Skip to Content Skip to Search

Firmy Lilly, Vir Biotechnology i GSK przedstawiają pozytywne główne dane badania II fazy o akronimie BLAZE-4, oceniającego stosowanie leku bamlaniwimab z preparatem VIR-7831 u osób dorosłych z grupy niskiego ryzyka z COVID-19

  • Stosując te przeciwciała monoklonalne w skojarzeniu wykazano względną 70% redukcję utrzymującego się wysokiego poziomu wiremii w 7. dniu, w porównaniu z placebo

Firmy Eli Lilly and Company, Vir Biotechnology, Inc. oraz GlaxoSmithKline plc przedstawiły główne dane z rozszerzonej fazy II badania BLAZE-4 z udziałem dorosłych pacjentów z grupy niskiego ryzyka z COVID-19 o nasileniu łagodnym i umiarkowanym. Wyniki badania wykazały, że badany lek bamlaniwimab (LY-CoV555) 700 mg podawany w skojarzeniu z preparatem VIR-7831 (znanym także jako GSK4182136) 500 mg spowodował 70-procentową (p<0,001) względną redukcję utrzymującego się wysokiego poziomu wiremii (>5,27; progowa wartość cyklu <27,5) w 7. dniu w porównaniu z placebo, osiągając tym samym pierwszorzędowy punkt końcowy.
Ponadto bamlaniwimab podawany w skojarzeniu z preparatem VIR-7831 spowodował statystycznie istotne zmniejszenie – w porównaniu z placebo – kluczowych wirusologicznych drugorzędowych punktów końcowych, tj. średniej zmiany poziomu wiremii SARS-CoV-2 od oceny wyjściowej do dnia 3., 5. i 7. Do 29. dnia w żadnym z ramion badania nie stwierdzono ocenianych jako drugorzędowe punkty końcowe zdarzeń związanych z hospitalizacją lub zgonem na skutek COVID-19. Jeden pacjent (z grupy otrzymującej leczenie) zgłosił się do oddziału ratunkowego w związku z objawami COVID-19. Nie zgłoszono żadnych ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych ze skojarzonym podawaniem bamlaniwimabu z preparatem VIR-7831.
Bamlaniwimab i VIR-7831 wiążą się z różnymi obszarami białka kolca SARS-CoV-2. Dane przedkliniczne sugerują, że skojarzone podawanie tych dwóch badanych przeciwciał może zapewniać ochronę przed obecnymi wariantami SARS-CoV-2, które są oporne na działanie bamlaniwimabu.

Dr Daniel Skovronsky, Dyrektor ds. naukowych firmy Lilly oraz Prezes Laboratoriów badawczych Lilly, powiedział:

Redukcja utrzymującego się wysokiego poziomu wiremii jest ważnym wirusologicznym punktem końcowym, który został uzyskany w prowadzonym przez firmę Lilly badaniu fazy II o akronimie BLAZE-1, a następnie potwierdzony w badaniu fazy III. Te wyniki należy ściśle powiązać z efektami klinicznymi pod postacią związanych z COVID-19 hospitalizacji i zgonów u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Te dane wirusologiczne umacniają nasze przekonanie, że bamlaniwimab podawany w skojarzeniu z VIR-7831 może być obiecującą opcją leczenia COVID-19.

Dr George Scangos, Dyrektor Generalny firmy Vir, powiedział:

Ta wirusologiczna ocena dwóch przeciwciał o wyraźnych profilach oporności jest kolejnym optymistycznym krokiem w naszej walce z pandemią. Preparat VIR-7831 dał obiecujące wyniki w badaniu COMET-ICE, a niedawne dane przedkliniczne sugerują, że VIR-7831 działa również przeciwko występującym obecnie, niepokojącym wariantom. W oparciu o te ekscytujące nowe dane z badania BLAZE-4 mamy nadzieję, że preparat VIR-7831 odegra istotną rolę przy stosowaniu zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z innymi przeciwciałami monoklonalnymi. Będziemy w dalszym ciągu współpracować z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w zakresie stosowania VIR-7831 w monoterapii i w skojarzeniu z bamlaniwimabem.

