rok 2013

W 2013 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckim:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”

Stowarzyszenie "3majmy się razem" zostało założone przez osoby, które zachorowały w dzieciństwie lub młodości a teraz, jako osoby dorosłe, aktywnie chcą wspierać chorych reumatycznie: dzieci, młodzież, młodych dorosłych oraz ich rodziny.
W Polsce jest bardzo mało organizacji wspierających dzieci i młodych dorosłych chorych reumatycznie oraz ich rodziców. Młodzież często nie wie, do kogo się zwrócić o pomoc i sama musi radzić sobie z problemami wynikającymi z choroby. Nauka życia z przewlekłym schorzeniem jest trudnym doświadczeniem. Jesteśmy niekiedy zmuszeni zmienić całkowicie tryb życia, ograniczyć naszą dotychczasową aktywność, co jest często trudne do zaakceptowania, ponieważ wpływa to na codzienne życie całej rodziny. 
Stowarzyszenie powstało m.in. właśnie po to aby, pomóc takim osobom odnaleźć się w tym nowym dla niego środowisku i wspierać marzenia o „zwyczajnym życiu” człowieka zdrowego i dążenia do uzyskania m.in. samodzielności, pracy, założenia rodziny.

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska poprzez organizację zlotów i warsztatów, gdzie możliwa jest wzajemna wymiana doświadczeń, poznanie ciekawych osób i zdobycie wiedzy na temat choroby naszej lub naszego dziecka dzięki specjalistom, którzy prowadzą dla nas wykłady.

Stowarzyszenie organizuje Ogólnopolskie Zloty Młodych Chorych na Choroby Reumatyczne. Zlot jest autorską inicjatywą Stowarzyszenia. Ideą zlotu jest edukacja, integracja oraz wzajemna wymiana doświadczeń młodych ludzi cierpiących na zapalne choroby reumatyczne. Dzięki Stowarzyszeniu powstał pierwszy pacjencki raport o systemie opieki zdrowotnej, pokazujący z perspektywy pacjenta jego miejsce w systemie opieki reumatologicznej w Polsce. Celem utworzenia Raportu było stworzenie dokumentu, który w jednym miejscu gromadziłby wszystkie najważniejsze problemy pacjenta reumatologicznego wraz z próbą szukania przyczyn tych problemów.

Stowarzyszenie współpracuje z GSK od 2012 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 15 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 13% całkowitego budżetu organizacji.

www.3majmysierazem.pl

Zamknij

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa – Centrum

Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność na rzecz chorych na raka piersi oraz działalność na rzecz edukacji i profilaktyki onkologicznej związanej z rakiem piersi. Osobom dotkniętym tą chorobą oferujemy wsparcie psychologiczne ochotniczek-wolontariuszek oraz wsparcie psychoterapeutyczne specjalisty psychologa, pomoc prawnika, rehabilitację ruchową oraz masaże usprawniające rękę po stronie operowanej, a także specjalistyczne poradniki o tematyce związanej z nowotworem piersi oraz rehabilitacją konieczną po przebytym nowotworze piersi. Jeśli chodzi o działalność edukacyjną, dotyczącą profilaktyki onkologicznej, stowarzyszenie uczestniczy w imprezach prozdrowotnych, a także jako organizacja jest współorganizatorem takich imprez, publikuje materiały profilaktycznych dotyczących badań profilaktycznych związanych z nowotworem piersi.

W 2013 r. Stowarzyszenie zorganizowało m.in. zajęcia rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji ruchowej oraz masaży dla wszystkich kobiet po operacji nowotworu piersi z terenu Warszawy, edukacyjno-integracyjny zjazd Amazonek z terenu woj. mazowieckiego pt. „Wiedzieć więcej, to znaczy zwyciężać”, I Ogólnopolski Kongres Amazonek, a także „Marsz Różowej Wstążki. Stowarzyszenie wydaje również szereg publikacji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Stowarzyszenie współpracuje z GSK od 1999 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 15 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 3,13% całkowitego budżetu organizacji.

www.amazonki.org.pl

Zamknij

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów osób po leczeniu raka piersi oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po leczeniu raka piersi ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego, świadczenie usług socjalnych i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich, programowanie i organizowanie szkoleń dla ochotniczek oraz rozwijanie ruchu samopomocy wśród członków, prowadzenie działalności informacyjnej oraz uczestnictwo i organizowanie kursów, odczytów, szkoleń, wystaw i konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych po przebytej chorobie nowotworowej czy opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei, edukację społeczeństwa / w tym młodzieży /na temat problematyki osób po leczeniu raka piersi i możliwościami ich powrotu do normalnego życia.

