rok 2012

W 2012 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckim:

Federacja Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Celem działania Federacji jest reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc w życiu społecznym. Federacja realizuje swoje cele poprzez: propagowanie i wspieranie nowoczesnego leczenia astmy i chorób alergicznych i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc, integrowanie środowiska osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc w celu obrony ich praw i interesów, reprezentowanie interesów osób chorych na astmę, choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc wobec władz państwowych i samorządowych kraju, a także innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

Ponadto, Federacja inicjuje i wspiera współpracę między zrzeszonymi stowarzyszeniami poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej zrzeszonym organizacjom, prowadzenie działań informacyjnych, inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących osób chorych na astmę i choroby alergiczne oraz przewlekłe obturacyjne choroby płuc oraz uczestnictwo w tych pracach.

Federacja zajmuje się także prowadzeniem działalności wydawniczej, organizowaniem konferencji, sympozjów i szkoleń dla chorych na astmę i POChP. Współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się zagadnieniem wyrównywania szans osób chorych na astmę i choroby alergiczne i POCHP. Do najważniejszych akcji, w które zaangażowana jest Federacja zalicza się Dzień Spirometrii, Światowy Dzień POChP, Światowy Tydzień Alergii.

Federacja współpracuje z GSK od 2005 roku.

W 2012 roku GSK wsparło organizację kwotą 40 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 22% całkowitego budżetu organizacji.

www.astma-alergia-pochp.pl

Zamknij

Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”

Kwiat Kobiecości to Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która działa od 2006 roku. Powstała z inicjatyw kobiet, które stoczyły walkę z tą chorobą i wygrały.

Organizacja działa na teranie całego kraju, jak również jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy (ECCA).

Cele Organizacji to:

 • Wspieranie kobiet w okresie choroby i podczas powrotu do zdrowia;
 • Edukacja na temat choroby jej przyczyn oraz profilaktyki;
 • Nagłaśnianie problemu raka szyjki macicy w Polsce;
 • Włączanie w działania profilaktyczne nowych instytucji, organizacji i firm.

Aby promować profilaktykę i efektywnie pomagać kobietom „Kwiat Kobiecości” prowadzi programy edukacyjne, takie jak: „Kobiety dla Kobiet”, „ Młoda i Zdrowa” , „Rozumni i Uważni” czy Ogólnopolska Kampania „Piękna, bo Zdrowa”.

„Kwiat Kobiecości” współpracuje z GSK od 2007 r.

W 2012 roku GSK wsparło organizację kwotą 25 000 zł w ramach darowizny na cele statutowe oraz 10 000 zł z przeznaczeniem na projekt edukacyjny na temat profilaktyki raka szyjki macicy, co stanowiło 4% całkowitego budżetu organizacji.

www.kwiatkobiecosci.pl

Zamknij

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych oddział Kraków

Towarzystwo powołane zostało w 1945 r. z inicjatywy nieżyjącego już profesora Mieczysława Obtułowicza nestora polskiej alergologii. Oddział w Krakowie został wyodrębniony z jednolitej struktury Towarzystwa w 1983 r., w 1995 uzyskał w sądzie cywilnym osobowość prawną, w 2002r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a w 2005 r. status organizacji pożytku publicznego. Celem Towarzystwa jest zwalczanie chorób alergicznych i pomoc chorym. Cel ten Oddział realizuje przez:

 • edukację chorych na astmę, choroby alergiczne i POChP w ramach działań „Szkoły dla Chorych na Astmę i Inne Choroby Alergiczne” i osób hospitalizowanych w klinikach i oddziałach II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ,
 • pomoc charytatywną dla niezamożnych członków na zakup leków na choroby alergiczne,
 • coroczne organizowanie konferencji z sesjami naukowo-szkoleniowymi dla lekarzy i sesją edukacyjną dla chorych pod nazwą „Dzień Alergii w Krakowie”,
 • prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości wpłacania 1% na nasz Oddział z przeznaczeniem na edukację chorych.

Od 1995 r. organizowane są Szkoły dla Chorych na Astmę.

W roku 2012 realizowane były następujące zadania:

 • Kursy „Jak żyć z POChP” organizowane w Krakowie,
 • Kursy „Jak żyć z astmą” organizowane w Filiach w Krakowie i woj. Małopolskim,
 • Szkolenie hospitalizowanych w klinikach i oddziałach II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ,
 • Sesja edukacyjna XXI Dnia Alergii,
 • XXI Dzień Alergii w Krakowie – sympozjum naukowo szkoleniowe dla lekarzy.

