Nasze cele

Ślad węglowy

Naszym długoterminowym celem jest uzyskanie neutralnego statusu węglowego w całym naszym łańcuchu wartości do 2050 r. Dążymy do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w związku z naszymi działaniami operacyjnymi i zachęcania dostawców i konsumentów do ograniczenia skali emisji wynikającej z pozyskiwania surowców oraz stosowania naszych produktów. Oznacza to nie tylko zarządzanie skalą emisji w naszym łańcuchu wartości, ale także poszukiwanie bardziej wydajnych technologii wytwarzania naszych produktów.

W 2013 r. nasze osiągnięcia dotyczące ograniczania emisji dwutlenku węgla spotkały się z uznaniem ze strony organizacji charytatywnej CDP. GSK była jedyną firmą z sektora opieki zdrowotnej wymienioną w raporcie Global 500 climate change report 2013 i sklasyfikowaną w rankingach CDP Performance Leadership Index i CDP Disclosure Leadership Index w związku z osiąganymi przez nas wynikami i jakością naszej sprawozdawczości.

Woda

Stale poszukujemy sposobów na ograniczenie ilości wody wykorzystywanej w całym naszym łańcuchu wartości.

Co roku zużywamy ponad 15 mln m3 wody na potrzeby naszej działalności, jednak ilość ta stanowi zaledwie 1% naszego całkowitego śladu wodnego. Pozostałe 99% dotyczy wody zużywanej na innych odcinkach naszego łańcucha wartości. By ograniczyć nasz wpływ na zasoby wodne, musimy znaleźć sposoby skutecznego zachęcania naszych dostawców i konsumentów do podobnego ograniczenia zużycia wody.

Współpracując z ekspertami zewnętrznymi w celu lepszego zrozumienia naszego śladu wodnego i obszarów największego oddziaływania, oszacowaliśmy, że całkowity ślad wodny dotyczący naszych produktów kształtuje się na poziomie 1 540 mln m3. Obróbka surowców, z których następnie wytwarzamy nasze produkty, odpowiada za znaczną część naszego śladu wodnego, natomiast na drugim miejscu w skali ważności plasuje się zużycie wody związane ze stosowaniem naszych produktów przez konsumentów.

Specjalne badania pomogą nam opracować skuteczne programy, dzięki którym możliwe będzie spełnienie naszego zobowiązania do ograniczenia o 20% naszego wpływu na zasoby wodne w ramach całego łańcucha wartości do 2020 r.

Odpady i inne czynniki wpływu na środowisko

Naszym celem jest ograniczenie o połowę ilości generowanych przez nas odpadów produkcyjnych do 2020 r. Realizujemy go poprzez cztery proste działania: eliminację, ponowne wykorzystanie, recykling i generowanie energii z odpadów – w tej kolejności pod względem ważności.

Starania dotyczące ograniczania ilości odpadów wysyłanych na wysypiska obejmują ponowne wykorzystanie opakowań chłodniczych używanych do transportu szczepionek w charakterze materiału izolacyjnego stosowanego w branży budowlanej. Oznacza to redukcję ilości odpadów wysyłanych przez nas na wysypiska o 64 tony w skali roku.

W procesie produkcji wielu naszych leków stosujemy zasady zielonej chemii. W ten sposób chcemy wnieść swój wkład w redukcję lub eliminację niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w czasie opracowywania i odkrywania leków. Więcej informacji można znaleźć w naszym oświadczeniu w sprawie zarządzania niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Powołana przez nas w 2012 r. jednostka ds. zielonej chemii (Green Chemistry Performance Unit – CPU) prowadzi badania nad możliwością zastąpienia niebezpiecznych lub nietrwałych substancji zamiennikami o mniej szkodliwym wpływie na środowisko.

W 2013 r. opublikowaliśmy specjalistyczny przewodnik, który pomaga naszym naukowcom zrozumieć wpływ poszczególnych odczynników (substancji chemicznych używanych podczas produkcji naszych leków) na środowisko naturalne i zachęca ich do korzystania z mniej inwazyjnych zamienników.