Nowe doniesienia w leczeniu i profilaktyki zakażeń HIV

Podczas EACS 2023 firma ViiV Healthcare przedstawi 23 doniesienia dotyczące swoich produktów przeznaczonych do leczenia i profilaktyki zakażeń HIV. Zostaną zaprezentowane najważniejsze dane długoterminowe i zgromadzone w rzeczywistej praktyce w ramach prowadzonych przez ViiV Healthcare badań leków, w tym terapii długodziałających i dwulekowych.

Londyn, [18 PAŹDZIERNIKA 2023 r.] — ViiV Healthcare, globalna spółka specjalizująca się w leczeniu HIV, w której większościowy pakiet akcji posiada GSK i której akcjonariuszami są firmy Pfizer oraz Shionogi, ogłosiła dziś, że przedstawi kluczowe doniesienia wyników badań dotyczących szeregu swoich wiodących w branży leków już zarejestrowanych, jak i badanych, podczas 19. edycji European AIDS Conference (EACS 2023), która odbędzie się w Warszawie w dniach 18–21 października 2023 r. 

Kimberly Smith, MD, MPH, dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie ViiV Healthcare, powiedziała:

Dobra jakość życia z HIV wygląda inaczej u każdej osoby. Uważamy, że prezentacje, które wygłosimy podczas EACS 2023, odzwierciedlają nasze zaangażowanie i przywództwo w obszarze zaspokajania zmieniających się potrzeb osób żyjących z HIV.  Najnowsze dane z badań naszego szerokiego portfolio i innowacyjnych produktów zostały zgromadzone w rzeczywistej praktyce klinicznej. Poszerzają one naszą wiedzę na temat efektywności, bezpieczeństwa stosowania oraz tolerancji tych terapii dwulekowych i długodziałających, pozwalają formułować nowe wnioski dotyczące przeciwciał szeroko neutralizujących, a także dostarczają informacji wynikających z długoterminowej obserwacji osób po intensywnym leczeniu. Z ogromną radością przedstawimy wspomniane wyniki badań środowisku naukowemu i związanemu z HIV podczas EACS 2023.

Najważniejsze dane, które zostaną zaprezentowane przez spółkę ViiV Healthcare podczas konferencji EACS 2023 będą dotyczyć następujących tematów:

Dodatkowe dane kliniczne i z rzeczywistej praktyki (RWE) stosowania leków z naszego portfolio: podczas EACS zostaną przedstawione nowe dane na temat stosowania długodziałającej terapii Vocabria + Rekambys (kabotegrawir, rylpiwiryna [CAB/RPV LA]) w warunkach praktyki klinicznej w Europie. ViiV Healthcare przedstawi wyniki obserwacji prowadzonych przez 12 miesięcy w Europie w ramach badania SOLAR – pierwszego badania fazy IIIb, które bezpośrednio porównuje kompletną długodziałającą terapię podawaną we wstrzyknięciach (CAB + RPV LA) oraz codzienne doustne stosowanie BIC/FTC/TAF1.

Zostaną przedstawione gromadzone przez 3 lata dane na temat efektywności, bezpieczeństwa stosowania i tolerancji dwulekowej terapii Dovato (dolutegrawir, lamiwudyna [DTG/3TC]) u wcześniej nieleczonych i leczonych osób żyjących z HIV objętych opieką w rzeczywistej praktyce w Niemczech2. Dodatkowo zostanie zaprezentowany przegląd danych z rzeczywistej praktyki stosowania terapii DTG/3TC u żyjących z HIV osób w wieku powyżej 50 lat, a także u pacjentów wcześniej nieleczonych z niską liczbą limfocytów CD4+ lub wysoką wiremią podczas oceny początkowej3.

Niezaspokojone potrzeby pacjentów poddawanych intensywnemu leczeniu: zostaną przedstawione długoterminowe, gromadzone przez 5 lat dane z badania klinicznego fazy III BRIGHTE, oceniającego stosowanie produktu Rukobia (fostemsawir) u wcześniej intensywnie leczonych pacjentów z wielolekoopornym zakażeniem HIV-1. Będą one dotyczyć długoterminowego bezpieczeństwa stosowania i wpływu regeneracji układu odpornościowego u osób dorosłych przyjmujących fostemsawir, a także wpływu fostemsawiru na biomarkery immunologiczne i stanu zapalnego w tej populacji4,5.