PTZChA współpracuje z GSK od 1993 roku.
W 2012 roku GSK wsparło organizację kwotą 25 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 20% całkowitego budżetu organizacji.

www.ptzca.pl

Zamknij

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”

Celem Stowarzyszenia jest pogłębienie integracji środowiskowej osób żyjących z HIV/AIDS, a także pogłębianie ich świadomości i odpowiedzialności własnej w stosunku do osób trzecich. Stowarzyszenie ma także za zadanie pobudzanie osób dotkniętych HIV/AIDS do aktywności w zapobieganiu i ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w Polsce. Organizacja przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędne informacje dotyczące HIV/AIDS.

W 2012 roku realizowane były następujące zadania:

 • organizacja XVI Ogólnopolskiego Spotkania Osób Żyjących z HIV/AIDS w Szarlocie, woj. pomorskie,
 • organizacja V Międzynarodowych warsztatów dla osób seropozytywnych z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Obwodu Kaliningradzkiego, Niemiec w Szarlocie,
 • organizacja w Warszawie VII Uniwersytetu Wiedzy Pozytywnej dla nowo zakażonych osób,
 • kontynuacja prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Wiedzy Pozytywnej,
 • kontynuacja programów: „Ograniczenie skutków ubocznych lipodystrofii” , „Adherencja”, ”Zdrowy styl życia”,
 • zorganizowanie warsztatu nt. samoobrony przed stygmatyzacją,
 • udział przedstawiciela Stowarzyszenia w XIX AIDS Konferencji w Waszyngtonie.

Organizacja współpracuje z GSK od 2004 roku.
W 2012 roku GSK wsparło organizację kwotą 15 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 6% całkowitego budżetu organizacji.

www.netplus.org.pl

Zamknij

Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona”

Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu choroby Parkinsona oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Fundacja realizuje swoje cele ujęte w Statucie m. in. poprzez:

 • niesienie pomocy materialnej i przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnieniu i bezradności wśród osób chorych, szczególnie osób najciężej poszkodowanych;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie opieki i rehabilitacji chorych z chorobą Parkinsona przebywających w domu;
 • rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona;
 • tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.), Internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania;
 • dotowanie działań regionalnych i lokalnych na rzecz zreformowania systemu opieki nad nieuleczalnie chorymi, aby mogli jak najdłużej pozostawać pod odpowiednią opieką we własnych mieszkaniach;
 • organizowanie zajęć z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla rodzin i opiekunów chorych osób. Finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji fizycznej i psychicznej;
 • prowadzenie poradni internetowej dla osób z chorobą Parkinsona.

W roku 2012 Fundacja realizowała poszczególne działania:

 • Finansowanie indywidualnych i grupowych rehabilitacji, zajęć logopedycznych, wizyt lekarskich domowych u lekarzy neurologów, psychoterapii, a także pomoc dzieciom osób z chorobą Parkinsona. W 2012 roku zostało rozpatrzone 44 wniosków o dofinansowanie w/w celów.
 • Wspieranie finansowe i merytoryczne projektów realizowanych przez organizacje działające na rzecz chorych na chorobę Parkinsona w Polsce.
 • Publikacja i kolportaż Kwartalnika „PARKINSON-Polska”, każde wydanie kwartalnika w nakładzie 3500 egz. rozpowszechnione jest w całości.
 • Organizowanie w siedzibie Fundacji konsultacji neurologicznych.
 • Organizacja Ogólnopolskiego dwudniowego spotkania „Dzień solidarności z cierpiącymi na chorobę Parkinsona” w dniach 14-15 kwietnia 2012. W spotkaniu wzięło udział około 250 osób.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów telefonicznych i korespondencyjnych (listowej i e-mali) z chorymi i zainteresowanymi, którzy zgłaszają się do Fundacji.
 • Kontynuacja możliwości zadania pytania za pośrednictwem strony internetowej www.parkinsonfundacja.pl, zakładka „Zadaj pytanie lekarzowi”. Na pytania odpowiada lekarz specjalista neurolog.

GSK współpracuje z organizacją od 2008 roku.

W 2012 roku GSK wsparło organizację kwotą 30 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 9% całkowitego budżetu organizacji.

www.parkinsonfundacja.pl

Zamknij

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”

Stowarzyszenie "3majmy się razem" zostało założone przez osoby, które zachorowały w dzieciństwie lub młodości a teraz, jako osoby dorosłe, aktywnie chcą wspierać chorych reumatycznie: dzieci, młodzież, młodych dorosłych oraz ich rodziny. Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na pracy członków stowarzyszenia - często osób, które od wielu lat chorują na zapalne choroby tkanki łącznej.

