rok 2015

2015

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2015 roku

Rada I:

ORGANIZACJA

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

FORMA WSPARCIA

CEL WSPARCIA

Fundacja Pomorski Dom Nadziei

6 000 PLN

Darowizna

 1. konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych i ich bliskich.
 2. grupa wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS.
 3. turnusu terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich.
 4. Programy profilaktyczne dla:
 • młodzieży szkół gimnazjalnych,
 • młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • młodzieży akademickiej.

Polska Federacja Chorych na Astmę, Alergię i POChP

20 000 PLN

Darowizna

Obchody Światowego Dnia POChP.

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział Kraków

15 000 PLN

Darowizna

Edukacja chorych w ramach działalności „Szkoły dla Chorych na Astmę i Inne Choroby Alergiczne” w tym kursy: „Jak żyć z astmą?”, „Jak żyć z POChP?”, „Jak żyć z chorobami alergicznymi?” oraz „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia w chorobach alergicznych”.

Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w tęczy"

15 000 PLN

Darowizna

Działania edukacyjno-profilaktyczne skierowane do tzw. „młodych dorosłych”. Zapewnienie stałego dostępu do rzetelnego poradnictwa oraz grup wsparcia dla osób młodych, świeżo zdiagnozowanych HIV.

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”

20 000 PLN

Darowizna

XIX Ogólnopolski Zlot Osób Żyjących z HIV/AIDS oraz działania edukacyjne (statutowe)

Społeczny Komitet ds. AIDS

20 000 PLN

Darowizna

Realizacja warsztatów dla rodziców/opiekunów dzieci żyjących z HIV/AIDS oraz ich podopiecznych.

 

 

W 2015 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckim:

Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Fundacja Pomorski Dom Nadziei jest organizacją, która zajmuje się wspieraniem osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz walczących z chorobą narkomanii. Fundacja kreuje postawy obywatelskie mające na celu akceptację społeczną i pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem, chorobą i uzależnieniem. Organizacja popularyzuje ideę tolerancji, prowadzi Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy na HIV oraz dyżury psychologa w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku. Fundacja Pomorski Dom Nadziei organizuje szkolenia w zakresie edukacji i profilaktyki HIV/AIDS oraz narkomanii dla różnych grup społecznych i zawodowych. Funkcję edukacyjną o organizacji i o HIV/AIDS pełni również strona internetowa www.domnadziei.net.pl. Pomorski Dom Nadziei organizuje turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób seropozytywnych, oferuje wsparcie psychiczne i prawne osobom walczącym z nałogiem narkomanii, zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz prostytuującym się, współpracuje z wszelkimi placówkami oświatowymi oraz społecznymi w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu HIV/AIDS i patologiom społecznym. W ramach swoich działań i projektów organizuje również co roku, w Gdańsku i Sopocie, obchody Światowego Dnia AIDS.

Fundacja Pomorski Dom Nadziei współpracuje z GSK od 2008 r. W  2015 r. organizacja otrzymała wsparcie od GSK w wysokości 6000 zł w formie darowizny na organizację konsultacji psychologicznych dla osób seropozytywnych i ich bliskich, prowadzenie grupy wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS, organizację turnusu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób seropozytywnych i ich bliskich, realizację programów profilaktycznych dla młodzieży szkół gimnazjalnych, dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz dla młodzież akademickiej. Kwota stanowi 3,7% wkładu GSK na tle całego budżetu organizacji.

www.domnadziei.net.pl

Zamknij

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POChP

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POChP jest organizacją, której celem jest reprezentowanie interesów osób chorych na astmę, choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc, obrona praw i wolności pacjentów, koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób chorych na astmę, choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc w życiu społecznym.

Federacja realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie Szkoły Chorych na Astmę i POChP w Wojskwym Instytucie Medycznym, bierze udział w obchodach z okazji Światowego Dnia Chorego. Uczestniczy w obchodach Światowego Tygodnia Alergii i Dnia Astmy w postaci bezpłatnych konsultacji alergologicznych dla chorych. Federacja organizuje Światowy Dzień Spirometrii w Polsce, organizuje Światowy Dzień POChP w Polsce. Członkowie Zarządu uczestniczą w zjazdach i konferencjach, gdzie prezentowane są problemy polskich chorych na astmę, alergie i POChP.

