Trelegy Ellipta - 92 mikrogramy/55 mikrogramów/22 mikrogramy - proszek do inhalacji, podzielony