Nowe mechanizmy działania leków w badaniach nad HIV: zostaną przedstawione nowe dane potwierdzające wyniki badania fazy IIa BANNER dotyczącego produktu N6LS (VH3810109) – innowacyjnego, eksperymentalnego przeciwciała szeroko neutralizującego (bNAb). Uczestnicy poznają dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i tolerancji tego leku po pojedynczym wlewie dożylnym lub wstrzyknięciu podskórnym. 6N6LS to element opracowanej przez firmę strategii rozwoju leku ultradługodziałającego przeznaczonego do podawania co najmniej raz na 4 miesiące.

Wykaz sponsorowanych lub wspieranych przez ViiV Healthcare badań, które zostaną przedstawione podczas EACS 2023:

 

Tytuł

 
 
 

Pierwszy autor

 
 

Numer prezentacji

 
 

Prezentacja 

Dolutegrawir 

Wyniki 3-letniej terapii dolutegrawirem (DTG) i lamiwudyną (3TC) u wcześniej nieleczonych i leczonych ART osób zakażonych HIV-1 w Niemczech: dane z rzeczywistej praktyki klinicznej uzyskane w kohorcie niemieckiego badania URBAN

 
 

S. Noe

 
 

eP.A.072

 

Plakat elektroniczny

Systematyczny przegląd literatury dotyczącej rzeczywistej praktyki stosowania dwulekowej terapii dolutegrawirem z lamiwudyną (DTG + 3TC) u osób żyjących z HIV-1 w wieku ≥50 lat.

 

E. Letang

 

 

 eP.A.048

 

Plakat elektroniczny

 
 
 
 
 

Efektywność stosowania terapii dolutegrawirem z lamiwudyną (DTG + 3TC) w rzeczywistej praktyce lekarskiej u wcześniej nieleczonych osób żyjących z HIV-1 z niską liczbą limfocytów CD4+ lub wysoką wiremią podczas oceny początkowej: systematyczny przegląd literatury

 
 
 
 

E. Letang

 

 
 
 
 

 eP.A.050

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

Brak istotnych różnic pod względem incydentalnego nadciśnienia tętniczego w podgrupach wyróżnionych na podstawie płci, rasy, wyjściowego BMI lub innych cech w populacji osób żyjących z HIV-1 stosujących schematy leczenia zawierające dolutegrawir (DTG) lub porównawczą terapię antyretrowirusową (ART) – analiza zbiorcza danych z randomizowanych badań klinicznych po 96 tygodniach 

P. Patel 

 

 

eP.A.103

Plakat elektroniczny

Badanie CARAVEL: ocena efektywności i trwałości efektów leczenia antyretrowirusowego preparatem złożonym zawierającym dolutegrawir i lamiwudynę w rutynowej praktyce klinicznej we Francji w populacji wcześniej nieleczonych i leczonych osób dorosłych z supresją wiremii: analiza pośrednia wyników po roku leczenia

P. Philibert

eP.A.014

Plakat elektroniczny
 
 
 
 
 

Wpływ ekspozycji na dolutegrawir w okresie prenatalnym na wynik ciąży i zdrowie noworodka – badanie Dolomite-EPPICC

 
 
 
 

C. Thorne

 
 
 
 

PS5.O4

 
 
 
 

Ustna prezentacja podczas sesji równoległej

Czwartek, 19 października 

14:50 - 14:55 GMT

 
 
 
 
 

Terapia dwulekowa dolutegrawirem z lamiwudyną  
jest wysoce skuteczna i dobrze tolerowana w rzeczywistej praktyce klinicznej w Europie – dane z badania COMBINE-2

 
 
 
 

C. Mussini

 
 
 
 

 eP.A.049

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 
 
 
 
 

Leczenie kabotegrawirem 

 
 
 
 
 

