Skip to Content Skip to Search

Etyka i wartości

Etyczne postępowanie jest dla GSK priorytetem – zobowiązaliśmy się do kierowania się zasadą uczciwości.

Posiadamy rygorystyczne polityki i procesy zgodności regulujące wszystkie obszary naszej działalności, w tym sposób wynagradzania naszych przedstawicieli handlowych, sposób wprowadzania na rynek naszych leków i szczepionek oraz zasady współpracy z interesariuszami.

Nasze programy zgodności wprowadzają te same standardy we wszystkich spółkach GSK w różnych krajach. Należą do nich między innymi nasz Kodeks Postępowania, który określa, w jaki sposób nasi pracownicy powinni działać zgodnie z naszymi wartościami i oczekiwaniami, a także nasz Kodeks postępowania w zakresie promocji i zaangażowania naukowego (PDF 213 KB), który obowiązuje wszystkich pracowników zaangażowanych w sprzedaż i marketing, a także osób trzecich działających w naszym imieniu.

Od wszystkich naszych pracowników i dostawców oczekujemy postępowania zgodnie z naszymi wartościami. Dzięki obowiązkowym corocznym szkoleniom nasi pracownicy znają treść Kodeksu Postępowania, a ich pracę oceniamy nie tylko pod kątem osiąganych wyników, ale także zgodności z naszymi wartościami.

Wszyscy pracownicy GSK mają dostęp do mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości, z których mogą skorzystać, aby uzyskać poradę lub poinformować o swoich podejrzeniach dotyczących niewłaściwego postępowania – w razie potrzeby anonimowo.

Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji

Wyznajemy zasadę zero tolerancji wobec wszelkich form łapówkarstwa lub korupcji. Nasz program zapobiegania łapownictwu i korupcji (ABAC) przewiduje oceny ryzyka, standardy i dodatkowe szkolenia dla osób pracujących w obszarach podwyższonego ryzyka.  Więcej szczegółowych informacji na temat naszego podejścia do etycznego postępowania i efektów można znaleźć w naszym raporcie rocznym

Zasady współpracy z partnerami biznesowymi

Standardy współpracy, jakich oczekujemy od naszych dostawców, zostały określone w formie zasad w naszej Polityce współpracy ze stronami trzecimi (PDF 219 KB). Wszystkie podmioty zewnętrzne muszą spełniać nasze standardy w zakresie zapobiegania łapownictwu i korupcji oraz prawa pracy, a w stosownych przypadkach wymagamy od nich przestrzegania naszych standardów dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony środowiska.

gsk environment

Wdrożyliśmy kompleksowy program nadzoru nad stronami trzecimi, który ma zwiększyć skuteczność zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Jego celem jest zapewnienie oceny ryzyka wszystkich podmiotów zewnętrznych pod kątem zgodności z Zasadami oraz – w razie konieczności – wprowadzenie zmian w obowiązujących umowach. Mając tak dużą bazę dostawców, musimy zwracać szczególną uwagę na tych, którzy stwarzają największe ryzyko niezgodności z naszymi standardami odpowiedzialnej działalności biznesowej. Więcej informacji znajduje się w naszym raporcie rocznym oraz w  naszym globalnym Współczesnym Akcie Niewolnictwa (PDF 214 KB).

Nasz zespół ds. łańcucha dostaw nieustanie zarządza współpracą z dostawcami obsługującymi nasze procesy wytwórcze i przeprowadza regularne oceny, zwłaszcza w zakresie jakości, etyki oraz systemów zarządzania środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem (BHP i OŚ). Po zakończeniu wszystkich audytów wskazujemy obszary wymagające poprawy, wspólnie z dostawcami opracowujemy plany naprawcze oraz sprawdzamy, czy są one terminowo realizowane. W przypadku znaczących wątpliwości możemy zawiesić lub zakończyć współpracę z aktualnym dostawcą lub zaniechać nawiązania współpracy z potencjalnym dostawcą.

Środowisko medyczne

Uważamy, że transparentny dialog naukowy i angażowanie ekspertów jest w obszarze zainteresowania wszystkich osób zaangażowanych w opracowywanie nowych leków, udoskonalanie praktyki klinicznej
i podnoszenie jakości w opiece i nad pacjentami. Niniejsze zasady, leżą u podstaw naszej polityki angażowania HCP i w dalszym ciągu w pełni się do nich zobowiązujemy.

Więcej na temat naszej współpracy ze środowiskiem medycznym znajduje się tutaj

Praktyki sprzedażowe i marketingowe

Pracownicy działów sprzedaży i marketingu oraz stosowne podmioty zewnętrzne są zobowiązani przestrzegać naszego Kodeksu Postępowania w zakresie promocji i interakcji z klientami.

Więcej na temat naszego programu motywacyjnego dla przedstawicieli handlowych znajduje się tutaj