepożądane, należy zadzwonić pod numer 1-877-393-8448.

 

Informacje o preparacie Rukobia22

Substancją czynną produktu Rukobia jest fostemsawir. Fostemsawir jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem przyłączania HIV-1. Po podaniu doustnym fostemsawir ulega przemianie w temsawir, który po wchłonięciu wywiera działanie przeciwwirusowe poprzez bezpośrednie przyłączanie się do glikoproteiny 120 (gp120) na powierzchni wirusa, uniemożliwiając mu przyłączenie się do limfocytów T CD4+ nosiciela. Zapobiega to zakażeniu tych komórek przez HIV oraz jego namnażaniu się. Jako że Rukobia jest pierwszym preparatem antyretrowirusowym działającym na tym etapie cyklu replikacji wirusa, nie występuje w przypadku jej stosowania udowodniona oporność na inne klasy leków antyretrowirusowych, co może być korzystne dla pacjentów, którzy nabyli oporność na większość innych preparatów.

RUKOBIA jest zarejestrowana w USA. Znaki towarowe stanowią własność grupy spółek ViiV Healthcare lub są przez nią licencjonowane.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Poniższe ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa opierają się na istotnych punktach charakterystyki produktu leczniczego RUKOBIA. Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu RUKOBIA zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego.

WSKAZANIA I ZASTOSOWANIE

 • Produkt leczniczy RUKOBIA, zapobiegający łączeniu się ludzkiego wirusa upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1) z białkiem gp120 w skojarzeniu z innymi lekami antyretrowirusowymi jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażenia HIV-1 u leczonych wcześniej pacjentów dorosłych z wielolekoopornym HIV-1, u których obecne leczenie antyretrowirusowe nie powiodło się ze względu na oporność, nietolerancję lub problemy dotyczące bezpieczeństwa.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

 • Jedna tabletka przyjmowana dwa razy na dobę, podczas posiłku lub w czasie pomiędzy posiłkami.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I STĘŻENIE

 • Tabletki o przedłużonym uwalnianiu: 600 mg.

PRZECIWWSKAZANIA

 • Nadwrażliwość na fostemsawir lub którykolwiek ze składników leku.
 • Jednoczesne stosowanie z silnymi lekami pobudzającymi cytochrom P450 (CYP)3A, jako że może dojść do istotnych spadków stężenia temsawiru w osoczu krwi, a tym samym do utraty odpowiedzi wirusologicznej.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • U pacjentów otrzymujących złożone leczenie antyretrowirusowe obserwowano zespół reaktywacji immunologicznej.
 • Wydłużenie odstępu QTc: Zachować ostrożność podczas stosowania preparatu RUKOBIA u pacjentów z wydłużonym odstępem QTc lub z istotnymi chorobami serca w wywiadzie, a także u pacjentów przyjmujących leki, których używanie wiąże się z ryzykiem występowania Torsades de Pointes. 
 • Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych u pacjentów z jednoczesnym zakażeniem WZW typu B lub C: zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych obserwowano częściej u pacjentów z jednoczesnym zakażeniem WZW typu B i (lub) C niż u osób bez zakażeń innych niż HIV.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

 • Najczęstszym działaniem niepożądanym (dowolnego stopnia) obserwowanym u ≥5% osób były nudności.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI

 • Kompletny wykaz istotnych interakcji z innymi lekami można znaleźć w pełnej charakterystyce produktu leczniczego.
 • Dawki doustnych środków antykoncepcyjnych nie powinny zawierać więcej niż 30mcg etynyloestradiolu na dobę.

STOSOWANIE W SZCZEGÓLNYCH POPULACJACH

 • Karmienie piersią: Nie zaleca się karmienia piersią ze względu na możliwość przeniesienia zakażenia wirusem HIV 1.

 

Informacje o spółce ViiV Healthcare

ViiV Healthcare jest globalną spółką specjalizującą się w leczeniu zakażenia wirusem HIV, założoną w listopadzie 2009 roku przez spółki GlaxoSmithKline (LSE: GSK) i Pfizer (NYSE: PFE) w celu oferowania nowych metod leczenia i opieki medycznej pacjentom zakażonym wirusem HIV oraz osobom narażonym na zakażenie HIV. W październiku 2012 roku do spółki przystąpiła spółka Shionogi. Celem spółki jest głębsze i szersze niż do tej pory zajęcie się problematyką zakażenia HIV/AIDS oraz zastosowanie nowego podejścia do dostarczania skutecznych i innowacyjnych leków przeznaczonych do leczenia i profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz do wspierania społeczności osób dotkniętych zakażeniem HIV.

