Współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych

Udostępnianie najnowszych danych klinicznych pracownikom służby zdrowia jest kluczem do wprowadzenia ważnych medycznych innowacji dla pacjentów. Zrobimy więcej, aby pomóc przedstawicielom zawodów medycznych poszerzać wiedzę o potencjalnych korzyściach płynących z naszych leków i szczepionek dla pacjentów, ale rozumiemy również, że musi to być przeprowadzone w sposób transparentny z wyłączeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów. Z tego też względu będziemy kontynuować wzmacnianie przejrzystości naszej współpracy z HCP. Uważamy, że transparentny dialog naukowy i angażowanie ekspertów jest w obszarze zainteresowania wszystkich osób zaangażowanych w opracowywanie nowych leków, udoskonalanie praktyki klinicznej i podnoszenie jakości w opiece i nad pacjentami. Niniejsze zasady, leżą u podstaw naszej polityki angażowania HCP i w dalszym ciągu w pełni się do nich zobowiązujemy."

powiedziała Kate Knobil, dyrektor medyczna GSK.

Ogłaszamy szereg  zmian w naszej polityce dotyczącej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych (HCP). Celem tych zmian jest lepsze zrozumienie nowych danych i praktyki klinicznej związanych ze stosowaniem naszych produktów i zwiększanie  transparentności  w zakresie wynagradzania HCP. Zmiany będą miały zastosowanie w przypadku  innowacyjnych produktów w z góry określonym czasie i mają na celu wsparcie HCP w uzyskiwaniu lepszych wyników w opiece zdrowotnej  u pacjentów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym kodeksem dot. współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych lub przejście bezpośrednie do zaktualizowanych sekcji:

  • Sekcja 1.4.4 Prelegenci zewnętrzni
  • Sekcja 4.5.4 Pokrywanie opłat rejestracyjnych zdalnego uczestnictwa w kongresach dla przedstawicieli zawodów medycznych 
  • Sekcja 4.6 Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem przedstawicieli zawodów medycznych w niezależnych spotkaniach promocyjnych organizowanych przez GSK

Dlaczego wprowadzamy  niniejsze  zmiany?

Przez ostatnie 10 lat obserwowaliśmy  znaczący postęp w innowacjach dokonujących się  w ochronie zdrowia, w wielu obszarach terapeutycznych, które charakteryzują się coraz większą ilością i dostępnością danych klinicznych. Dzieje się tak szczególnie w obszarze specjalistycznej opieki medycznej i jest to szczególnie ważne dla GSK ze względu na to, że rośnie liczba danych w tym obszarze.

By pacjenci mogli w pełni korzystać z innowacji medycznych, HCP muszą mieć dostęp i zrozumienie najnowszych danych klinicznych dot. stosowania produktu leczniczego. Nasze możliwości, by zapewniać i wyjaśniać te  dane HCP, są ważnym elementem wprowadzania nowych koncepcji, które mogą poprawić zdrowie pacjentów.

Uzyskaliśmy spójne informacje zwrotne od HCP, które wskazują, że preferują  oni dowiadywać się o nowych danych i doświadczeniu klinicznym przez programy peer-to-peer, prowadzone przez globalnych ekspertów-praktyków, posiadających bezpośrednie doświadczenie w stosowaniu naszych produktów.

W roku 2013 ogłosiliśmy, że zaprzestaniemy dokonywania płatności na rzecz HCP za wystąpienia w imieniu GSK dot. naszych produktów i obszarów terapeutycznych oraz że będziemy polegać w większym stopniu na naszych wewnętrznych ekspertach klinicznych. Teraz po pięciu latach, GSK jest jedyną firmą, która przyjęła taki model działania, a pozostałe firmy dalej wynagradzają HCP za dzielenie się danymi i mówienie o doświadczeniu klinicznym.

W rezultacie, nasze programy edukacyjne nie były szeroko dostępne i  nie były postrzegane przez HCP jako dostatecznie interesujące w porównaniu do programów prowadzonych przez inne firmy. Doprowadziło to do zmniejszenia poziomu zrozumienia naszych produktów, co ostatecznie przełożyło się na ograniczenie dostępu pacjentów do prawdziwie innowacyjnych leków i szczepionek.  

