Seretide - 50/ 125/ 250, aerozol inhalacyjny, zawiesina