rok 2011

W 2011 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckimi:

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie

Towarzystwo powołane zostało w 1945 r. z inicjatywy nieżyjącego już profesora Mieczysława Obtułowicza, nestora polskiej alergologii. Oddział w Krakowie został wyodrębniony z jednolitej struktury Towarzystwa w 1983 r., w 1995 uzyskał w sądzie cywilnym osobowość prawną, w 2002 r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a w 2005 r. status organizacji pożytku publicznego. Celem Towarzystwa jest zwalczanie chorób alergicznych i pomoc chorym. Cel ten Oddział realizuje przez:

• edukację chorych na astmę, choroby alergiczne i POChP w ramach Szkoły;

• edukację osób hospitalizowanych w II Katedrze;

• pomoc charytatywną dla niezamożnych członków,

• coroczne organizowanie konferencji z sesjami naukowo-szkoleniowymi dla lekarzy i sesją edukacyjną dla chorych pod nazwą „Dzień Alergii w Krakowie”

W 2011 roku PTZChA w ramach działalności statutowej prowadziło takie projekty jak Szkoła dla Chorych na Astmę i Inne Choroby Alergiczne, szkolenie osób hospitalizowanych w oddziałach i klinikach II Katedry oraz przeprowadziła dwie sesje naukowo – szkoleniowe dla lekarzy a także sesję edukacyjną dla chorych w ramach XX Dnia Alergii w Krakowie, który odbył się w dniu 17 marca 2011r.

PTZChA współpracuje z GSK od 1993 roku.

W 2011 roku GSK wsparło organizację kwotą 25 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 20,8% całkowitego budżetu organizacji.

www.ptzca.pl

Zamknij

Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona”

Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu choroby Parkinsona oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej.

W 2011 roku organizacja realizowała następujące działania:

• Wspieranie finansowe i merytoryczne projektów realizowanych przez organizacje działające na rzecz chorych na chorobę Parkinsona w Polsce.

• Finansowanie rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, zajęć logopedycznych, wizyt lekarskich domowych u lekarzy neurologów, psychoterapii.

• Publikacja Kwartalnika pt. „PARKINSON-Polska”.

• Organizowanie w siedzibie Fundacji konsultacji neurologicznych.

• Administrowanie czterema stronami Internetowymi informacyjnymi.
Organizowanie chatów Internetowych z udziałem lekarzy neurologów, specjalistów w dziedzinie choroby Parkinsona.

• Organizacja Ogólnopolskiego trzydniowego spotkania „Dzień solidarności z cierpiącymi na chorobę Parkinsona” w dniach 6-8 maja 2011.

GSK współpracuje z organizacją od 2008 roku.

W 2011 roku GSK wsparło organizację kwotą 38 000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, co stanowiło 12,2% całkowitego budżetu organizacji.

www.parkinsonfundacja.pl

Zamknij

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego

Stowarzyszenie „GLADIATOR” prowadzi działalność na rzecz pacjentów z chorobami nowotworowymi układu moczowo – płciowego od 2002 r. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną (ogólnopolską) kampanię edukacyjną w zakresie podstawowej wiedzy medycznej o chorobach nowotworowych nerek, prostaty i pozostałych narządów układu moczowo – płciowego obejmującą pacjentów, ich rodziny i innych bliskich. Organizacja powołuje „Grupy Wsparcia” skupiające pacjentów z podobnymi schorzeniami dla wspólnego przezwyciężania lęku i stresu w procesie leczenia. Kolportuje również drukowany raz na kwartał Biuletyn Edukacyjny „Gladiator”, liczne broszury, ulotki i plakaty pogłębiające wiedzę o chorobach nowotworowych narządów układu moczowo – płciowego. Organizacja prowadzi także czynne poradnictwo w formie telefonu zaufania. Stowarzyszenie jest stałym aktywnym członkiem europejskich i światowych organizacji działających na rzecz walki z chorobami nowotworowymi układu moczowo – płciowego.

Stowarzyszenie „GLADIATOR” rozpoczęło współpracę z GSK w 2010 r.

W 2011 roku GSK wsparło tą organizację kwotą 50 tys. PLN na wydanie biuletynu, co stanowiło 19% budżetu organizacji.

www.Gladiator-prostata.pl

Zamknij

Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”

Kwiat Kobiecości to Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która działa od 2006 roku. Powstała z inicjatyw kobiet, które stoczyły walkę z tą chorobą i wygrały.

Organizacja działa na teranie całego kraju, jak również jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy (ECCA).

Cele Organizacji to:

• Wspieranie kobiet w okresie choroby i podczas powrotu do zdrowia;

• Edukacja na temat choroby jej przyczyn oraz profilaktyki;

• Nagłaśnianie problemu raka szyjki macicy w Polsce;

• Włączanie w działania profilaktyczne nowych instytucji, organizacji i firm.

Aby promować profilaktykę i efektywnie pomagać kobietom Kwiat Kobiecości prowadzi programy edukacyjne, takie jak: „Kobiety dla Kobiet”, „ Młoda i Zdrowa” , „Rozumni i Uważni” czy Ogólnopolska Kampania „Piękna, bo Zdrowa”.

„Kwiat Kobiecości” współpracuje z GSK od 2007 r.

W 2011 r. GSK wsparło „Kwiat Kobiecości” kwotą 40 tys. PLN na działalność statutową organizacji, co stanowiło 24% jej budżetu.

http://www.kwiatkobiecosci.pl/

Zamknij

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony zdrowia, w tym oświaty zdrowotnej, opieki społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym.