Wprowadzane zmiany

W związku z powyższym wprowadzamy następujące zmiany w naszej polityce, by usprawnić dzielenie się nowymi danymi dot. naszych produktów z HCP. I tak, GSK:

  • Będzie wynagradzać globalnych ekspertów-praktyków, którzy będą prowadzić wykłady na temat najnowszych osiągnięć naukowych związanych z produktami GSK, odpowiednich obszarach terapeutycznych i schorzeniach oraz praktyce klinicznej w modelu promocyjnym, w tym podczas spotkań krajowych, spotkań szkoleniowych, niezależnych spotkań GSK, sympozjów  satelitarnych i webinarów.
  • Pokrywać  uzasadnione koszty podróży (za wyjątkiem USA), by HCP mogli wziąć udział w niezależnym spotkaniu organizowanym przez GSK, by mogli dowiedzieć się o najnowszych danych i ekspertyzie klinicznej.
  • Pokrywać bezpośrednio opłaty rejestracyjne, by HCP mogli uczestniczyć zdalnie w webinarach kongresowych i webcastach. GSK w dalszym ciągu nie będzie sponsorować uczestnictwa HCP w lokalnych i międzynarodowych kongresach.  

Te zmiany będą obowiązywać przez okres 24 miesięcy od zarejestrowania nowego leku lub szczepionki i przez 12 miesięcy po upublicznieniu nowych danych, bo jest to czas, w którym HCP potrzebują najwięcej danych o nowych produktach.

Zmiany w polityce dotyczyć będą wybranych produktów w USA i Japonii począwszy od października 2018 r., i w zależności o praktycznego wdrożenia tych zmian i oceny ryzyka, od 2019 r. w innych rozwiniętych rynkach w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Zmiany dotyczące wynagradzania  za wykład będą dotyczyć globalnych ekspertów-praktyków. Zagregowane płatności na rzecz tej wyselekcjonowanej grupy będą zdecydowanie niższe niż przed wdrożeniem obecnego systemu w roku 2013.  

Zmiany w polityce współpracy z HCP wchodzą w życie natychmiastowo i dotyczą obszarów biznesowych leków i szczepionek oraz ViiV oraz są w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami i prawem.  

Wsparcie dla wprowadzanych  zmian

Nowe metody nadzoru i szkolenia zostały wdrożone, by wspierać wprowadzenie tych zmian, w tym monitorowanie właściwych płatności i angażowania zewnętrznych wykładowców. Będziemy w dalszym ciągu rozwijać wykorzystanie kanałów cyfrowych do budowania zaangażowania HCP i dokonujemy dalszych inwestycji w platformy i kanały cyfrowe, w celu dostarczania bardziej spersonalizowanego wsparcia, lepszego doświadczenia klientów (customer experience) i bardziej efektywną kaskadę komunikacji do HCP.

Raportowanie płatności na rzecz HCP z tytułu angażowania

Pozostajemy  przy naszym zobowiązaniu i do ujawniania płatności dokonywanych na rzecz HCP i zamierzamy rozszerzać raportowanie na poziome indywidualnych HCP.

Upubliczniamy już płatności na rzecz HCP w 32 rynkach europejskich (w tym w Rosji i na Ukrainie) oraz w Australii, Japonii i USA za aktywności takie jak advisory board, sympozja naukowe czy badania rynkowe.  

Od roku 2019, tam, gdzie będzie to prawnie dopuszczalne, będziemy raportować płatności dokonywane każdego roku na rzecz HCP dotyczące uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych wynagrodzenia za wykłady czy uczestnictwo w advisory board. Tam, gdzie ujawnienie informacji na poziomie indywidulanym jest niemożliwe, będziemy raportować dane w sposób zagregowany.

Nasze zobowiązanie

Przez wiele lat staraliśmy się uwidaczniać , że zawsze, gdy rozmawiamy z lekarzem, pielęgniarką lub innym profesjonalistą medycznym, dobro pacjenta stoi zawsze na pierwszym miejscu. Rozumiemy, że nasza rola w dostarczaniu przedstawicielom zawodów medycznych nowych danych i informacji o naszych lekach musi być przejrzysta i należy unikać postrzegania istnienia konfliktu interesów. Uważamy, że przejrzysty dialog naukowy i angażowanie ekspertów jest w interesie wszystkich osób zaangażowanych w opracowywanie  nowych leków, udoskonalanie praktyki klinicznej i podnoszenie jakości w opiece  nad pacjentami. Niniejsze  zasady,  leżą u podstaw naszej polityki angażowania HCP i w dalszym  ciągu w pełni się do nich zobowiązujemy.