Dr Hal Barron, Dyrektor ds. naukowych i Prezes ds. badań i rozwoju w firmie GSK, powiedział:

Te wstępne dane z badania BLAZE-4 w połączeniu z wynikami badania COMET-ICE, w którym wykazano 85-procentową redukcję progresji choroby do hospitalizacji lub zgonu przy stosowaniu VIR-7831, ugruntowują naszą hipotezę, że dzięki oddziaływaniu na wysoce konserwatywny epitop, VIR-7831 może pomóc zapewniać pacjentom korzyści. Nieustannie współpracujemy z organami regulacyjnymi nad wprowadzeniem preparatu VIR-7831 do stosowania w monoterapii oraz potencjalnie w skojarzeniu z innymi przeciwciałami monoklonalnymi u potrzebujących pacjentów.

VIR-7831 jest badaną substancją, która nie została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) ani żaden inny organ regulacyjny. Wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w trybie pilnym (EUA) dla preparatu VIR-7831 został złożony do FDA, w oparciu o wyniki badania COMET-ICE (COVID-19 Monoclonal antibody Efficacy Trial – Intent to Care Early). Rekrutację uczestników do tego badania wstrzymano przedterminowo w oparciu o dane z analizy pośredniej, które wskazywały na 85-procentową redukcję hospitalizacji lub zgonu u pacjentów otrzymujących VIR-7831 w monoterapii w porównaniu z placebo, co było pierwszorzędowym punktem końcowym badania. Firmy GSK i Vir będą kontynuować dialog z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz innymi globalnymi organami regulacyjnymi w kwestii jak najszybszego udostępnienia preparatu VIR-7831 pacjentom z COVID-19. Wszystkie trzy firmy zakładają współpracę z globalnymi organami regulacyjnymi w tym z FDA, w kwestii możliwości stosowania bamlaniwimabu w skojarzeniu z VIR-7831 w leczeniu COVID-19.

Ważne informacje na temat bamlaniwimabu

Bamlaniwimab nie został zatwierdzony przez FDA do jakiegokolwiek zastosowania. Nie wiadomo, czy bamlaniwimab jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu COVID-19.
Bamlaniwimab jest dopuszczony w ramach pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w trybie pilnym (Emergency Use Authorization) wyłącznie na czas obowiązywania oświadczenia o występowaniu okoliczności uzasadniających pozwolenie na dopuszczenie bamlaniwimabu do obrotu w trybie pilnym, w świetle punktu 564(b)(1) Ustawy, 21 U.S.C § 360bbb-3(b)(1), chyba że pozwolenie zostanie wcześniej unieważnione lub wycofane.

Pracownicy ochrony zdrowia powinni zapoznać się z Ulotką informacyjną zawierającą informacje o dopuszczonym stosowaniu bamlaniwimabu oraz wymaganiach wynikających z EUA. Patrz Zatwierdzenie FDA, Ulotka dla personelu ochrony zdrowia oraz Ulotka dla pacjentów, rodziców i opiekunów (angielski) (hiszpański).

Dopuszczone stosowanie oraz ważne informacje na temat bezpieczeństwa
Bamlaniwimab 700 mg w postaci zastrzyku jest dopuszczony do stosowania w oparciu o EUA w leczeniu COVID-19 o nasileniu łagodnym i umiarkowanym u osób dorosłych i dzieci (w wieku 12 lat i starszych, o masie ciała co najmniej 40 kg) z dodatnim wynikiem bezpośredniego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, narażonych na wysokie ryzyko progresji choroby COVID-19 do nasilenia ciężkiego i/lub hospitalizacji.

Ograniczenia dopuszczenia do stosowania

  • Bamlaniwimab nie został dopuszczony do stosowania u pacjentów, którzy:

• są hospitalizowani w związku z COVID-19, LUB
• wymagają terapii tlenowej w związku z COVID-19, LUB
• wymagają zwiększenia podstawowej szybkości przepływu tlenu w związku z COVID-19 (osoby poddawane przewlekłej terapii tlenowej) na skutek choroby współistniejącej niezwiązanej z COVID-19.

  • U pacjentów hospitalizowanych w związku z COVID-19 nie zaobserwowano korzyści z leczenia bamlaniwimabem. Przeciwciała monoklonalne, takie jak bamlaniwimab, mogą prowadzić do gorszych wyników klinicznych podczas stosowania u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19, wymagających stosowania wysokoprzepływowej terapii tlenowej lub korzystania z mechanicznej wentylacji.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ilość dostępnych danych klinicznych dotyczących bamlaniwimabu jest ograniczona. Mogą wystąpić ciężkie i nieoczekiwane zdarzenia niepożądane, których nie zgłoszono dotychczas w ramach stosowania bamlaniwimabu.

