Niezależna Edukacja Medyczna

W 2016 roku GSK zainicjowało działalność polegającą na wsparciu niezależnej, zewnętrznej edukacji medycznej.

Naszym celem jest wspieranie inicjatyw, które będą przyczyniały się do poprawiania stanu wiedzy pracowników ochrony zdrowia,  a co za tym idzie poprawianiu jakości opieki nad pacjentami.

GSK wspiera niezależną edukację medyczną na zasadach rynkowych. Opracowanie treści, kwestie logistyki, doboru wykładowców czy uczestników pozostają poza naszą kontrolą - nie angażujemy się w nie i nie wywieramy na nie żadnego wpływu.

W ramach tego programu zamierzamy finansować inicjatywy edukacyjne przynoszące konkretne rezultaty w zakresie obszarów terapeutycznych, w których istnieją niezaspokojone potrzeby pacjentów. Każdy niezależny podmiot pragnący wziąć udział w programie, musi wykazać – w oparciu o obiektywne wskaźniki – że dana inicjatywa przyczyni się do poprawy praktyki medycznej oraz stanu zdrowia pacjentów. Mamy świadomość, że większość programów edukacyjnych zakłada realizację powyższych celów, chcemy jednak wspierać finansowo te, które w naszej ocenie mają największy potencjał ich osiągnięcia.

Limit środków przeznaczony przez GSK na realizację pojedynczego projektu wynosi nie więcej niż 50 000 zł. W uzasadnionych przypadkach GSK dopuszcza możliwość wnioskowania o wyższą kwotę.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami, wyjaśniającymi bardziej szczegółowo jakie standardy powinny spełniać wnioski o granty edukacyjne oraz w jaki sposób aplikować o wsparcie.

Terapeutyczne obszary zainteresowania

Wszystkie złożone wnioski muszą odpowiadać wyszczególnionym poniżej obszarom terapeutycznym leżącym w kręgu zainteresowań GSK. Będziemy dokonywać okresowych przeglądów i aktualizacji wykazu terapeutycznych obszarów zainteresowania, z uwzględnieniem potrzeb pacjentów. O wszelkich zmianach i aktualizacjach wykazu terapeutycznych obszarów zainteresowania będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Choroby dróg oddechowych

 • Astma
 • POChP
 • Alergiczny nieżyt nosa

Choroby i czynniki chorobotwórcze, którym można zapobiec dzięki szczepieniom 

 • Błonnica
 • Haemophilus Influenzae
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • Półpasiec
 • Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • Grypa
 • Odra
 • Zapalenie opon mózgowych
 • Świnka
 • Grypa pandemiczna
 • Choroba pneumokokowi
 • Choroba Heinego-Medina
 • Rotawirus
 • Różyczka
 • Tężec
 • Ospa wietrzna
 • Krztusiec
 • HIV

Wnioski mogą dotyczyć więcej niż jednej choroby lub szerzej ujętego obszaru terapeutycznego. Program edukacyjny musi koncentrować się na obszarze lub obszarach zainteresowania GSK, w którym lub w których firma GSK posiada produkt/y dopuszczony/e do obrotu. GSK nie będzie finansować programów dotyczących obszarów, w których nie posiada produktu dopuszczonego do obrotu lub ma jedynie produkt/y w fazie rozwoju.

Uprawnione podmioty świadczące niezależną edukację medyczną

O granty edukacyjne mogą ubiegać się następujące organizacje zarejestrowane w Polsce:

 • Towarzystwa Naukowe
 • Uczelnie kształcące przedstawicieli zawodów medycznych oraz instytucje odpowiedzialne za kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych
 • Inne Instytucje Opieki Zdrowotnej, mające w statucie prowadzenie działalności edukacyjnej

Jeśli wyżej wymienione podmioty świadczące niezależną edukację medyczną realizują również usługi w zakresie marketingu będą musiały wykazać, że świadczone przez nie usługi niezależnej edukacji medycznej są wolne od wpływu interesów komercyjnych.

Usługodawcy muszą być w stanie opracować i przeprowadzić wysokiej jakości interdyscyplinarne inicjatywy edukacyjne. Zmiany w poziomie wiedzy, wynikające z uczestnictwa w zaproponowanej inicjatywie, muszą być obiektywnie mierzalne.