W 2013 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

 • „Wszechstronna rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi”
 • „Amazonka – kobieta świadoma” – poradnictwo dla Amazonek
 • „Amazonka – kobieta aktywna” – działania na rzecz seniorek 60+
 • „Aktywni Seniorzy”
 • „XIX Ogólnopolska Spartakiada Amazonek”

Stowarzyszenie współpracuje z GSK od 2004 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 5 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 0,76% całkowitego budżetu organizacji.

www.amazonki.poznan.pl

Zamknij

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Celem działania Federacji jest reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc w życiu społecznym.

Federacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: propagowanie i wspieranie nowoczesnego leczenia astmy i chorób alergicznych i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc, integrowanie środowiska osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc w celu obrony ich praw i interesów, reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne przewlekłych obturacyjnych chorób płuc wobec władz państwowych i samorządowych kraju, a także innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, inicjowanie i wspieranie współpracy między zrzeszonymi stowarzyszeniami, udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej zrzeszonym organizacjom czy organizowanie imprez, konferencji, sympozjów i szkoleń.

W 2013 r. Federacja przeprowadziła liczne szkolenia chorych na astmę alergie i POChP, była organizatorem Tygodnia Alergii, Dnia Astmy oraz II Polskiego Dnia spirometrii.

Federacja współpracuje z GSK od 2005 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 40 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 36% całkowitego budżetu organizacji.

www.astma-alergia-pochp.pl

Zamknij

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

Celem statutowym Federacji jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi. Federacja realizuje szkolenia centralne ochotniczek, liderek i profesjonalistów, organizuje warsztaty w zakresie rehabilitacji psychofizycznej.

Federacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy, reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem piersi, udzielanie pomocy finansowej kobietom dotkniętym rakiem piersi będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej, programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w skali kraju czy zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiet po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia.

W 2013 r. Federacja zorganizowała centralne szkolenia liderek klubów Amazonek, warsztaty szkoleniowe dla ochotniczek I i II stopnia, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla par, a także wydała szereg publikacji dotyczących zwalczania i edukacji na temat raka piersi.

Federacja współpracuje z GSK od 2007 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 20 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 3,57 % całkowitego budżetu organizacji.

www.amazonkifederacja.pl

Zamknij

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego

Stowarzyszenie „GLADIATOR” zostało powołane dla popularyzowania wśród rzeszy kobiet i mężczyzn z rodzinami wiedzy o chorobach prostaty, nerek, pęcherza moczowego i jąder.

Celem działalności Stowarzyszenia jest konsolidacja pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową prostaty, nerek, pęcherza moczowego oraz jąder, edukacja w zakresie podstawowej wiedzy medycznej dla zapewnienia warunków wczesnego wykrywania choroby, diagnostyki i profilaktyki leczenia. Stowarzyszenie powołuje „Grupy wsparcia”, skupiające pacjentów z podobnymi schorzeniami dla wspólnego przezwyciężania stresu i lęku w procesie leczenia. Stowarzyszenie kolportuje kwartalnik Biuletyn „Gladiator” (nakład 6000 egz.), liczne broszury, ulotki i plakaty zawierające poszerzoną wiedzę o chorobach nowotworowych narządów układu moczowo – płciowego, profilaktyce i leczeniu.

W 2013 roku Stowarzyszenie realizowało projekty edukacyjne propagujące wiedzę z zakresu diagnostyki i terapii nowotworów narządów układu moczowo – płciowego. W ramach Programu „Nowotwory narządów układu moczowo – płciowego bez tajemnic” zorganizowano cykl bezpośrednich spotkań z pacjentami i ich rodzinami, drukowało i kolportowało Biuletyn Edukacyjny „Gladiator”. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z samorządami w dużych miastach, starostwach i gminach.

Stowarzyszenie współpracuje z GSK od 2007 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 10 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 3,1 % całkowitego budżetu organizacji.

www.gladiator-prostata.pl

Zamknij

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości

Kwiat Kobiecości to inicjatywa kobiet, które stoczyły walkę z nowotworem i wygrały ją. Organizacja stawia na profilaktykę, dostęp do informacji, edukację i zmianę świadomości w podejściu do zdrowia nie tylko ze strony samych kobiet, ale również i mężczyzn. Organizacja chce przełamać tabu, jakim jest mówienie o chorobach nowotworowych narządów rodnych kobiet i dąży do tego, aby jak najwięcej mówiło się i pisało o zagrożeniach związanych z rakiem.

W 2013r. Organizacja zorganizowała Ogólnopolska Kampanię Społeczna ,,Piękna bo Zdrowa’’
Organizacja współpracuje z GSK od 2013 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 25 000 zł z przeznaczeniem na Ogólnopolską Kampanię Społeczną ,,Piękna bo Zdrowa’’, co stanowiło 12,5%całkowitego budżetu organizacji.

www.kwiatkobiecosci.pl

Zamknij

Kwiat Kobiecości Ogólnopolska Organizacja Na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Kwiat Kobiecości to Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która działa od 2006 roku. Powstała z inicjatyw kobiet, które stoczyły walkę z tą chorobą i wygrały.