Wyniki z 12 miesięcy badania SOLAR w Europie: randomizowane badanie ze zmianą leczenia, porównujące terapię CAB + RPV z leczeniem doustnym BIC/FTC/TAF

 
 
 
 

I. De Los Santos Gil

 
 
 
 

 eP.A.105

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

 
 
 
 
 

Skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i efekty procesu wdrażania długodziałającej terapii kabotegrawirem z rylpiwiryną w poszczególnych krajach uczestniczących w badaniu wdrażania leczenia kabotegrawirem z rylpiwiryną 

w ośrodkach europejskich (badanie CARISEL)

 
 
 
 

 C. J. Oldenbüttel

 

 

 
 
 
 

 eP.A.101

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

 
 
 
 
 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania długodziałającej terapii kabotegrawirem z rylpiwiryną w podgrupach wyróżnionych na podstawie płci metrykalnej, wieku i rasy – analiza wyników badania CARISEL

 
 
 
 

J. Ghosn

 

 
 
 
 

 eP.A.100

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

 
 
 
 
 

Efektywność stosowania kabotegrawiru z rylpiwiryną w warunkach rzeczywistych u wcześniej leczonych pacjentów z supresją wiremii w Europie: dane z badania COMBINE-2

 
 
 
 
  1. Pozniak

 
 
 
 

 eP.A.039

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

 
 
 
 
 

Kabotegrawir w profilaktyce przedekspozycyjnej 

 
 
 
 
 

Przyczyny przerywania doustnej profilaktyki przedekspozycyjnej w Europie: wyniki ankiety dotyczącej stosowania PrEP przeprowadzonej w rzeczywistej praktyce

 

 
 
 
 

M. Schroeder

 

 
 
 
 

 eP.C2.021

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

 
 
 
 
 

Fostemsawir

 
 
 
 
 

Wczesne i trwałe zmniejszenie stężenia rozpuszczalnego białka CD14 u wcześniej leczonych osób żyjących z HIV-1 – dane zgromadzone w trakcie 96 tygodni leczenia fostemsawirem w ramach badania klinicznego fazy IIb

 
 
 
 

E. R. Wonderlich

 
 
 
 

 RA1.O4

 
 
 
 

Szybka prezentacja streszczenia

Piątek, 20 października

12:15 - 13:15 GMT

 
 
 
 
 

Długoterminowe bezpieczeństwo stosowania i wpływ regeneracji układu odpornościowego u intensywnie leczonych osób dorosłych przyjmujących fostemsawir przez okres do  
5 lat w ramach badania BRIGHTE

 
 
 
 

J. M.  
Llibre

 

 
 
 
 

 eP.A.093

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

 
 
 
 
 

Trwała poprawa pod względem biomarkerów zaobserwowana w związku ze stosowaniem fostemsawiru u intensywnie leczonych osób z wielolekoopornym zakażeniem HIV1 włączonych do badania fazy III BRIGHTE – dane do tygodnia 240

 
 
 
 

A. Castagna

 

 
 
 
 

 eP.A.092

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

 
 
 
 
 

Odpowiedź odpornościowa i wirusologiczna  
u uczestników badania OPERA leczonych fostemsawirem

 
 
 
 

R. K.  
Hsu

 
 
 
 

 eP.A.068

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

 
 
 
 
 

Linia opracowywanych produktów: inhibitor dojrzewania GSK3640254

 
 
 
 
 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhibitora dojrzewania GSK3640254 + 2 NRTI u wcześniej nieleczonych dorosłych – wyniki z 24 tygodni badania fazy IIb DOMINO prowadzonego w celu ustalenia dawki

 

 
 
 
 

S. R. Joshi

 

 
 
 
 

 RA2.O1

 
 
 
 

Szybka prezentacja streszczenia

Piątek, 20 października

12:15 - 13:15 GMT

 
 
 
 
 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhibitora dojrzewania GSK3640254 w skojarzeniu z dolutegrawirem (terapia dwulekowa) u wcześniej nieleczonych dorosłych – wyniki z 24 tygodni badania fazy IIb DYNAMIC

 

 
 
 
 

S. R. Joshi

 

 
 
 
 

 RA2.O2

 
 