Ocena wniosków o granty edukacyjne

GSK dokona oceny wszystkich złożonych wniosków w oparciu o jednolite kryteria. Wszystkie wnioski o granty edukacyjne muszą spełniać następujące wymogi:

Zgodność z zasadami

Wszystkie wnioski o granty edukacyjne będą oceniane pod kątem kompletności i jakości wniosku, a także potencjalnego wpływu propozycji na poprawę poziomu edukacji uczestników inicjatywy szkoleniowej. Aby wniosek o finansowanie kwalifikował się do rozpatrzenia, usługodawcy muszą spełniać następujące kryteria:

 • Propozycje muszą być wolne od wpływów komercyjnych; treść edukacyjna nie może mieć charakteru promocyjnego, musi być obiektywna i wyważona. Organizator zadba o to, aby Inicjatywa Edukacyjna w sposób bezpośredni lub pośredni nie promowała żadnych produktów (niezależnie, czy byłyby to produkty GSK czy innych firm), oraz aby z realizacją programu nie wiązały się żadne działania promujące produkty.
 • Program edukacyjny musi koncentrować się na obszarze lub obszarach terapeutycznych, w którym lub w których GSK posiada dopuszczony do obrotu produkt leczniczy.
 • Budżet musi wyszczególniać pozycje w ramach kategorii wydatków.
 • Wysokość proponowanych wydatków (w tym honorariów dla wykładowców) musi odpowiadać uczciwym stawkom rynkowym i nie może być zawyżona
 • O ile to możliwe, treść edukacyjna powinna być zatwierdzona przez uznany na szczeblu krajowym lub międzynarodowym organ akredytacyjny oraz powinna umożliwiać zdobywanie przez uczestników punktów edukacyjnych, zgodnie z wymogami kształcenia ustawicznego.
 • Usługodawcy muszą przestrzegać standardów GSK w zakresie przejrzystości oraz wymogów EFPIA w zakresie ujawniania informacji. GSK podaje do publicznej wiadomości informację o wszystkich grantach edukacyjnych przyznanych organizacjom służby zdrowia i zastrzega sobie prawo publikowania na swojej stronie internetowej streszczeń podsumować sfinansowanych inicjatyw edukacyjnych oraz wyników osiągniętych w zakresie edukacji.
 • Jeśli wnioskowana inicjatywa edukacyjna wymaga wynajęcia powierzchni czy rezerwacji noclegów - obiekty takie muszą mieć standard nie wyższy niż 4* oraz posiadać odpowiednie zaplecze konferencyjne. Ponadto, w ramach programu spotkania nie mogą zawierać elementów mogących zostać uznane za rozrywkę, niezwiązaną z treścią edukacyjną.
 • Wnioski muszą zwierać transparentne przedstawienie GSK jakichkolwiek możliwych w ocenie podmiotu wnioskującego konfliktu interesów związanych z wnioskowaną współpracą. Za konflikt interesów uznaje się jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie aktywności osób zaangażowanych w działalność edukacyjną, które mogą wpływać na działalność biznesową GSK. Każda z osób zaangażowanych w opracowywanie treści edukacyjnej musi ujawnić wszelkie istotne powiązania z interesami komercyjnymi, będące źródłem takiego konfliktu interesów. Świadome zaniechanie ujawnienia i rozstrzygnięcia konfliktów interesów będzie podstawą do wykluczenia wnioskodawcy.

Zidentyfikowana potrzeba edukacyjna pracowników służby zdrowia

Propozycje edukacyjne muszą wskazywać zidentyfikowane braki w zakresie edukacji, mające wpływ na poziom opieki i zdrowie pacjentów w wybranych obszarach terapeutycznych.

Ocena i identyfikacja potrzeb edukacyjnych zawartych w propozycji może odbywać się na podstawie np. wywiadów z ekspertami, opinii ekspertów, ankiet przeprowadzonych wśród pracowników służby zdrowia, przeglądu literatury fachowej.

Projekt inicjatywy edukacyjnej

Inicjatywy powinny jasno określać konkretne, wymierne cele odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom edukacyjnym pracowników służby zdrowia i oczekiwanym zmianom w poziomie wiedzy lub aktualnej praktyce. Wykorzystanie interaktywnych i innowacyjnych form przekazywania wiedzy, podwyższania umiejętności i doskonalenia praktyki, a ostatecznie także poprawiania stanu zdrowia pacjentów będą dodatkowym atutem.

Inicjatywy powinny być dostosowane do preferencji docelowych odbiorców w zakresie uczenia się. Mogą to być powtarzalne inicjatywy oparte na określonym programie (np. cykle spotkań edukacyjnych), albo zindywidualizowane, interdyscyplinarne projekty. Niezależnie od wybranego formatu, należy przedstawić przekonujące uzasadnienie przemawiające za takim właśnie projektem.

Wyniki edukacji

Oddziaływanie edukacyjne Inicjatywy powinno być mierzalne. Rozpatrywane będą jedynie inicjatywy, których projekt pozwala na obiektywne zmierzenie zmian w poziomie wiedzy pracowników służby zdrowia (poziom 3. W poniższym modelu Moore’a)1.

Przykładem takiego pomiaru może być przeprowadzenie testu wiedzy przed i po wydarzeniu edukacyjnym.