Cele Organizacji to:

 • Wspieranie kobiet w okresie choroby i podczas powrotu do zdrowia;
 • Edukacja na temat choroby jej przyczyn oraz profilaktyki;
 • Nagłaśnianie problemu raka szyjki macicy w Polsce;
 • Włączanie w działania profilaktyczne nowych instytucji, organizacji i firm

Organizacja działa na terenie całej Polski, jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy (ECCA) oraz światowej organizacji Women Against Cervical Cancer (WACC).

W 2013 Organizacja zrealizowała następujące projekty: Akcja Edukacyjna „Młoda i Zdrowa”, Programy Edukacyjne „Kobiety dla Kobiet”
Organizacja współpracuje z GSK od 2007 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 15 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 15 % całkowitego budżetu organizacji.

www.kwiatkobiecosci.pl

Zamknij

Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół

Stowarzyszenie działa na kilku płaszczyznach. Głównym celem Stowarzyszenia jest zjednoczenie osób chorych na nadciśnienie płucne oraz ich rodzin i przyjaciół i podjęcie działań, aby przeciwdziałało ono uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej chorych. Stowarzyszenie organizuje liczne kampanie informacyjne, a także współpracuje z PHA Europe (Europejskim Stowarzyszeniem Nadciśnienia Płucnego).

W 2013 r. Stowarzyszenie zorganizowało kampanię informacyjną z okazji Międzynarodowego Dnia Nadciśnienia Płucnego, uruchomiło linię telefoniczną„Pomoc pacjencka” oraz pomogło podopiecznych Stowarzyszenia w zakupie leków.

Stowarzyszenie współpracuje z GSK od 2011 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 10 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 7 % całkowitego budżetu organizacji.

www.phapolska.org

Zamknij

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orphan

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orphan powstało w 2005 roku jako organizacja parasolowa, skupiająca stowarzyszenia osób z chorobami rzadkimi, by wzmocnić ich siłę oddziaływania.

Celem Krajowego Forum, poprzez dialog z władzami oraz instytucjami i ośrodkami zajmującymi się terapią chorób rzadkich, jest organizacja właściwego i efektywnego systemu terapii i opieki dla osób z chorobami rzadkimi. Krajowe Forum aktywnie angażuje się na rzecz powstania Narodowego Programu dla Chorób Rzadkich jako reprezentant pacjentów w ministerialnym Zespole ds. Chorób Rzadkich. W wyniku inicjatywy środowisk pacjenckich zrzeszonych w Krajowym Forum w lutym 2012 r. powstał pierwszy projekt Narodowego Planu, który został przekazany Ministrowi Zdrowia podczas obchodów Światowego Dnia Chorób Rzadkich.

W 2013 Forum zorganizowało liczne kampanie edukacyjno-informacyjne, m.in. kampanię „Nadzieja. Mamy ją w genach” (składały się na nią zintegrowane działania mające na celu poprawę sytuacji osób z rzadkimi chorobami genetycznymi) oraz kampanię „Rzadkie Choroby są Częste”.

Forum współpracuje z GSK od 2013 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 20 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 7,1 % całkowitego budżetu organizacji.

www.rzadkiechoroby.pl

Zamknij

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Organizacja prowadzi działalność statutową od 1985 r. Bieżąca działalność polega na reprezentowaniu praw i interesów 400-tys. chorych na padaczkę w Polsce wobec władz publicznych, rehabilitacji społecznej i leczniczej, zakupie sprzętu medycznego, edukacji w zakresie padaczki oraz działalności samopomocowej w sprawach indywidualnych.

W 2013 roku Stowarzyszenie kontynuowało działania w ramach swoich stałych projektów, m.in.: program ”Aparat EEG”, pomoc najuboższym chorym na padaczkę i ich rodzinom czy prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w celu zmiany negatywnego wizerunku chorego w polskim społeczeństwie.

Stowarzyszenie współpracuje z GSK od 1996 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 5000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 1,7 % całkowitego budżetu organizacji.

www.padaczka.bialystok.pl

Zamknij

Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona”

Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu choroby Parkinsona oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Fundacja realizuje swoje cele ujęte w Statucie m. in. poprzez:

 • niesienie pomocy materialnej i przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnieniu i bezradności wśród osób chorych, szczególnie osób najciężej poszkodowanych;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie opieki i rehabilitacji chorych z chorobą Parkinsona przebywających w domu;
 • rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona.