 
 

Szybka prezentacja streszczenia

Piątek, 20 października

12:15 - 13:15 GMT

 
 
 
 
 

Linia opracowywanych produktów: VH3810109 (N6LS)

 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo stosowania i tolerancja VH3810109 (N6LS) u wcześniej niestosujących terapii antyretrowirusowej osób dorosłych żyjących z HIV1 – wyniki z etapu monoterapii w ramach badania fazy IIa BANNER

 
 
 
 

P. Leone

 
 
 
 

 PS8.O5

 
 
 
 

Ustna prezentacja równoległa

Piątek, 20 października

10:45 - 11:45 GMT

 
 
 
 
 

Farmakokinetyka/ 
farmakodynamika i aktywność wirusologiczna VH3810109 (N6LS) u wcześniej niestosujących terapii antyretrowirusowej osób dorosłych z wykrywalną wiremią uczestniczących w badaniu fazy IIa BANNER

 

 
 
 
 

A. Y.  
Edwards

 

 
 
 
 

 eP.A.099

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

 
 
 
 
 

Ogólne dotyczące HIV 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Czynniki warunkujące zadowolenie z leczenia i jakość życia związaną ze stanem zdrowia u osób żyjących z HIV w Europie – wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w rzeczywistej praktyce wśród osób żyjących z HIV

 
 
 
 

P. O’Brien

 
 
 
 

 MtE3.O1

 
 
 
 

Spotkanie z ekspertem

Czwartek, 19 października

07:30 - 08:30 GMT

 
 
 
 
 

Obawy i oczekiwania pacjentów związane z zakażeniem HIV i jego leczeniem w Polsce: badanie cząstkowe Positive Perspective 2 (PP2)

 
 
 
 

M. Moskwa

 
 
 
 

 eP.C3.010

 
 
 
 

Plakat elektroniczny

 

Możliwe do modyfikacji czynniki ryzyka i związane z nimi poziomy ryzyka gruźlicy wśród osób żyjących z HIV w Europie

 
 

C.Kraef

 
 
 
 

 OS2.O5

 
 
 
 

Prezentacja ustna

Piątek, 20 października

10:45 - 11:45 GMT

Informacje o spółce ViiV Healthcare

ViiV Healthcare jest globalną spółką specjalizującą się w leczeniu zakażenia wirusem HIV, założoną w listopadzie 2009 r. przez spółki GSK (LSE: GSK) i Pfizer (NYSE: PFE) w celu oferowania nowych metod leczenia i opieki medycznej osobom żyjącym z wirusem HIV oraz narażonym na zakażenie. W październiku 2012 roku udziały spółki ViiV nabyła firma Shionogi. Celem spółki jest głębsze i szersze niż do tej pory zajęcie się problematyką zakażenia HIV i AIDS oraz zastosowanie nowego podejścia do dostarczania skutecznych i innowacyjnych leków przeznaczonych do leczenia i profilaktyki zakażeń HIV oraz do wspierania społeczności osób dotkniętych zakażeniem HIV.

Dodatkowe informacje na temat spółki, jej kierownictwa, portfolio, linii opracowywanych produktów oraz zaangażowania przedstawiono na stronie internetowej viivhealthcare.com. 

Informacje o spółce GSK   

GSK to globalna firma biofarmaceutyczna, której celem jest połączenie nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie https://pl.gsk.com/pl-pl/strona-glowna/

Zapytania ze strony mediów:

Małgorzata Stolarczyk-Zdrojkowska

Communications Department Manager

GSK, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

E malgorzata.x.stolarczyk-zdrojkowska@gsk.com

T +0048 573 20 50 50

Zapytania od mediów do spółki ViiV Healthcare
Zapytania ze strony mediów:

Nicola Andre +44 (0) 79 0187 7073 (Londyn)
Rachel Jaikaran +44 (0) 78 2352 3755 (Londyn)
Audrey Abernathy +1 919 605 4521 (Karolina Północna)


Zapytania do GSK:
Zapytania ze strony mediów:

Tim Foley +44 (0) 20 8047 5502 (Londyn)
Sarah Clements +44 (0) 20 8047 5502 (Londyn)
Kathleen Quinn +1 202 603 5003 (Waszyngton, DC)
Lyndsay Meyer +1 202 302 4595 (Waszyngton, DC)
Alison Hunt +1 540 742 3391 (Waszyngton, DC)

Kontakty z inwestorami:

Nick Stone +44 (0) 7717 618834 (Londyn)
James Dodwell +44 (0) 20 8047 2406 (Londyn)
Mick Readey +44 (0) 7990 339653 (Londyn)
Josh Williams +44 (0) 7385 415719 (Londyn)
Camilla Campbell +44 (0) 7803 050 238 (Londyn)
Steph Mountifield +44 (0) 7796 707505 (Londyn)
Jeff McLaughlin +1 215 751 7002 (Filadelfia)
Frannie DeFranco +1 215 751 4855 (Filadelfia)

Oświadczenie dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości

GSK przestrzega inwestorów, że wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości oraz prognozy przedstawione przez GSK, w tym te zawarte w niniejszym komunikacie, są obarczone ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od prognozowanych. Wynika to między innymi z czynników opisanych w punkcie 3.D „Czynniki ryzyka” w raporcie rocznym spółki na formularzu 20‑F za rok 2022, wyników GSK za II kw. 2023 r. oraz ewentualnego wpływu pandemii COVID-19.

 Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii:
 GSK plc                                           ViiV Healthcare Limited
 Nr 3888792                                    Nr 06876960  

Siedziba:
 GSK plc                                                          ViiV Healthcare Limited
 980 Great West Road                  GSK Medicines Research Centre  
 Brentford, Middlesex                   Gunnels Wood Road, Stevenage  
 Wielka Brytania                            Wielka Brytania
 TW8 9GS                                        SG1 2NY

Piśmiennictwo

1 I. De Los Santos Gil i wsp. Wyniki z 12 miesięcy badania SOLAR w Europie: randomizowane badanie ze zmianą leczenia, porównujące terapię CAB + RPV z leczeniem doustnym BIC/FTC/TAF. Przedstawiono podczas European AIDS Society Conference (EACS). Październik 2023 r.

2 S. Noe i wsp. Wyniki 3-letniej terapii dolutegrawirem (DTG) i lamiwudyną (3TC) u wcześniej nieleczonych i leczonych ART osób zakażonych HIV-1 w Niemczech: dane z rzeczywistej praktyki klinicznej uzyskane w kohorcie niemieckiego badania URBAN. Przedstawiono podczas European AIDS Society Conference (EACS). Październik 2023 r.

3 E. Letang i wsp. Przegląd systematyczny literatury pod kątem doświadczeń w rzeczywistej praktyce stosowania dwulekowej terapii dolutegrawirem z lamiwudyną (DTG + 3TC) u osób żyjących z HIV-1 w wieku ≥50 lat. Przedstawiono podczas European AIDS Society Conference (EACS). Październik 2023 r.

4 J. Libre i wsp. Długoterminowe bezpieczeństwo stosowania i wpływ regeneracji układu odpornościowego u intensywnie leczonych osób dorosłych przyjmujących fostemsawir przez okres do 5 lat w ramach badania BRIGHTE. Przedstawiono podczas European AIDS Society Conference (EACS). Październik 2023 r.

5 A. Castagna i wsp. Trwała poprawa pod względem biomarkerów zaobserwowana w związku ze stosowaniem fostemsawiru u intensywnie leczonych osób z wielolekoopornym zakażeniem HIV‑1 włączonych do badania fazy III BRIGHTE – dane do tygodnia 240. Przedstawiono podczas European AIDS Society Conference (EACS). Październik 2023 r.

6 P. Leone i wsp. Stosowanie produktu VH3810109 (N6LS) było bezpieczne i dobrze tolerowane jako leczenie antyretrowirusowe u wcześniej nieleczonych dorosłych żyjących z HIV-1: wyniki badania fazy IIa BANNER. Przedstawiono podczas European AIDS Society Conference (EACS). Październik 2023 r.

NP-PL-HVX-PRSR-230001, Październik 2023