Dodatkowe informacje na temat spółki, jej kierownictwa, portfolio, linii opracowywanych produktów oraz zaangażowania przedstawiono na stronie internetowej www.viivhealthcare.com.

Informacje o GSK

GSK to globalna firma z sektora ochrony zdrowia, opierająca swoją działalność na badaniach naukowych i kierująca się szczególnym celem, jakim jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Więcej informacji znajduje się na stronie https://pl.gsk.com/pl/o-nas/.

Więcej informacji udziela:
Urszula Karniewicz
Corporate Communications Manager
urszula.m.karniewicz@gsk.com
+48 504 144 704

Zapytania od mediów
do spółki ViiV Healthcare: Patricia O’Connor +44 20 8047 5982 (UK)
Audrey Abernathy +1 919 605 4521 (US)
Melinda Stubbee +1 919 491 0831 (US)

Zapytania do GSK:
Zapytania od mediów: Simon Steel +44 (0) 20 8047 5502 (London)
Tim Foley +44 (0) 20 8047 5502 (London)
Simon Moore +44 (0) 20 8047 5502 (London)
Mary Hinks-Edwards +44 (0) 20 8047 5502 (London)
Eleanor Bunch +44 (0) 20 8047 5502 (London)
Kristen Neese +1 804 217 8147 (Philadelphia)
Kathleen Quinn +1 202 603 5003 (Washington DC)

Zapytania od analityków/inwestorów:
Sarah Elton-Farr +44 (0) 20 8047 5194 (London)
Sonya Ghobrial +44 (0) 7392 784784 (Consumer)
Danielle Smith +44 (0) 20 8047 0932 (London)
James Dodwell +44 (0) 20 8047 2406 (London)
Jeff McLaughlin +1 215 751 7002 (Philadelphia)
Frannie DeFranco +1 215 751 4855 (Philadelphia)

Deklaracja w sprawie oświadczeń dotyczących przyszłości
Firma GSK przestrzega inwestorów, że wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości i prognozy przedstawione przez GSK, w tym zawarte w niniejszym komunikacie, są objęte ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od przewidywanych. Wynika to między innymi z czynników opisanych w punkcie 3.D „Czynniki ryzyka” w raporcie rocznym spółki na formularzu 20 F za rok 2019 oraz w punkcie „Główne czynniki ryzyka i niepewności” dokumentu opisującego wyniki spółki GSK w II kwartale, jak też ewentualnego wpływu pandemii COVID 19.

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii:
Nr 3888792

Siedziba:
980 Great West Road
Brentford, Middlesex
TW8 9GS

--

Referencje:

1Cahn P, Sierro Madera J, Arribas J, i wsp. Durable efficacy of dolutegravir (DTG) plus lamivudine (3TC) in antiretroviral treatment-naïve adults with HIV-1 infection – 3-year results from the GEMINI studies. Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

2van Wyk J, Ajana F, Bisshop F, i wsp. Switching to DTG/3TC fixed dose combination (FDC) is non-inferior to continuing a TAF-based regimen (TBR) in maintaining virologic suppression through 96 Weeks (TANGO Study). Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

3Rolle C i wsp. Feasibility, efficacy, and safety of using dolutegravir/lamivudine (DTG/3TC) as a first-line regimen in a test-and-treat setting for newly diagnosed people living with HIV (PLWH): the STAT study. Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

4D’Amico R, Orkin C, Morell Bernal E, i wsp. Safety and efficacy of cabotegravir + rilpivirine long-acting with and without oral lead-in: FLAIR Week 124 results. Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

5Margolis D, Schapiro J, Federico Perno C, i wsp. A combination of viral and participant factors influence virologic response to long-acting cabotegravir and rilpivirine: a multivariable and baseline factor analysis across ATLAS, FLAIR, and ATLAS-2M phase 3 studies. Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

6Benn P, Quercia R, Hudson K, i wsp. Outcomes for women receiving monthly and two monthly long-acting cabotegravir + rilpivirine: ATLAS-2M study week 48 results. Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

7Okoli C, Corbelli GM, Brough G, Van de Velde N, de los Rios P. Self-care and involvement in managed care among people living with HIV in Europe. Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

8Spinelli F, Okoli C, de los Rios P, Nwokolo N, Short D. Social, psychological, and treatment-related challenges of a new HIV diagnosis in old age. Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