Reakcja nadwrażliwości, w tym anafilaksja oraz reakcje związane z wlewem dożylnym
Podczas stosowania bamlaniwimabu obserwowano ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksję. W razie wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych klinicznie istotnej reakcji nadwrażliwości lub anafilaksji należy natychmiast zaprzestać stosowania i włączyć odpowiednie leki i/lub zapewnić opiekę.
U osób przyjmujących bamlaniwimab zaobserwowano reakcje związane z wlewem. Reakcje te mogą być ciężkie lub zagrażać życiu. Objawy przedmiotowe i podmiotowe reakcji związanej z wlewem mogą obejmować:

  • gorączkę, trudności z oddychaniem, obniżone wysycenie krwi tlenem, dreszcze, zmęczenie, arytmię (np. migotanie przedsionków, tachykardię zatokową, bradykardię), ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, osłabienie, zmieniony stan psychiczny, nudności, bóle głowy, skurcz oskrzeli, niskie ciśnienie tętnicze, nadciśnienie, obrzęk naczynioruchowy, podrażnienie gardła, wysypkę, w tym pokrzywkę, świąd, bóle mięśni, zawroty głowy i obfite pocenie się.

W razie wystąpienia reakcji związanej z wlewem należy rozważyć spowolnienie tempa wlewu lub jego przerwanie, a także podanie odpowiednich leków i/lub zapewnienie opieki.

Pogorszenie stanu klinicznego po podaniu bamlaniwimabu
Zgłoszono przypadki pogorszenia stanu klinicznego po podaniu bamlaniwimabu; może to obejmować objawy przedmiotowe lub podmiotowe takie jak gorączka, niedotlenienie lub większe trudności z oddychaniem, arytmia (np. migotanie przedsionków, tachykardia zatokowa, bradykardia), zmęczenie i zmieniony stan psychiczny. Niektóre z tych zdarzeń wymagały hospitalizacji. Nie wiadomo, czy zdarzenia te były związane ze stosowaniem bamlaniwimabu bądź wynikały z progresji choroby COVID-19.

Ograniczenia korzyści oraz potencjalne ryzyka u pacjentów z ciężką postacią COVID-19
U pacjentów hospitalizowanych w związku z COVID-19 nie zaobserwowano korzyści z leczenia bamlaniwimabem. Przeciwciała monoklonalne, takie jak bamlaniwimab, mogą prowadzić do gorszych wyników klinicznych podczas stosowania u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19, wymagających stosowania wysokoprzepływowej terapii tlenowej lub korzystania z mechanicznej wentylacji. Patrz Ograniczenia dopuszczenia do stosowania.

Zdarzenia niepożądane
Zdarzenia niepożądane zgłoszone przez co najmniej 1% uczestników badania BLAZE-1 stosujących bamlaniwimab 700 mg i placebo obejmowały nudności (3% w por. z 4%), biegunkę (1% w por. z 5%), zawroty głowy (3% w por. z 2%), bóle głowy (3% w por. z 2%), świąd (2% w por. z 1%) i wymioty (1% w por. z 3%).

Stosowanie w szczególnych populacjach
Ciąża
Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania bamlaniwimabu w okresie ciąży. Bamlaniwimab należy stosować w ciąży jedynie wówczas, gdy potencjalna korzyść przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla matki i płodu.

Karmienie piersią
Brak jest danych dotyczących obecności bamlaniwimabu w mleku ludzkim lub zwierzęcym, wpływu na niemowlęta karmione piersią lub wpływu na wytwarzanie mleka. Karmiące piersią kobiety zakażone COVID-19 powinny stosować się do klinicznych wytycznych dotyczących unikania narażania niemowlęcia na kontakt z COVID-19.

Informacje o badaniu BLAZE-4
BLAZE-4 (NCT04634409) jest randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo badaniem oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo stosowania bamlaniwimabu w monoterapii oraz w skojarzeniu z innymi przeciwciałami neutralizującymi, w tym VIR-7831 (GSK4182136) w porównaniu z placebo, w ambulatoryjnym leczeniu objawowego zakażenia COVID-19 u osób z grupy niskiego ryzyka. Do wszystkich grup badania włączonych zostanie około 1000 osób w Stanach Zjednoczonych i Portoryko.