W dniach 14-16.09.2012 w Białobrzegach odbył się III Zlot Młodych Chorych na Choroby Reumatyczne. W zlocie wzięło udział 70 osób z całej Polski. Zlot odbył się pod patronatem konsultanta krajowego i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Celem Zlotu była przede wszystkim integracja młodych chorych z całej Polski, edukacja przez lekarzy i specjalistów na temat terapii chorób reumatycznych oraz wsparcie psychologiczne i zachęcenie do aktywnego życia pomimo choroby. W czasie Zlotu miały miejsce wykłady lekarzy reumatologów, psychologa, psychiatry.

GSK współpracuje z organizacją od roku 2012.

W 2012 roku GSK wsparło organizację kwotą 15 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 25% całkowitego budżetu organizacji.

www.3majmysierazem.pl

Zamknij

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Koalicja to wspólny głos ponad 80 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 18 stowarzyszeniach. Prowadzi działalność na rzecz poprawy sytuacji chorych onkologicznie w naszym kraju.

Misją Koalicji jest poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce, dzięki wdrożeniu najwyższych standardów diagnostyki i terapii nowotworów.

Zasadniczymi celami fundacji są:

 • wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych
 • kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej
 • reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi
 • wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych na poziomie krajowym i europejskim.

W 2012 roku odbyły się następujące działania:

 • Zainicjowanie projektu „Rak Publiczny Priorytet” (Obecna nazwa „Czas na onkologię”),
 • Organizacja warsztatów edukacyjnych dla pacjentów onkologicznych (2 x „Akademia Dobrych Praktyk” oraz 1 x Warsztaty Zarządzania Projektami wspólnie z Wyższą Szkołą im. Leona Koźmińskiego),
 • Wydanie 2 numerów bezpłatnego biuletynu „Głos Pacjenta Onkologicznego”,
 • kontynuacja nadawania sygnału Radia Pozytyw w Internecie,
 • prowadzenie strony www.pkopo.pl oraz Facebooka,
 • akcja społeczna „Stop Likwidacji Wolontariatu” wspólnie z Fundacją Dobrze, Że Jesteś,
 • kontynuacja zaangażowania w projekt Dialog dla Zdrowia.

GSK współpracuje z organizacją od 2010 roku.

W 2012 roku GSK wsparło organizację kwotą 45 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 17% całkowitego budżetu organizacji.

www.pkopo.pl

Zamknij

Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Celem statutowym Federacji jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi. Federacja realizuje szkolenia centralne profesjonalistów i liderek ochotniczek, które następnie samodzielnie szkolą lokalne ochotniczki, organizuje warsztaty w zakresie rehabilitacji psychofizycznej.

W szczególności Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;
 • reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem piersi;
 • udzielanie pomocy finansowej kobietom dotkniętym rakiem piersi będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej;
 • programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w skali kraju - organizowanie i czuwanie nad jakością szkoleń merytorycznych pracowników klubów (fizykoterapeutów i psychologów);
 • zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiet po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
 • przedstawianie problemów dotyczących kobiet z rakiem piersi centralnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego;
 • włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji kobiet dotkniętych rakiem piersi;
 • podejmowanie działań dla zapewnienia kobietom po mastektomii możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji;
 • udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach do walki z rakiem piersi o pokrewnych działaniach;
 • podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych;
 • wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.;
 •  
 • zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych.
 •  

Według szacunkowych danych Federacji na terenie całego kraju aktualnie w ramach wolontariatu pracuje blisko 1250 ochotniczek Amazonek.

Realizując zadania statutowe Zarząd Federacji zorganizował:

 • Szkolenie dla liderek, wiceliderek, nowych liderek oraz dla rehabilitantów współpracujących ze Stowarzyszeniami Amazonek
 • Warsztaty terapeutyczne i szkolenia dla Amazonek z całej Polski
 • druk „Rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi - Poradnik” w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy oraz wydanie 10 tysięcy płyt DVD „Rak piersi – rehabilitacja w leczeniu”
 • wydanie poradnika psychologicznego dla kobiet z rakiem piersi „Nie jesteś sama” oraz płyta DVD „Wewnętrzna moc”
 • patronat nad portalem społecznościowym dotyczącym raka piersi „amazonki.net”

GSK współpracuje z organizacją od 2007 roku.

