Skip to Content Skip to Search

Formularz reklamacyjny


Informujemy, że Państwa dane osobowe oraz dane reprezentowanej przez Państwa firmy są przetwarzane przez GSK w związku z nawiązaniem oraz realizacją współpracy w zakresie zakupu produktów leczniczych od GSK, analizą sprzedaży, przygotowaniem ofert, udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania i wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przyjmowaniem zgłoszeń zdarzeń niepożądanych. Dane mogą być również przetwarzane w celu przekazywania informacji handlowych, o ile wyrazili Państwo na to zgodę. Państwa dane będą udostępniane podmiotom trzecim współpracującym z GSK w celu realizacji Państwa zamówień i raportowania zdarzeń niepożądanych.
Przysługuje Państwu prawo do aktualizacji, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody oraz dostępu do Państwa danych osobowych, w tym przesłania kopii danych przetwarzanych przez GSK. Ponadto, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu w przypadku naruszenia Państwa prawa do prywatności lub poniesienia szkody na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.
GSK przetwarza Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne i niezbędne w zależności od rodzaju i celu oraz dla wypełnienia obowiązków prawnych, w tym w szczególności podatkowych. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja współpracy z GSK lub odpowiedź na Państwa zapytanie.
Pana/Pani dane mogą być pozyskiwane ze źródeł powszechnie dostępnych, w tym z Rejestrów Medycznych https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/
Administratorem danych osobowych jest GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231231, NIP 779-22-54-227. Wysokość kapitału zakładowego: 258 050 000,00 PLN..
Wszelkie pytania, uwagi i wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Administratora lub e-mailem do Inspektora Ochrony Danych Osobowych GSK - PL.CPA@gsk.com.
Więcej o tym jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe oraz o Państwa prawach można dowiedzieć się z Polityki Prywatności znajdującej się na stronie: https://privacy.gsk.com/pl-pl/privacy-notice/general/