Pierwszorzędowym punktem końcowym jest odsetek uczestników o poziomie wiremii przekraczającym 5,27 w dniu 7. Dodatkowe punkty końcowe obejmują zmianę poziomu wiremii SARS-CoV-2 od oceny wyjściowej do dnia 7., odsetka uczestników hospitalizowanych z powodu COVID, wizyt na oddziale ratunkowym lub zgonów od oceny wyjściowej do dnia 29., a także bezpieczeństwo.

Informacje o badaniu COMET-ICE
Wieloośrodkowe badanie fazy III o akronimie COMET-ICE prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo ocenia stosowanie VIR-7831 u dorosłych z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem COVID-19 i z dużym ryzykiem progresji do ciężkiej postaci choroby. 10 marca 2021 r. wstrzymano rekrutację do badania w oparciu o wyniki analizy pośredniej, wskazujące na 85-procentowe zmniejszenie (p=0,002) wskaźnika hospitalizacji lub zgonu wśród pacjentów otrzymujących VIR-7831 w porównaniu z placebo.

Informacje o preparacie bamlaniwimab
Bamlaniwimab jest rekombinowanym, neutralizującym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1 (mAb) skierowanym przeciwko białku kolca SARS-CoV-2. Preparat został zaprojektowany tak, aby blokować przyłączanie się wirusa i jego przenikanie do komórek ludzkich, tym samym neutralizując wirusa i potencjalnie lecząc COVID-19. Bamlaniwimab jest efektem współpracy firm Lilly i AbCellera mającej na celu stworzenie terapii przeciwciałami, z myślą o zapobieganiu i leczeniu COVID-19. Naukowcy z firmy Lilly szybko – w ciągu niecałych trzech miesięcy – opracowali przeciwciało po jego odkryciu przez AbCellera i naukowców z Ośrodka badań nad szczepionkami Krajowego Instytutu ds. alergii i chorób zakaźnych (NIAID). Zostało ono zidentyfikowane z próbki krwi pobranej od jednego z pierwszych pacjentów w Stanach Zjednoczonych, którzy wyzdrowieli z COVID-19.

Firma Lilly z sukcesem zakończyła badanie fazy I bamlaniwimabu u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 (NCT04411628). Nadal trwa ambulatoryjne badanie fazy II/III z udziałem osób z niedawnym rozpoznaniem COVID-19 (BLAZE-1, NCT04427501). Nadal trwa badanie fazy III bamlaniwimabu stosowanego w zapobieganiu COVID-19 u mieszkańców i personelu długopobytowych domów opieki (BLAZE-2, NCT04497987). Ponadto bamlaniwimab jest testowany w ramach prowadzonego przez Krajowy Instytut Zdrowia badania ACTIV-2 u ambulatoryjnych pacjentów z COVID-19.

Bamlaniwimab jest dopuszczony do stosowania w Stanach Zjednoczonych w leczeniu COVID-19 o nasileniu łagodnym i umiarkowanym u osób dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych z dodatnim wynikiem testu na COVID-19, narażonych na wysokie ryzyko progresji choroby COVID-19 do nasilenia ciężkiego i/lub hospitalizacji. Bamlaniwimab należy podać możliwie jak najszybciej po otrzymaniu dodatniego wyniku testu na COVID-19 i w ciągu 10 dni od wystąpienia objawów.

Informacje o VIR-7831 / GSK4182136
VIR-7831 to eksperymentalne przeciwciało monoklonalne przeciwko SARS-CoV-2 o podwójnym mechanizmie działania. Dane przedkliniczne sugerują, że może ono potencjalnie zarówno uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek, jak i usuwać zakażone komórki. Przeciwciało to wiąże się z epitopem na powierzchni SARS-CoV-2, który jest taki sam jak w przypadku SARS-CoV-1 (wirusa powodującego ciężki ostry zespół oddechowy — SARS), co wskazuje, że epitop ten jest wysoce konserwatywny. Może to utrudniać wytwarzanie oporności. Preparat VIR-7831, który wykorzystuje technologię Xtend™ firmy Xencor, został również opracowany tak, by osiągał wysokie stężenie w płucach w celu zapewnienia optymalnej penetracji tkanek dróg oddechowych zainfekowanych przez SARS-CoV-2 oraz by charakteryzował się wydłużonym okresem półtrwania.