W 2012 roku GSK wsparło organizację kwotą 30 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, oraz 4000 zł z przeznaczeniem na wsparcie portalu Amazonki.net oraz Radia Pozytyw, co stanowiło 5% całkowitego budżetu organizacji.

www.amazonkifederacja.pl

Zamknij

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”

Stowarzyszenie GLADIATOR realizując cele statutowe prowadzi szeroko zakrojoną ogólnopolską kampanię edukacyjną w zakresie podstawowej wiedzy medycznej o chorobach nowotworowych nerek, prostaty, pęcherza moczowego i jąder obejmującą pacjentów, ich rodziny i innych bliskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • działalność edukacyjną na temat chorób nowotworowych narządów układu moczowo – płciowego
 • tworzenie „Grup Wsparcia” skupiających pacjentów z podobnymi schorzeniami dla wspólnego przezwyciężania stresu i lęku w procesie leczenia.
 • przygotowanie i kolportaż Biuletynu Edukacyjnego „Gladiator” (raz na kwartał), liczne broszury, ulotki i plakaty zawierające poszerzoną wiedzę.
 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia: www.gladiator-prostata.plzawierającej bogaty zasób wiedzy o chorobach nowotworowych i potrzebie badań profilaktycznych dla wczesnego wykrywania choroby.
 • bezpośrednie poradnictwo w formie telefonu zaufania
 • Współpracę z wieloma organizacjami prozdrowotnymi w Polsce, ze specjalistami oraz lekarzami urologami – onkologami we wszystkich regionalnych ośrodkach (centrach) onkologicznych.
 • aktywne członkostwo europejskich i światowych organizacji działających na rzecz walki z chorobami nowotworowymi układu moczowo – płciowego.

W listopadzie 2012 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 10 lat pracy Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „GLADIATOR” rozpoczęło współpracę z GSK na początku 2010 r.

W 2012 roku GSK wsparło organizację kwotą 10 000 zł w ramach darowizny na cele statutowe oraz 15 000 zł z przeznaczeniem na obchody jubileuszu Stowarzyszenia, co stanowiło 9% całkowitego budżetu organizacji.

www.gladiator-prostata.pl

Zamknij

Poznańskie Towarzystwo Amazonki

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów osób po leczeniu raka piersi oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po leczeniu raka piersi ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
 2. Świadczenie usług socjalnych i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich.
 3. Programowanie i organizowanie szkoleń dla ochotniczek oraz rozwijanie ruchu samopomocy wśród członków.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz uczestnictwo i organizowanie kursów, odczytów, szkoleń, wystaw i konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych po przebytej chorobie nowotworowej.
 5. Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
 6. Zaznajomienie społeczeństwa / w tym młodzieży /z problematyką osób po leczeniu raka piersi i możliwościami ich powrotu do normalnego życia.
 7. Włączenie się do wszystkich akcji edukacyjnych promujących ochronę zdrowia, profilaktyki, szczególnie na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji.
 8. Udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z rakiem (Reach to Recovery, Europejskiej Koalicji do Walki z Chorobami Nowotworowymi).
 9. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań.
 10. Dyżury „Onkologicznego Telefonu Zaufania”.
 11. Prowadzenie działalności usługowej i socjalnej w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej, poradnictwa oraz działalności handlowej środkami służącymi do rehabilitacji medycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
 12. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych.
 13. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 14. Prowadzenie działalności wydawniczej.

W 2012 roku realizowane były następujące projekty:

 • „Wszechstronna rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi”
 • „Pomagając innym – pomagasz sobie” – organizacja i promocja wolontariatu Amazonek
 • „Amazonka – kobieta świadoma” – poradnictwo dla Amazonek
 • „Amazonka – kobieta aktywna” – działania na rzecz seniorek 60+
 • „XVIII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek”

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” współpracuje z GSK od 2004 roku.

W 2012 roku GSK wsparło organizację kwotą 10 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 2% całkowitego budżetu organizacji.

www.amazonki.poznan.pl

Zamknij

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Od 1991 r. Stowarzyszenie realizuje ogólnopolskie programy o charakterze ciągłym (wieloletnie):

 1. ogólnopolski program ”Aparat EEG” polegający na wsparciu w nowoczesny sprzęt med. placówek leczenia padaczki na terenie całego kraju
 2. program pomocy w zakresie zapomóg losowych i darowizn rzeczowych np. odzieży, opału, wykupu leków, żywności
 3. oświata zdrowotna nt. padaczki mająca na celu zmianę negatywnego wizerunku chorego w polskim społeczeństwie poprzez różne akcje np. akcja ”Zauważ Mnie”
 4. konferencje, seminaria, konkursy, imprezy integracyjne, European Epilepsy Day itp.
 5. współpraca międzynarodowa na forum IBE/Międzynarodowe Biuro Padaczki – celem wymiany doświadczeń między chorymi z różnych krajów

Organizacja współpracuje z GSK od 1996 r.