Wynik edukacji

Opis

Źródło danych

Zdrowie publiczne (poziom 7)

Stopień, w jakim zmienił się stan zdrowia społeczności pacjentów wskutek zmian w praktyce i postawach uczestników

Obiektywne: dane i raporty epidemiologiczne

Subiektywne: ocena własna społeczności

Zdrowie pacjenta (poziom 6)

Stopień, w jakim poprawił się stan zdrowia pacjentów wskutek zmian w praktyce i postawach uczestników

Obiektywne: miary stanu zdrowia, karty pacjentów lub administracyjne bazy danych

Subiektywne: własna ocena stanu zdrowia przez pacjenta

Praktyka (poziom 5)

Stopień, w jakim uczestnicy robią to, czego wprowadzenia w praktyce oczekuje się od nich po programie edukacyjnym.

Obiektywne: obserwacja osiągnięć w kontekście opieki nad pacjentem, kart pacjentów, administracyjnych baz danych

Subiektywne: własna ocena osiągnięć

Kompetencje (poziom 4)

Stopień, w jakim uczestnicy prezentują w kontekście edukacyjnym to, czego wprowadzenia w praktyce oczekuje się od nich po programie edukacyjnym.

Obiektywne: obserwacja w kontekście edukacyjnym

Subiektywne: własna ocena kompetencji, chęć wprowadzania zmian

Zdobywanie wiedzy proceduralnej (poziom 3b)

Stopień, w jakim uczestnicy potrafią powiedzieć jak zrobić to, co po programie edukacyjnym powinni umieć robić.

Obiektywne: testy wiedzy przed i po

Subiektywne: własna ocena zdobytej wiedzy

Zdobywanie wiedzy deklaratywnej (poziom 3a)

Stopień, w jakim uczestnicy potrafią powiedzieć co powinni umieć robić po programie edukacyjnym.

Obiektywne: testy wiedzy przed i po

Subiektywne: własna ocena zdobytej wiedzy

Satysfakcja (poziom 2)

Stopień, w jakim spełnione zostały oczekiwania uczestników względem kontekstu i realizacji programu edukacyjnego.

Kwestionariusze wypełniane przez uczestników po programie edukacyjnym

Udział (poziom 1)

Liczba lekarzy i przedstawicieli innych zawodów, którzy uczestniczyli w programie edukacyjnym

Listy obecności

 

Tabela za Moore, D., JCEHP, 292

W aplikacji należy również zawrzeć strategię udostępnienia projektu edukacyjnego lub jego wymiernych rezultatów szerszemu gronu odbiorców ze środowiska medycznego.

Jak się ubiegać?

Wnioski należy składać pisemnie, na adres:

Niezależna Edukacja Medyczna GlaxoSmithKline
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

Wzór Wniosku o przyznanie grantu dostępny w panelu bocznym na górze strony.

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w tym dokumencie, aby mieć pewność, że spełnia się wszystkie wymagania. 

Prosimy załączyć wszelkie wymagane dowody potwierdzające spełnianie kryteriów.

Przed złożeniem wniosku sugerujemy wypełnić następującą listę kontrolną:

 • Organizacja jest uprawnionym podmiotem świadczącym niezależną edukację medyczną, spełniającym wymogi GSK.
 • Propozycja mieści się w terapeutycznych obszarach zainteresowania GSK na dany rok finansowania
 • Spełnione są następujące kryteria:
 • Propozycja zawiera kompleksową i rzetelną ocenę potrzeb edukacyjnych
 • Propozycja zawiera uzasadnienie i szczegóły na temat projektu inicjatywy edukacyjnej
 • Propozycja dąży do mierzenia wyników edukacyjnych spełniających kryteria GSK kwalifikujące do finansowania (np. uczestnicy przechodzą test wiedzy przed i po spotkaniu, dzięki czemu można ocenić progres)
 • Propozycja prezentuje strategię udostępnienia projektu edukacyjnego lub jego rezultatów szerszemu gronu odbiorców ze środowiska medycznego
 • podmioty świadczące niezależną edukację medyczną, które realizują również usługi w zakresie marketingu będą musiały wykazać we wniosku, że świadczone przez nie usługi niezależnej edukacji medycznej są wolne od wpływu interesów komercyjnych.
 • opracowywanie treści edukacyjnej jest wolne od wpływów komercyjnych; treść nie ma charakteru promocyjnego, jest obiektywna i wyważona
 • przeanalizowano i ujawniono ewentualne konflikty interesów
 • budżet opiera się na uczciwych stawkach rynkowych (nie jest zawyżony) i wyszczególnia pozycje zgodne z kategoriami wydatków
 • usługodawca akceptuje wymagania GSK w zakresie przejrzystości

Dziękujemy za zainteresowanie

1Patrz Moore D. E., Journal of Continuing Education in the Healthcare Professions, 2009, t. 29, wyd. 1, s. 1-15
http://www.sacme.org/Resources/Documents/Virtual%20Journal%20Club/Moore_evaluation_article.pdf

2Moore, D. Activities in Achieving Desired Results and Improved Outcomes: integrating planning and assessment throughout learning activities: ‘TABLE 1. Comparison of an Expanded Outcomes Framework with the Original Framework for Planning and Assessing CME’, Journal of Continuing Education for Healthcare Professions, 2009, (29), wyd. 1, s. 3.