W 2013 roku Fundacja finansowała indywidualną i grupową rehabilitację i zajęcia logopedyczne, i pomoc dzieciom osób z chorobą Parkinsona, wsparła pod kątem merytorycznym i finansowym projekty organizacji działających na rzecz chorych na chorobę Parkinsona w Polsce, a także publikowałą i kolportowała kwartalnik „PARKINSON-Polska”,

Fundacja współpracuje z GSK od 1996 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 15 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 3,7 % całkowitego budżetu organizacji.

www.parkinsonfundacja.pl

Zamknij

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Koalicja to wspólny głos ponad 80 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 23 stowarzyszeniach. Wspólnie działamy na rzecz poprawy sytuacji chorych onkologicznie w naszym kraju.

Misją Koalicji jest poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce, dzięki wdrożeniu najwyższych standardów diagnostyki i terapii nowotworów.

Zasadniczymi celami fundacji są:

 • wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych
 • kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej
 • reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi
 • wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych na poziomie krajowym i europejskim.

W 2013 roku Koalicja zorganizowała m.in. II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych, publikowała i kolportowała materiały informacyjne i edukacyjne, a także organizowała liczne spotkania i szkolenia dla pacjentów

Koalicja współpracuje z GSK od 2009 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 45 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 13 % całkowitego budżetu organizacji.

www.pkopo.pl

Zamknij

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział Kraków

Towarzystwo powołane zostało w 1945 r. z inicjatywy nieżyjącego już profesora Mieczysława Obtułowicza - nestora polskiej alergologii.

Celem Towarzystwa jest zwalczanie chorób alergicznych i pomoc chorym. Cel ten Oddział realizuje przez edukację chorych na astmę, choroby alergiczne i POChP w ramach „Szkoły dla Chorych na Astmę i Inne Choroby Alergiczne” i osób hospitalizowanych w II Katedrze oraz pomoc charytatywną dla niezamożnych członków, a także coroczne organizowanie konferencji z 2 sesjami naukowo-szkoleniowymi dla lekarzy i sesją edukacyjną dla chorych pod nazwą „Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie”.

W 2013 roku Towarzystwo zorganizowało m.in. kursy „Szkoły dla Chorych na Astmę i Inne Choroby Alergiczne”, liczne sesje edukacyjne i szkolenia, a także było organizatorem XXII Dzień Alergii w Krakowie.

Towarzystwo współpracuje z GSK od 1993 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 20 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową oraz 7000 zł na organizację XXII Dnia Alergii w Krakowie, co stanowiło 22,44 % całkowitego budżetu organizacji.

www.ptzca.pl

Zamknij

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA”

Stowarzyszenie działa w dziedzinie zwalczania chorób nowotworowych, zwłaszcza mięsaków.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma), zgodnego ze światowymi standardami;
 • działalność na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki i ich rodzinom;
 • wspieranie ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin;
 • prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowym mającej na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi, w tym mięsakami;
 • nawiązywanie kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

W 2013 roku Stowarzyszenie zorganizowało m.in. wyjazdowe szkolenie 25 pielęgniarek Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaka Centrum Onkologii, VI edycję „Onko-biegu”, a także zainaugurowało kampanię „Sięgnij po naszą piłeczkę”. Celem kampanii jest przybliżenie tematyki leczenie mięsaków lekarzom pierwszego kontaktu podczas ich zebrań środowiskowych
Stowarzyszenie współpracuje z GSK od 2012 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 8 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 7,89 % całkowitego budżetu organizacji.

www.sarcoma.pl

Zamknij

Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS"

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS" powstała w 2004 r. z inicjatywy osób seropozytywnych. Od początku istnienia, działalność statutowa Stowarzyszenia, skupiała się na realizacji czterech podstawowych celów:

 • Niesienia pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej i społecznej osobom z HIV/AIDS i ich bliskim,
 • Podejmowania działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji żyjących z HIV, chorych z AIDS i ich bliskich,
 • Kształtowania racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia epidemią HIV,
 • Obrona praw osób żyjących z HIV/AIDS.

Stowarzyszenie przez cały 2013 rok prowadzi spotkania grupowe, które mają za zadanie wsparcie osób żyjących z HIV, szczególnie tych, którzy o swoim zakażeniu dowiedzieli się niedawno, Ogólnopolskie Spotkanie Osób Żyjących z HIV/AIDS w Warszawie. Dodatkowo m.in organizuje comiesięczne - warsztaty nt. „Skutków lipodystrofii”, „Adherencji” i „Zdrowego stylu życia”.

Stowarzyszenie współpracuje z GSK od 2004 roku.

W 2013 roku GSK wsparło organizację kwotą 15 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 9,13% całkowitego budżetu organizacji.

www.netplus.org.pl

Zamknij