Skip to Content Skip to Search
IIM hero

Badania kliniczne w Polsce

Firma GSK Commercial Sp. z o.o. prowadzi badania kliniczne w różnych obszarach terapeutycznych, współpracując z ośrodkami i badaczami na terenie całego kraju.

Badania kliniczne mają na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa powstających leków. Tym samym stanowią fundament współczesnej medycyny, są warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii i wpływają znacząco na poszerzenie zawodowej wiedzy lekarzy. Badania kliniczne są niezbędne, aby producent leku mógł zarejestrować nowy lek i wprowadzić go na rynek. Projekty badań klinicznych są prowadzone w różnych miejscach na świecie, pod nadzorem odpowiednich organów regulacyjnych. Skuteczne przeprowadzenie badania wymaga precyzyjnego określenia jego metodyki, zasad i skali przeprowadzanej diagnostyki, sposobu rekrutacji pacjentów, metod weryfikacji i nadzorowania przebiegu badania klinicznego itd.

female scientist working in Stevenage research and development lab

Udział w badaniu klinicznym oznacza także szereg wymiernych i niewymiernych korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron: pacjentów, uczestników, badaczy, ośrodków itd., a także dla całej gospodarki kraju.

Przykładowe korzyści dla Pacjentów:

 • Działania edukacyjne skierowane do pacjentów i ich bliskich, mające na celu dostarczenie rzetelnej, obiektywnej i łatwej do zrozumienia wiedzy na temat innowacyjnych terapii i zasad prowadzenia badań klinicznych
 • Pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych korzystają bezpłatnie z najnowocześniejszych terapii
 • Udział w badaniu oznacza zwiększenie częstotliwości i jakości interakcji z lekarzami oraz zapewnia opiekę medyczną o podwyższonym standardzie: dodatkową diagnostykę, szybszą reakcję na ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia itd.
 • Uczestnicy badań klinicznych dotknięci chorobą terminalną dzięki udziałowi w badaniu klinicznym, mogą uzyskać szansę na przedłużenie życia. Związane jest to nie tylko z charakterystyką samego badanego leku, lecz także z poziomem/zakresem opieki medycznej oferowanej w ramach badania
 • Samo wzięcie udziału w procesie kwalifikacji do badania klinicznego daje szansę na odbycie bezpłatnych badań przesiewowych i szukania markerów, które często pozwalają na wczesną diagnozę innych niebezpiecznych schorzeń

Przykładowe korzyści dla Badaczy:

 • Badacze oraz naukowcy prowadzący badania kliniczne zyskują możliwość zdobycia unikatowej wiedzy i gromadzenia nowych doświadczeń w danej dziedzinie medycyny poprzez dostęp do nowych terapii, zwiększone możliwości wykorzystania nowoczesnej techniki medycznej (np. metod diagnostycznych)
 • Szersza współpraca w ramach sieci specjalistów i badaczy, a także dostęp do dodatkowych materiałów i szkoleń.

Przykładowe korzyści oferowane pozostałym uczestnikom rynku:

 • Rozwój know-how. Dane i informacje uzyskane w trakcie przeprowadzonych badań klinicznych stanowią ważny wkład w rozwój wiedzy medycznej w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii.
 • Dodatkowe źródło finansowania szpitali. Szpitale otrzymują wynagrodzenie za prowadzenie badań klinicznych. Należy zaznaczyć, że jest to właściwie jedno z niewielu dostępnych źródeł finansowania działalności szpitali w Polsce niezwiązanych z posiadaniem kontraktu z NFZ.
 • Prowadzenie badan klinicznych w małych ośrodkach wymusza poprawę jakości opieki medycznej, standaryzację procedur, zwiększa ilość szkoleń i certyfikacji dla personelu medycznego.
 • Tworzenie nowych standardów leczenia. Na skutek przeprowadzanych badań są wdrażane nowe formy leczenia oraz dostarczane są nowe, skuteczniejsze leki.
 • Konferencje naukowe. Badania kliniczne oraz ich wyniki są często tematem konferencji naukowych, podczas których dochodzi do wymiany wiedzy i wniosków między uczestnikami wydarzenia.

Polska jest postrzegana jako kraj z dużym potencjałem w zakresie możliwości prowadzenia badań klinicznych. Przemawia za tym duża populacja pacjentów i dobrze wykwalifikowani specjaliści oraz koszty przeprowadzania badań klinicznych, które są konkurencyjne w stosunku do krajów zachodnioeuropejskich. Co roku rejestrowanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest około 400 badań, w roku 2019 było ich aż 603.

Łącznie w badaniach klinicznych w Polsce uczestniczy około 40 tysięcy pacjentów.