9Okoli C, Van de Velde N, Brough G, Hardy WD, Corbelli GM, Allan B, Muchenje M, Castellanos E, Young B, Eremin A, Ramothwala P, de los Rios P. What about me? The unmet needs of MSW & differences in HIV treatment experiences, perceptions and behaviours by gender and sexual orientation in 25 countries. Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

10Spinelli F, Okoli C, de los Rios P, Nwokolo N, Short D. Beyond viral load: Exploring mediating factors for the gap in optimal self-rated health by adherence status among older adults living with HIV. Zaprezentowane podczas kongresu HIV Glasgow 2020.

11Clinical trials.gov. An efficacy, safety, and tolerability study comparing dolutegravir plus lamivudine with dolutegravir plus tenofovir/emtricitabine in treatment naïve HIV infected subjects (Gemini 1). NCT02831673. Materiał dostępny na stronie: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02831673?term=204861&rank=1. Dostęp: wrzesień 2020 r.

12Clinical trials.gov. An efficacy, safety, and tolerability study comparing dolutegravir (DTG) plus lamivudine (3TC) with dolutegravir plus tenofovir/emtricitabine in treatment naïve HIV infected subjects (Gemini 2). NCT02831764. Materiał dostępny na stronie: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02831764?term=NCT02831764&rank=1. Dostęp: wrzesień 2020 r.

13Cahn, P i wsp. Durable efficacy of dolutegravir (DTG) plus lamivudine (3TC) in antiretroviral treatment-naïve adults with HIV-1 infection - 96-week results from the GEMINI studies. Materiał zaprezentowany podczas 10. Międzynarodowej Konferencji AIDS Conference on HIV Science (IAS 2019), 21-24 lipca 2019 r., Mexico City, Meksyk.

14Clinical trials.gov. Switch Study to Evaluate Dolutegravir Plus Lamivudine in Virologically Suppressed Human Immunodeficiency Virus Type 1 Positive Adults (TANGO). Materiał dostępny na stronie: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03446573?term=TANGO+dolutegravir&rank=1. Dostęp: wrzesień 2019 r.

15Van Wyk, J. Switching to DTG+3TC fixed dose combination (FDC) is non-inferior to continuing a TAF-based regimen (TBR) in maintaining virologic suppression through 24 weeks (TANGO study). Materiał zaprezentowany podczas 10. Międzynardowej Konferencji AIDS Conference for HIV Science (IAS 2019), 21-24 lipca 2019 r., Mexico City, Meksyk.

16Clinical trials.gov. Study to Evaluate the Efficacy, Safety, and Tolerability of Long-acting Intramuscular Cabotegravir and Rilpivirine for Maintenance of Virologic Suppression Following Switch From an Integrase Inhibitor in HIV-1 Infected Therapy Naive Participants. Materiał dostępny pod adresem: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02938520. Ostatni dostęp: wrzesień 2020 r.

17Clinical trials.gov. Study evaluating the efficacy, safety, and tolerability of long-acting cabotegravir plus long-acting rilpivirine administered every 8 weeks in virologically suppressed HIV-1-infected adults. Materiał dostępny pod adresem: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03299049. Ostatni dostęp: wrzesień 2020 r.

18Overton ET i wsp. Cabotegravir + rilpivirine every 2 months is noninferior to monthly. ATLAS-2M study. Praca przedstawiona podczas konferencji: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), marzec 2020 r.

19Charakterystyka produktu leczniczego Dovato obowiązująca w UE. Lipiec 2019 r. Materiał dostępny pod adresem: https://www.medicines.org.uk/emc/product/10446/smpc. Dostęp: wrzesień 2020 r.

20Charakterystyka produktu leczniczego Dovato zatwierdzona w USA. Materiał dostępny pod adresem: https://www.gsksource.com/pharma/content/dam/GlaxoSmithKline/US/en/Prescribing_Information/Dovato/pdf/DOVATO-PI-PIL.PDF. Dostęp: wrzesień 2020 r.

22Charakterystyka produktu leczniczego Rukobia (fostemsawir) zatwierdzona w USA. Dostępna pod adresem: https://viivhealthcare.com/content/dam/cf-viiv/viiv-healthcare/en_GB/files/Final_Rukobia_Prescribing_Information_NDA_212950.pdf Dostęp: wrzesień 2020 r.

 

NP-PL-DLL-PRSR-200002, październik 2020