W 2012 roku GSK wsparło Stowarzyszenie kwotą 10 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 1% całkowitego budżetu organizacji.

www.padaczka.2n.pl

Zamknij

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa – Centrum

Stowarzyszenie działa w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji w zakresie nowotworów piersi oraz wsparcia psychologicznego i rehabilitacji kobiet po operacji nowotworów piersi.

W roku 2012 Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

utrzymanie Poradni Amazonki. Poradnia służy pomocą wszystkim chorym onkologicznie i ich rodzinom; zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji ruchowej oraz masaży dla wszystkich kobiet po operacji nowotworu piersi z terenu Warszawy; zorganizowanie edukacyjno-integracyjnego zjazdu przedstawicielek Amazonek z terenu woj. mazowieckiego oraz podlaskiego, w trakcie którego zaprezentowany został wykład pt: „Praktyczna wiedza na temat systemu opieki zdrowotnej w Polsce”; projekt „Pier(w)si w mieście”, w którym m.in. w ramach akcji profilaktycznej wykonano w dniu 08.09.2012r. badania USG piersi oraz mammografię dla 150 kobiet. Można było także skorzystać w tym dniu z porad wielu specjalistów m.in. lekarza ginekologa, genetyka, dietetyka, kosmetyczki (w zakresie dbania o urodę w czasie choroby i nie tylko); zorganizowanie Gali Jubileuszowej Stowarzyszenia z okazji 25-lecia jego działalności, w której uczestniczyły przedstawicielki Klubów Amazonek z terenu całego kraju, przedstawiciele środowiska medycznego, osoby reprezentujące władze samorządowe oraz Darczyńcy; zorganizowanie 12 warsztatów psychologiczno-edukacyjnych dla ochotniczek-wolontariuszek, wspierających pacjentki bezpośrednio po operacjach; prowadzenie biblioteki dla wszystkich pacjentów Centrum Onkologii w Warszawie. W bibliotece dostępna jest także duża ilość informacji medycznych; wydanie jubileuszowego Albumu pt. „Pierwsze Polskie Amazonki”, opisującego dotychczasową historię Ruchu Amazonek w Polsce; wydanie jubileuszowego numeru „Gazety Amazonki”; wydanie książki autorstwa Anny Mazurkiewicz pt. „Mam go! Rak piersi – strefa prywatna, strefa publiczna”; wydanie biuletynu z okazji 25-lecia Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa – Centrum ze szczegółowym opisem obchodów jubileuszowych; wydanie plakatów i ulotek promujących akcję profilaktyczną „Pier(w)si w mieście; zorganizowanie trzech wyjazdów integracyjno - rehabilitacyjnych dla członkiń Stowarzyszenia do: Kałkowa, Łeby i Sarbinowa; podjęto dalsze działania przygotowawcze do realizacji projektu budowy „Domu Chorych na Raka”.

Organizacja współpracuje z GSK od 2011 roku.

W 2012 roku GSK wsparło Stowarzyszenie kwotą 20 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie obchodów jubileuszu 25-lecia organizacji, co stanowiło 5% całkowitego budżetu organizacji.

www.amazonki.com.pl

Zamknij

Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i ich Przyjaciół

Organizacja zrzesza pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Do jej celów należy m.in. zjednoczenie osób chorych na nadciśnienie płucne i ich rodzin oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym i kulturalnym. Ponadto stowarzyszenie stawia sobie za zadanie kontaktowanie ze sobą członków oraz organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, osamotnienia bezradności. Organizacja prowadzi również edukację na temat nadciśnienia płucnego wśród chorych, pracowników służby zdrowia jak i całego społeczeństwa. Współpracuje ponadto z towarzystwami medycznymi.

W 2012 roku, Stowarzyszenie prowadziło następujące projekty:

 • ogólnopolska kampania informacyjna w ramach Dnia Chorób Rzadkich,
 • rozbudowa serwisu www o nowe elementy i funkcje,
 • szkolenia dla lekarzy i pacjentów z zakresu związanego z nadciśnieniem płucnym.

Wszystkie te projekty realizowane były ze środków pozyskanych od sponsorów.

Z Firmą GlaxoSmithKline Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę w 2011 r.

W 2012 roku GSK wsparło Stowarzyszenie kwotą 10 000 zł z przeznaczeniem na cele statutowe, co stanowiło 18% budżetu organizacji.

www.tetniczenadcisnienieplucne.pl,www.phapolska.org

Zamknij