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POChP współpracuje z GSK od 2005 r. W 2015 r. Organizacja przeprowadziła następujące projekty:

 • Prowadziła Szkołę dla Chorych na Astmę i POChP w Wojskowym Instytucie Medycznym.
 • Wzięła udział w obchodach Światowego Tygodnia Alergii i Dnia Astmy w postaci bezpłatnych konsultacji alergologicznych dla chorych.
 • Zorganizowała Światowy Dzień Spirometrii w Polsce,
 • Zorganizowała Światowy Dzień POChP w Polsce

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POChP otrzymała w 2015 r. wsparcie od GSK w wysokości 20 000 zł w formie darowizny na obchody Światowego Dnia POChP, co stanowi 23% wkładu GSK na tle całego budżetu organizacji.

www.astma-alergia-pochp.pl

Zamknij

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie

POLSKIE TOWARZYSTWO ZWALCZANIA CHORÓB ALERGICZNYCH ODDZIAŁ W KRAKOWIE jest częścią Towarzystwa, które powołane zostało w 1945 r. z inicjatywy nieżyjącego już profesora Mieczysława Obtułowicza nestora polskiej alergologii. Oddział w Krakowie został wyodrębniony z jednolitej struktury Towarzystwa w 1983 r., w 1995 uzyskał w sądzie cywilnym osobowość prawną, w 2002r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a w 2005 r. status organizacji pożytku publicznego. Celem Towarzystwa jest zwalczanie chorób alergicznych i pomoc chorym. Cel ten Oddział realizuje przez edukację chorych na astmę, choroby alergiczne i POChP w ramach „Szkoły dla Chorych na Astmę i Inne Choroby Alergiczne” i osób hospitalizowanych w klinikach II Katedry oraz pomoc charytatywną dla niezamożnych członków na zakup leków na choroby alergiczne, a także coroczne współorganizowanie konferencji z 2 sesjami naukowo-szkoleniowymi dla lekarzy oraz organizowanie warsztatów edukacyjnych dla chorych pod nazwą „Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie”. W ramach działalności edukacyjnej Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych oddział w Krakowie prowadzi kursy: „Jak żyć z astmą”, „Jak żyć z POChP”, „Jak żyć z chorobami alergicznymi” ora „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia w chorobach alergicznych”. W zajęciach uczestniczą chorzy, opiekunowie, nauczyciele i wszyscy zainteresowani. Wszystkie kursy prowadzone są w Krakowie i Filii w Tarnowie.

Współpraca Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie z GSK rozpoczęła się w roku 1993. W 2015 r. Organizacja otrzymała wsparcie w wysokości 15.000,00zł w formie darowizny z przeznaczeniem na edukację chorych w ramach działalności „Szkoły dla Chorych na Astmę i Inne Choroby Alergiczne” w tym kursy: „Jak żyć z astmą?”, „Jak żyć z POChP?”, „Jak żyć z chorobami alergicznymi?” oraz „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia w chorobach alergicznych”. Kwota stanowi 21,39 % wkładu GSK na tle całego budżetu organizacji.

www.ptzca.pl

Zamknij

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy Zajmuje się głównie edukacją i profilaktyką HIV/AIDS oraz STI. Działalność kieruje przede wszystkim do ludzi młodych, skłonnych do ryzykownych zachowań seksualnych. Zajmuje się pomocą i wsparciem dla osób HIV+. Realizuje projekty edukacyjno-profilaktyczne dot. przeciwdziałania narkomanii i ryzykownym zachowaniom seksualnym. Organizuje akcje i kampanie społeczne, mające na celu edukacje oraz szerzenie tolerancji wobec żyjących z HIV/AIDS. Współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi. Zachęca do bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV, prowadzi Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym oferujemy bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV. Organizuje grupy twórcze, wsparcia i rozwoju osobistego adresowane do osób HIV+. Organizuje wyjazdy rehabilitacyjno-sportowe dla osób HIV+, podczas których uczestnicy/ki mogą brać udział w zajęciach sportowych, rozwojowych, korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bez obawy że będą stygmatyzowani społecznie. Działa w sposób ciągły, w zasięgu ogólnopolskim. Od 5 lat realizuje program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych. Prowadzi szereg działań pomocowych dla osób HIV+. cykl spotkań „Czwartki na Plus!” – konsultacje medyczne i pomoc psychoedukacyjna dla osób HIV+. Organizuje i bierze czynny udział w szkoleniach z zakresu problematyki HIV/AIDS i edukacji seksualnej.