Informacje o współpracy firm Vir i GSK w związku z koronawirusami
W kwietniu 2020 r. firmy Vir i GSK nawiązały współpracę w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących rozwiązań do zastosowania wobec koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. W ramach wspólnych działań wykorzystywana jest platforma technologiczna należąca do firmy Vir w celu przyspieszenia prac nad istniejącymi przeciwciałami przeciwwirusowymi oraz identyfikacji nowych, aby można było je stosować w postępowaniu terapeutycznym lub profilaktycznym jako metodę walki z trwającą pandemią COVID-19 oraz w przyszłości. Spółki wykorzystają wiedzę i doświadczenie firmy GSK w dziedzinie genomiki funkcjonalnej i połączą swoje możliwości, wykonując badania przesiewowe metodą CRISPR oraz korzystając ze sztucznej inteligencji w celu identyfikacji cząsteczek wykazujących działanie przeciwko koronawirusowi, ukierunkowanych na geny komórek gospodarza. Ich wiedza i doświadczenie znajdą również zastosowanie w procesie badań nad SARS-CoV-2 i innymi szczepionkami na koronawirusa.

Informacje o wysiłkach podejmowanych przez firmę Lilly w związku z COVID-19
Firma Lilly stosuje całą swoją wiedzę i kompetencje naukowe i medyczne w walce z globalną pandemią koronawirusa. Istniejące leki firmy Lilly są obecnie badane w celu ustalenia, czy oferują możliwości leczenia powikłań COVID-19, a firma współpracuje ze spółkami partnerskimi nad odkryciem nowych sposobów leczenia COVID-19 z wykorzystaniem przeciwciał. Lilly testuje terapię wykorzystującą pojedyncze przeciwciało, jak również skojarzenia przeciwciał, jako potencjalne sposoby leczenia COVID-19. Zapraszamy na stronę firmy Lilly dotyczącą choroby COVID-19 w celu zapoznania się z zasobami na temat wysiłków podejmowanych przez Lilly w związku z COVID-19.

Zaangażowanie GSK w walkę z COVID-19
Działania spółki GSK w odpowiedzi na COVID-19 należą do najszerzej zakrojonych w branży, o czym świadczy opracowanie trzech potencjalnych leków oprócz opracowywanych potencjalnych szczepionek.

GSK współpracuje z kilkoma organizacjami w obszarze rozwoju szczepionek przeciw COVID-19, zapewniając dostęp do swojej technologii adjuwantowej. Poza działaniami podejmowanymi wspólnie z firmą Medicago, współpraca GSK z firmą Sanofi w celu opracowania produktu będącego kandydatem na opartą na białkach szczepionkę adjuwantową znajduje się obecnie w II fazie badań klinicznych. Trwa także obejmująca wcześniejszą fazę testów współpraca z firmą SK Bioscience. Firma SK Bioscience jest finansowana przez CEPI oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów. Jej celem jest opracowanie zróżnicowanych, niedrogich szczepionek przeciw COVID-19, które byłyby dostarczane globalnie w ramach programu COVAX.

Stosowanie adjuwantów może mieć szczególne znaczenie w sytuacji pandemii, ponieważ może zmniejszyć ilość wymaganego białka szczepionki w jednej dawce i pozwolić na wyprodukowanie większej liczby dawek szczepionki, tym samym przyczyniając się do ochrony większej liczby osób.

GSK współpracuje również z firmą CureVac specjalizującą się w technologii mRNA przy projekcie opracowania multiwalentnej szczepionki następnej generacji przeciw COVID-19 na bazie mRNA, dzięki czemu jeden produkt powinien działać na kilka różnych nowo pojawiających się wariantów wirusa. GSK wesprze również produkcję do 100 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19 pierwszej generacji firmy CureVac.

Ponadto firma GSK bada potencjalne opcje terapeutyczne lub leki dla pacjentów z COVID-19. W ramach wspólnych działań z Vir Biotechnology GSK pracuje nad rozwojem istniejących przeciwciał przeciwwirusowych oraz identyfikacją nowych, które można będzie stosować w postępowaniu terapeutycznym lub profilaktycznym jako metodę walki z COVID-19. Niedawno GSK poinformowało, że Niezależna Komisja ds. Monitorowania Danych zaleciła zatrzymanie rekrutacji do badania fazy III COMET-ICE oceniającego produkt VIR-7831 stosowany w monoterapii we wczesnej fazie leczenia COVID-19 u dorosłych z wysokim ryzykiem hospitalizacji, z uwagi na dane z analizy okresowej wskazujące na dużą skuteczność. GSK wystąpiło o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w trybie pilnym w USA oraz o dopuszczenie do obrotu w innych krajach. Ocenia też, czy eksperymentalne przeciwciało monoklonalne, otilimab, może pomóc ciężko chorym na COVID-19 pacjentom w wieku powyżej 70. lat, u których doszło do nadmiernej reakcji układu odpornościowego.

