Innowacyjna terapia raka jajnika nagrodzona

Niraparib, inhibitor PARP zarejestrowany w leczeniu nawrotowego raka jajnika, otrzymał prestiżową nagrodę „Innowatory Wprost” w kategorii Farmacja. Jest to terapia stosowana do leczenia podtrzymującego, mogącego hamować wzrost nowotworu, niezależnie od statusu mutacji genu BRCA.1-2

W Polsce rozpoznaje się rocznie ponad 3,5 tysiąca przypadków zachorowań na raka jajnika i liczba ta systematycznie rośnie.3 Rak jajnika stanowi czwartą przyczynę zgonów wśród wszystkich nowotworów złośliwych występujących u kobiet w naszym kraju, a umieralność z powodu tego nowotworu w Polsce jest ponad 15% wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej.4

Nazywany jest cichym zabójcą, gdyż przez długi czas daje niespecyficzne objawy. Aż w 70% przypadków jest rozpoznawanych w późnym stadium, kiedy nie jest możliwe całkowite wyleczenie. Dla większości pacjentek leczenie raka jajnika staje się cyklem następujących po sobie okresów nawrotów i coraz krótszych okresów wolnych od objawów choroby

stwierdzono w laudacji.

Ponad 50% zachorowań dotyczy kobiet między 50. a 69. rokiem życia.4 W większości przypadków nie stwierdza się związku nowotworu z mutacjami w genach BRCA1/2. Podłoże genetyczne występuje jedynie u 15 do 24% pacjentek z rakiem jajnika.1

Szansą dla kobiet chorujących na rak jajnika, niezależnie od mutacji genowej BRCA, jest terapia podtrzymująca inhibitorami PARP, które hamują wzrost nowotworu.1-2 „Do tej pory to leczenie w Polsce jest możliwe tylko dla grupy kobiet z mutacją w genach BRCA 1/2. Takie leczenie jest jednak skuteczne także u kobiet, które nie mają tej mutacji.” – przedstawiono w laudacji.

Dr n. med. Artur Chodkowski, dyrektor obszaru leczenia specjalistycznego i onkologii oraz członek zarządu GSK, odbierając nagrodę z rąk dyrektor Narodowego Instytutu Leków, dr n. farm. Anny Kowalczyk powiedział: 

Dziękuję za tę prestiżową nagrodę, która uznaje innowacyjność i przełomowość terapii leczenia raka jajnika w Polsce

i jednocześnie wyraził nadzieję, że 

każda Polka powinna mieć możliwość takiego leczenia, jeśli potrzebuje.

W lipcu 2020 r. prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych pozytywnie zaopiniował udostępnienie niraparibu, inhibitora PARP zarejestrowanego w leczeniu nawrotowego raka jajnika, dla wszystkich chorych z nawrotem choroby, zarówno z mutacją BRCA, jak i bez mutacji BRCA5 w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL). W celu uzyskania refundacji w trybie RDTL, ośrodek, w którym leczona jest pacjentka, może złożyć wniosek do Ministra Zdrowia o pokrycie kosztów leczenia.

Wyniki badania NOVA wykazały u pacjentek stosujących niraparib statystycznie istotne wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) w grupach pacjentek otrzymujących niraparib w porównaniu z grupami otrzymującymi placebo, niezależnie od statusu mutacji BRCA. W kohorcie pacjentek bez mutacji gBRCA, mediana czasu przeżycia wolnego od progresji (mPFS) była ponad 2 razy dłuższa w grupie pacjentek leczonych niraparibem, w porównaniu do pacjentek otrzymujących placebo i wynosiła 9,3 miesiąca. Wśród pacjentek ze stwierdzoną mutacją gBRCA wykazano 4-krotne wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji w porównaniu z placebo. Mediana PFS w grupie przyjmującej niraparib wynosiła 21,0 miesięcy.6

„Innowatory Wprost” to nagroda przyznawana od 2011 roku dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Konkurs jest kierowany do firm działających w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach polskiej gospodarki, a zawarte w nim pytania dotyczyły w tym roku wpływu innowacji na biznes przedsiębiorstwa oraz otoczenie, w którym funkcjonuje. Statuetki „Innowatorów Wprost” przyznano w 14 kategoriach i wręczono podczas uroczystej gali 30 września 2020 r.

 

Więcej informacji udziela:

Urszula Karniewicz
Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GSK
ul. Rzymowskiego 53, Warszawa
urszula.m.karniewicz@gsk.com
+48 504 144 704

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. (22) 576-90-00, fax (22) 576-92-81 i/lub Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub na stronie głównej GSK pl.gsk.com.

Referencje:

1Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie.

2Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika, 2017.

3NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2017 ROKU http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2017.pdf [dostęp: październik 2020]

4Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/nowotwory-jajnika-c56/#r [dostęp: październik 2020]

5Charakterystyka Produktu Leczniczego Zejula dostępna na stronie pl.gsk.com, [dostęp: październik 2020]

6Mirza MR, Monk BJ, Herrstedt J, et al. Niraparib maintenance therapy in platinum-sensitive, recurrent ovarian cancer. N Engl J Med. 2016;375(22):2154-2164.

 

NP-PL-NRP-PRSR-200004, październik 2020