GSK członkiem 30% Club Poland. Wspólne działanie na rzecz równości

Równowaga płci na wysokich stanowiskach menadżerskich to nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, to także klucz do budowania bardziej różnorodnych i efektywnych organizacji. Z tego względu GSK stawia na różnorodność, równość i inkluzywność w polityce personalnej.

Głębokie przekonanie, że różnorodność i inkluzywność to kluczowe elementy sukcesu każdej organizacji, było powodem do wstąpienia GSK w szeregi 30% Club Poland. Te wartości zajmują istotne miejsce w strategii personalnej GSK. Dzięki budowaniu opartych na nich zespołów firma może osiągać lepsze wyniki oraz lepiej dbać o zdrowie pacjentów, którzy darzą ją zaufaniem.

W GSK różnorodność, równość i inkluzywność (Diversity, Equity & Inclusion – DE&I) obejmuje cztery obszary: równość płci, społeczność LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnościami oraz kwestie rasowe i etniczne. Cel globalny GSK, który firma realizuje również w Polsce, to rozwijanie, promowanie i angażowanie kobiet na każdym etapie ścieżki zawodowej. Globalnie, firma dąży do tego, aby w 2025 r. udział kobiet na wyższych stanowiskach menadżerskich wynosił 45%. Zobowiązanie to jest wspierane również w GSK Polska, gdzie dziś już 60% osób pracujących stanowią kobiety. Podejście GSK do zapewnienia odpowiedniej równowagi płci idealnie wpisuje się w misję 30% Club Poland, dlatego decyzja o przyłączeniu się do organizacji była oczywista i jest kolejnym krokiem we wzmocnieniu zobowiązania GSK w tym obszarze.

Jesteśmy przekonani, że różnorodność to siła, która napędza innowacje i tworzy trwałą przewagę konkurencyjną. Dążenie do większej różnorodności płci w zarządach oraz na stanowiskach menadżerskich nie tylko przyczynia się do sukcesu naszej firmy, ale także do budowania lepszego i bardziej sprawiedliwego świata biznesu. Bardzo cieszę się na współpracę z 30% Club Poland. Jej potencjał jest ogromny, a cel – bliski mojemu sercu. Jestem pewna, że ta współpraca przyniesie obu stronom wiele korzyści.

Powiedziała Natalia Tomkiewicz, liderka GSK Poland Global Hub i jednocześnie sponsorka grupy pracowniczej GSK Women’s Leadership Initiative Polska, wspierającej kobiety w rozwoju i w drodze do kolejnych awansów zawodowych.

Z radością witamy GSK w 30% Club Poland. Cieszymy się, że do naszej społeczności dołącza kolejna firma, która jest bardzo zaangażowana w obszarze diversity, equity and inclusion i prowadzi wiele inicjatyw na rzecz m.in. różnorodności, równości płci czy sprawiedliwości w zakresie wynagrodzeń. GSK jest również członkiem klubu w Wielkiej Brytanii i Malezji – tworzymy zatem prawdziwie międzynarodową społeczność zaangażowaną
w pozytywną zmianę.

Skomentowała Małgorzata Kloka, członkini komitetu sterującego 30% Club Poland.

Misją organizacji 30% Club jest zwiększenie liczby kobiet w zarządach i na stanowiskach kierowniczych w firmach na całym świecie. Zrzesza ona ponad 1000 prezesów i prezesek a także przewodniczących rad nadzorczych z ponad 20 krajów, których wspólnym celem jest zapewnienie co najmniej trzydziestoprocentowego udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych.

Róźnorodność, równość i inkluzywność (DE&I) w GSK Polska

Dzięki temu, jak wielką wagę GSK przykłada do kwestii różnorodności, równości społecznej i inkluzywności, jest ona miejscem pracy, w którym każdy może być sobą. Firma wspiera wszystkie osoby w niej pracujące w rozwoju i wymianie doświadczeń oraz wiedzy. GSK dąży do bycia zróżnicowaną i inkluzywną organizacją, która przyciąga oraz zatrzymuje wyjątkowych i utalentowanych ludzi.

Wewnętrzne polityki i procesy zapewniają wszystkim osobom równy dostęp do świadczeń oferowanych przez GSK Polska i są napisane językiem inkluzywnym. Kwestie DE&I są także ujęte w ofercie benefitowej, m.in. w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na życie, które obejmują partnerów życiowych. Wiele rozwiązań zastosowanych w GSK wykracza ponad obowiązujące w Polsce przepisy prawa pracy, na przykład dzień wolny z okazji ślubu par tej samej płci.

Co roku w firmie organizowane są szkolenia z zakresu inkluzywności, w tym te, dotyczące rozpoznawania i podejmowania działań w przypadku zachowań dyskryminacyjnych. Opracowany został program rozwoju dla pracowników o różnym pochodzeniu etnicznym oraz udoskonalone zostały pod tym względem procesy rekrutacji.

Działania GSK Polska na rzecz równości płci

W GSK kwestia równości płci jest rozpatrywana na wszystkich poziomach organizacyjnych. Od 2011 roku w GSK Polska działa grupa pracownicza Women’s Leadership Initiative (WLI) Polska. Jej misją jest wsparcie GSK w rozwijaniu, promowaniu i angażowaniu kobiet na każdym etapie ścieżki zawodowej. WLI przyspiesza rozwój osobisty i awans zawodowy kobiet poprzez zwiększanie umiejętności przywódczych i rozwój doświadczeń w zakresie kierowania zespołem. Grupa organizuje Program Mentoringowy, dzięki któremu kobiety mają zapewniony networking, mentoring i edukację, pomagające osiągnąć im swój pełny potencjał zawodowy. WLI to również książkowy klub dyskusyjny, akcje charytatywne oraz szkolenia z zakresu Health&Wellbeing. Obecnie, w szeregach WLI Polska działa ponad 300 osób, z czego 10% stanowią mężczyźni.

Informacje o firmie GSK:

GSK to globalna firma biofarmaceutyczna, której celem jest połączenie nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie:

https://pl.gsk.com/pl-pl/strona-glowna/

 

Zapytania ze strony mediów:

Małgorzata Stolarczyk-Zdrojkowska

Communications Department Manager

GSK, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

E malgorzata.x.stolarczyk-zdrojkowska@gsk.com

T +0048 573 20 50 50