Zmiany w modelu współpracy ze środowiskiem medycznym

Od wielu lat innowacyjna branża farmaceutyczna dąży do samoregulacji, których celem jest ciągłe podnoszenie standardów etycznych naszych działań. Najnowszą inicjatywą jest Kodeks Przejrzystości, przyjęty przez firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Kodeks zakłada, że – począwszy od 2016 r. – podawać będziemy do publicznej wiadomości informacje na temat transferów świadczeń, przekazywanych na rzecz zarówno indywidualnych lekarzy jak i organizacji medycznych i towarzystw naukowych.

Wdrażając postanowienia Kodeksu, w GSK doszliśmy do przekonania, że samo ujawnienie potencjalnego konfliktu interesów nie jest wystarczające dla ochrony reputacji naszych wzajemnych relacji z środowiskiem lekarskim. Potrzebne są dodatkowe działania, aby ryzyko tego konfliktu coraz bardziej ograniczać.

Dążymy do tego, by promocja leków GSK nie rodziła żadnych wątpliwości co do charakteru prowadzonych przez nas aktywności. Dlatego właśnie podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu zatrudniania lekarzy jako wykładowców podczas konferencji naukowych, na których promowane są nasze leki. Postanowiliśmy również nie sponsorować udziału indywidualnych lekarzy w konferencjach i szkoleniach medycznych. Dodatkowo, zmieniliśmy model wynagradzania naszych pracowników, opierając ocenę pracy przedstawicieli medycznych wyłącznie na kryteriach merytorycznych, kompetencyjnych i jakościowych. Eliminując z tych ocen wszelkie parametry sprzedażowe podkreślamy, że od tego, co osiągają nasi pracownicy, ważniejsze jest jak realizują swoje cele. 

Pomimo zmian, lekarze wciąż pozostają dla nas kluczowymi partnerami w opracowywaniu i dostarczaniu pacjentom nowych leków. Dlatego nadal będziemy prowadzić szeroko zakrojone badania kliniczne z udziałem polskich ośrodków oraz wspierać wydarzenia naukowe poprzez transparentny, podany do publicznej wiadomości sponsoring organizacji i towarzystw naukowych, w każdym wypadku wskazując na beneficjenta, aby uniknąć jakichkolwiek spekulacji co do charakteru naszej współpracy. Rozwijamy nowoczesne, oparte o Internet, formy komunikacji z lekarzami, aby sprawnie dostarczać im jak najwyższej jakości informacji o naszych lekach. Wierzymy, że pryncypialność w obszarze przejrzystości i etyki jest inwestycją, która przełoży się na jakość naszych relacji ze środowiskiem medycznym.

Chroniąc niezależność decyzji terapeutycznych podejmowanych przez lekarzy, działamy w sposób odpowiedzialny społecznie, koncentrując się na interesie pacjenta, będącego ostatecznym beneficjentem naszych leków i szczepionek.

Nowe metody działania wprowadzone w GSK wpisują się w gruntowne przekształcenie naszego modelu biznesowego, na który składają się następujące elementy:

  • Zapewnianie niezależnej edukacji medycznej nowymi sposobami: Naszym zdaniem, branża farmaceutyczna odgrywa nieocenioną rolę w promowaniu edukacji medycznej, dostarczając pracownikom ochrony zdrowia najświeższych informacji na temat chorób, ich rozpoznawania oraz metod leczenia i uzupełniając edukację zapewnianą przez instytucje centralne oraz pracodawców. Nasze zaangażowanie w edukację pozostaje niezmienne. Zrezygnowaliśmy jednak z bezpośredniego sponsorowania udziału indywidualnych lekarzy w konferencjach naukowych. W zamian za to, umożliwiamy środowisku medycznemu rozwój wiedzy medycznej poprzez niezależne formy grantów edukacyjnych na rzecz zewnętrznych, niezależnych organizacji medycznych.

 

  • Zaprzestanie bezpośrednich płatności na rzecz lekarzy: By wyeliminować wszelkie podejrzenia o wywieranie niewłaściwego wpływu na decyzje lekarzy oraz aby nasze działania marketingowe i edukacyjne były w pełni transparentny, GSK zaprzestało realizowania bezpośrednich płatności związanych z angażowaniem ekspertów medycznych do przekazywania wiedzy medycznej na temat najnowszych metod leczenia, skierowanej do odbiorców, którzy są uprawnieni do przepisywania leków na receptę, bądź mogą mieć wpływ na przepisywanie leków.

 

  • Większa koncentracja na wielokanałowych formach komunikacji i edukacji medycznej: Rozwijamy wielokanałowe formy komunikacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, dla zapewnienia, że wiedza o naszych produktach lub najnowszych metodach leczenia w danym obszarze terapeutycznym zostanie dostarczona w dogodny i przystępny dla lekarzy sposób. Staramy się jednocześnie wzmacniać nasze własne zasoby i kompetencje naukowe oraz medyczne, aby móc kontynuować wysokiej jakości współpracę merytoryczną ze środowiskiem medycznym.

 

  • Utrzymanie wynagrodzeń za badania kliniczne i doradztwo: Współpraca ze środowiskiem medycznym przy odkrywaniu i opracowywaniu nowych leków i szczepionek w istotny sposób przyczynia się do tego, że są skuteczne i bezpieczne, a także spełniają oczekiwania pacjentów. W dalszym ciągu realizujemy płatności na rzecz ekspertów medycznych za prowadzenie badań klinicznych sponsorowanych przez GSK, działania doradcze oraz badania rynkowe. Są one niezbędne do dostarczania GSK wiedzy odnośnie konkretnych schorzeń; identyfikacji symptomów i metod diagnozy choroby;

 

Dodatkowo, stworzyliśmy nowy system wynagradzania dla zespołów sprzedaży. Zmiany w systemie wynagradzania opierają się na odejściu od indywidualnych celów sprzedażowych. Zamiast nich, pracownicy zespołów sprzedaży pracujący bezpośrednio z lekarzami przepisującymi produkty lecznicze, są oceniani i wynagradzani za swoją wiedzę, kompetencje i zgodność postępowania z zasadami i wartościami GSK.