W 2015 roku organizacja zrealizowała łącznie 14 projektów, które przyczyniły się do realizacji celów statutowych. Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy współpracuje z GSK od 2008 r. W 2015 roku Zjednoczenie otrzymało od GSK wsparcie w wysokości: 15 000,00 zł z przeznaczeniem na działania edukacyjno-profilaktyczne skierowane do tzw. „młodych dorosłych”. Zapewnienie stałego dostępu do rzetelnego poradnictwa oraz grup wsparcia dla osób młodych, świeżo zdiagnozowanych HIV. Kwota stanowi 2,20% wkładu GSK na tle całego budżetu organizacji.

www.pozytywniwteczy.pl

Zamknij

Ogólnopolska Sieć Osób Chorych na HIV/AIDS „Sieć Plus"

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS” jest organizacją, której celem jest niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej i społecznej osobom z HIV/AIDS i ich bliskim, podejmowania działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji żyjących z HIV, chorych z AIDS i ich bliskich, kształtowania racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia epidemią HIV, obrona praw osób żyjących z HIV/AIDS, edukacja osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, integracja środowiska osób z HIV.

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS współpracuje z GSK od 2004 r. W 2015 r. Organizacja przeprowadziła następujące projekty:

 • Kontynuacja Ośrodka Wsparcia
 • Prowadzenie comiesięcznych spotkań „Poczuj Życie” i „Świadomi i aktywni”
 • Organizacja XIX Ogólnopolskiego Spotkania osób żyjących z HIV/AIDS we wrześniu 2015 r.
 • Organizacja Jajeczka Wielkanocnego i Wigilii w siedzibie Stowarzyszenia
 • Udział w spotkaniach, warsztatach, konferencjach w ramach naszego członkostwa w PTNA,EATG, ECAB,AAE,EHLF, ECUO,PCB UNAIDS,DG SANCO

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS” otrzymała w 2015 r. wsparcie od GSK w wysokości 20.000,00 zł w formie darowizny na: XIX Ogólnopolski Zlot Osób Żyjących z HIV/AIDS oraz działania edukacyjne (statutowe) co stanowi 12,52% wkładu GSK na tle całego budżetu organizacji.

www.network.org.pl

Zamknij

Społeczny Komitet ds. AIDS

Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA), założony w 1993 roku był jednym z pierwszych stowarzyszeń zajmujących się problematyką HIV/AIDS na terenie Polski. Główne obszary działania Społecznego Komitetu to działania rzecznicze, bieżące monitorowanie działań administracji publicznej w obszarze HIV/AIDS, warsztaty/szkolenia/e-learning (specjaliści różnych dziedzin m.in. pedagodzy, lekarze, terapeuci, pracownicy socjalni oraz młodzież ponadgimnazjalna), PKD (Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny) w Warszawie i Płocku (poradnictwo okołotestowe oraz bezpłatne i anonimowe badania w kierunku HIV).

Od 2014 r. Stowarzyszenie kontynuuje działania stowarzyszenia „Mały Książę”, które po śmierci jego przewodniczącej, Krystyny Sokołowskiej, zostało wcielone do SKA.

W 2015 roku organizacja przeprowadziła projekty takie jak „Wakacje z Małym Księciem 2015” - turnus rehabilitacyjno- edukacyjny dla dzieci i młodzieży żyjących z HIV; „Warsztaty Edukacyjne dla rodziców /opiekunów dzieci i młodzieży żyjącej z HIV” ; 3- letni projekt zakładający objęcie kompleksowymi działaniami edukacyjno-profilaktycznymi z zakresu HIV/AIDS i STI młodych ludzi, a w szczególności studentów, w wieku 18-26 lat; warsztaty profilaktyczno-edukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ; program stażowy skierowanym do studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych czy też Społeczny Audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-2014. Organizowała też punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny (Warszawa, Płock) a także prowadziła poradnictwo okołotestowego i wykonywanie badań w kierunku wykrycia zakażenia HIV.

Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA), współpracuje z GSK od 2015 r. W 2015 r. Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA), otrzymało wsparcie od GSK w wysokości 20 000 zł w formie darowizny z przeznaczeniem na realizację warsztatów dla rodziców/opiekunów dzieci żyjących z HIV/AIDS oraz ich podopiecznych, co stanowi 1,6 % wkładu GSK na tle całego budżetu organizacji (biorąc pod uwagę sprawozdanie roczne za rok 2014. Sprawozdanie roczne organizacji za rok 2015 będzie opublikowane w marcu 2016).

www.skaids.org

Zamknij