Informacje o firmie Eli Lilly and Company
Lilly jest globalnym liderem w sektorze ochrony zdrowia, który łączy zapewnianie opieki z odkryciami, z myślą o tworzeniu leków, które ułatwią życie ludziom na całym świecie. Firma została założona ponad sto lat temu przez człowieka dążącego do tworzenia wysokiej jakości leków wychodzących naprzeciw rzeczywistym pacjentom. Lilly niezmiennie odzwierciedla tę misję w swojej pracy. Pracownicy Lilly na całym świecie odkrywają i dostarczają zmieniające życie leki tym, którzy ich potrzebują, a także poszerzają zrozumienie choroby i usprawniają kontrolowanie jej oraz angażują się na rzecz społeczności w ramach inicjatyw wolontariatu i działalności filantropijnej. Aby dowiedzieć się więcej o firmie Lilly, zapraszamy na strony www.lilly.com oraz www.lilly.com/news.

Informacje o firmie Vir Biotechnology
Vir Biotechnology to spółka działająca w obszarze badań klinicznych z zakresu immunologii, której przedsięwzięcia ukierunkowane są na łączenie danych immunologicznych i najnowocześniejszych technologii w celu leczenia ciężkich chorób zakaźnych i zapobiegania im. Firma Vir stworzyła cztery platformy technologiczne do stymulowania i usprawniania układu odpornościowego dzięki wykorzystaniu istotnych obserwacji dotyczących naturalnych procesów immunologicznych. Obecne portfolio rozwijanych przez nią produktów obejmuje potencjalne produkty do leczenia COVID-19, wirusowego zapalenia wątroby typu B, grypy typu A i zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vir.bio.

Informacje o spółce GSK
GSK to globalna firma z sektora ochrony zdrowia, opierająca swoją działalność na badaniach naukowych i kierująca się szczególnym celem, jakim jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie https://pl.gsk.com/pl/o-nas/.

Więcej informacji udziela:
Urszula Karniewicz
Corporate Communications Manager
urszula.m.karniewicz@gsk.com
+48 504 144 704

Zapytania do GSK:
Zapytania ze strony mediów:

Simon Steel +44 (0) 20 8047 5502 (Londyn)
Tim Foley +44 (0) 20 8047 5502 (Londyn)
Kristen Neese +1 804 217 8147 (Filadelfia)
Lyndsay Meyer +1 202 302 4595 (Waszyngton, DC)


Zapytania od analityków/inwestorów:

James Dodwell +44 (0) 20 8047 2406 (Londyn)
Sonya Ghobrial +44 (0) 7392 784784 (Konsumenci)
Jeff McLaughlin +1 215 751 7002 (Filadelfia)
Frannie DeFranco +1 215 751 4855 (Filadelfia)
Zapytania do firmy Vir: Cara Miller +1 415 941 6746 (Media Vir)
Zapytania do firmy Lilly: Molly McCully +1 317 478 5423 (Media Lilly)
Dani Barnhizer +1 317 607 6119 (Media Lilly)
Kevin Hern +1 317 277 1838 (Inwestorzy Lilly)


Deklaracja firmy Lilly w sprawie oświadczeń odnoszących się do przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia odnoszące się do przyszłości (w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995, Private Securities Litigation Reform Act) dotyczące preparatu bamlaniwimab (LY-CoV555) jako potencjalnego leku dla pacjentów zakażonych lub narażonych na zakażenie COVID-19, w monoterapii i w skojarzeniu z innymi przeciwciałami, w tym VIR-7831, jak również planów rozwoju firmy Lilly i podejmowanych przez nią wysiłków w zakresie współpracy, i odzwierciedla obecne przekonania i oczekiwania firmy Lilly. Każde tego typu przedsięwzięcie wiąże się jednak ze znacznymi zagrożeniami i niepewnością w ramach procesu badań, rozwoju i wprowadzania na rynek danego leku, a także współpracy nad lekami. Nie można między innymi zagwarantować, że wyniki przyszłych badań będą się pokrywały z dotychczas uzyskanymi wynikami, że bamlaniwimab stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z VIR-7831 lub jakimkolwiek innym lekiem okaże się być bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia lub zapobiegania COVID-19, że bamlaniwimab stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z VIR-7831 lub jakimkolwiek innym lekiem zostanie dopuszczony przez organy regulacyjne lub zostanie objęty dodatkowymi zezwoleniami, że pacjenci zgodzą się jako ochotnicy wziąć udział w badaniu bamlaniwimabu stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z VIR-7831 lub jakimkolwiek innym lekiem lub że uzyskają oni obiecujące wyniki, lub że firma Lilly i jej partnerzy mogą zapewnić wystarczającą ilość preparatu bamlaniwimab stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z VIR-7831 lub jakimkolwiek innym lekiem we wszystkich okolicznościach. W celu zapoznania się z dalszą treścią dyskusji nad tymi oraz innymi zagrożeniami i niepewnościami, które mogłyby sprawić, że rzeczywiste wyniki będą się różnić od oczekiwanych przez firmę Lilly, prosimy o przeczytanie najnowszych wersji Formularzy 10-K i 10-Q złożonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Firma Lilly nie zobowiązuje się do aktualizacji oświadczeń odnoszących się do przyszłości.

Oświadczenia firmy Vir odnoszące się do przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Słowa takie jak „może”, „będzie”, „planuje”, „potencjał”, „cel”, „obiecujący” i podobne wyrażenia (jak również inne słowa lub wyrażenia odnoszące się do przyszłych zdarzeń, warunków lub okoliczności) mają na celu wyróżnienie oświadczeń odnoszących się do przyszłości. Tego rodzaju oświadczenia odnoszące się do przyszłości opierają się na oczekiwaniach i przypuszczeniach firmy Vir aktualnych na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu prasowego. Oświadczenia odnoszące się do przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym obejmują między innymi oświadczenia dotyczące dostępności w czasie danych przedklinicznych i klinicznych, aktualizacji klinicznych programów rozwoju oraz ujawnienia danych dotyczących VIR-7831, skuteczności preparatu VIR-7831 w leczeniu i/lub zapobieganiu COVID-19 (w monoterapii i w skojarzeniu z bamlaniwimabem), potencjału leku VIR-7831 w populacji pacjentów hospitalizowanych, skuteczności preparatu VIR-7831 w neutralizowaniu aktywnego wirusa SARS-CoV-2, skuteczności preparatu VIR-7831 w zakresie utrzymywania pełnej aktywności przeciwko wariantom wirusa, współpracy firmy Vir z GSK, a także oświadczenia dotyczące zezwoleń i dopuszczeń przez organy regulacyjne, w tym planów kontynuowania rozmów z FDA, EMA oraz innymi globalnymi organami regulacyjnymi. Rozbieżności pomiędzy obecnymi oczekiwaniami a rzeczywistymi wynikami mogą być zależne od wielu czynników, takich jak trudności w uzyskaniu zezwolenia organów regulacyjnych, otrzymanie nieoczekiwanych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności podczas badań przedklinicznych i klinicznych, problemy podczas leczenia hospitalizowanych pacjentów, trudności w zakresie współpracy z innymi firmami lub instytucjami rządowymi, problemy dotyczące oceny zdolności wytwórczych, pomyślny rozwój i/lub komercjalizacja innych potencjalnych leków przez przedsiębiorstwa konkurencyjne, zmiany dotyczące istniejących lub spodziewanych produktów konkurencyjnych, opóźnienia lub zakłócenia działalności firmy lub przebiegu badań klinicznych związane z pandemią COVID-19, zmiany geopolityczne lub inne czynniki zewnętrzne oraz nieoczekiwane procesy sądowe lub inne spory.

Deklaracja firmy GSK w sprawie oświadczeń odnoszących się do przyszłości
Spółka GSK przestrzega inwestorów, że wszelkie oświadczenia odnoszące się do przyszłości i prognozy przedstawione przez GSK, w tym zawarte w niniejszym komunikacie, są objęte ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od przewidywanych. Wynika to między innymi z czynników opisanych w raporcie rocznym spółki na formularzu 20 F za rok 2020 oraz ewentualnego wpływu pandemii COVID-19.

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii:
Nr 3888792
Siedziba:
980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS

NP-PL-NA-PRSR-210006 Kwiecień 2021