Do podstawowych zadań Polskiego Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę należy reprezentowanie praw i interesów środowiska chorych na padaczkę, działania w zakresie rehabilitacji społecznej i lecznicze, zwiększanie dostępności do badań poprzez zakup sprzętu medycznego a także edukacja w zakresie padaczki oraz pomoc osobom dotkniętych tą chorobą.

Organizacja prowadzi projekty takie jak: ogólnopolski program ”Aparat EEG”, polegający na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny placówek leczenia różnych postaci padaczek, bezpośrednia pomoc najuboższym chorym na padaczkę i ich rodzinom w postaci zapomóg losowych i darowizn rzeczowych, oświatę zdrowotną, mającą na celu zmianę negatywnego wizerunku chorego na padaczkę w polskim społeczeństwie poprzez różne akcje, np.”Zauważ Mnie”.

Organizacja współpracuje z GSK od 1996 r.

W 2011 r. GSK wsparło Stowarzyszenie kwotą 10 000 PLN na działalność statutową, co stanowiło 1% budżetu organizacji.

www.padaczka.2n.pl

Zamknij

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa – Centrum

Stowarzyszenie działa w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie nowotworów piersi oraz wsparcia psychologicznego i rehabilitacji kobiet po operacji nowotworów piersi.

W roku 2011 Stowarzyszenie realizowało m.in. projekty takie jak:

• utrzymanie Poradni Amazonki i poszerzenie zakresu jej usług o 3 lekarzy;

• zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji ruchowej oraz masaży dla wszystkich kobiet po operacji nowotworu piersi z terenu Warszawy;

• zorganizowanie 5-cio dniowych warsztatów psychologiczno-edukacyjnych dla ochotniczek-wolontariuszek, mających na celu przeciwdziałanie ich wypalaniu (warsztaty odbyły się w Krakowie);

• zorganizowanie edukacyjno-integracyjnego zjazdu wszystkich Amazonek z terenu woj. mazowieckiego;

• prowadzenie biblioteki dla wszystkich chorych, znajdującej się na terenie Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie. W bibliotece dostępna jest także duża ilość informacji medycznych;

• wydanie dwóch numerów gazety „Amazonki”;

• wydanie informatora o pracy naszego Stowarzyszenia;

Organizacja współpracuje z GSK od 2010 roku.

W 2011 r. GSK wsparło organizację kwotą 45 000 zł na działalność statutową, co stanowiło 10,6% budżetu organizacji.

www.amazonki.org.pl

Zamknij

Stowarzyszenie „Polskie Amazonki Ruch Społeczny”

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest ochrona i reprezentowanie interesów osób chorych onkologicznie oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnowania oraz rehabilitacji tychże osób.

W roku 2011 Stowarzyszenie realizowało m.in. następujące projekty:

• „Minimum onkologiczne dla pielęgniarek POZ” –cykl szkoleń dla pielęgniarek POZ i środowiskowych, z zakresu podstawowej wiedzy onkologicznej i profilaktyki najczęściej występujących w Polsce nowotworów złośliwych;

• wydanie ulotki edukacyjnej pt. „10 wskazówek dla chorych na nowotwory złośliwe”;

• kontynuacja projektu „Spis powszechny przebiegu leczenia raka piersi w Polsce” mający na celu policzenie wszystkich żyjących w Polsce osób z chorobą nowotworową piersi;

• dwa numery biuletynu „Polskie Amazonki Ruch Społeczny”;

Organizacja współpracuje z GSK od 2011 roku.

W 2011 r. GSK wsparło organizację kwotą 20 000 zł na rozwój placówki psychoonkologicznej, co stanowiło 5,11% budżetu organizacji.

www.ruchspoleczny.org.pl

Zamknij

Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i ich Przyjaciół

Organizacja zrzesza pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Do jej celów należy m.in. zjednoczenie osób chorych na nadciśnienie płucne i ich rodzin oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, i kulturalnym. Ponadto stowarzyszenie stawia sobie za zadanie kontaktowanie ze sobą członków oraz organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, osamotnienia bezradności. Organizacja prowadzi również edukację na temat nadciśnienia płucnego wśród chorych, pracowników służby zdrowia jak i całego społeczeństwa. Współpracuje ponadto z Towarzystwami medycznymi, w celu wypracowania najlepszego modelu leczenia nadciśnienia płucnego, poziomu i dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz cen leków.

GSK współpracuje z organizacją od 2011 roku.

W 2011 roku Stowarzyszenie otrzymało od GSK wsparcie w wysokości 10 000 zł na cele statutowe, co stanowiło 17% budżetu organizacji.

www.tetniczenadcisnienieplucne.pl

Zamknij

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

Celem statutowym Federacji jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi. Federacja realizuje szkolenia centralne profesjonalistów i liderek ochotniczek, które następnie samodzielnie szkolą lokalne ochotniczki, organizuje warsztaty w zakresie rehabilitacji psychofizycznej.

W szczególności Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;
 2. reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem piersi;
 3. udzielanie pomocy finansowej kobietom dotkniętym rakiem piersi będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej;
 4. programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w skali kraju - organizowanie i czuwanie nad jakością szkoleń merytorycznych pracowników klubów (fizykoterapeutów i psychologów);
 5. zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiet po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
 6. przedstawianie problemów dotyczących kobiet z rakiem piersi centralnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego;
 7. włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji kobiet dotkniętych rakiem piersi;
 8. podejmowanie działań dla zapewnienia kobietom po mastektomii możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji;
 9. udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach do walki z rakiem piersi o pokrewnych działaniach;
 10. podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych;
 11. wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.;
 12. zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych.

GSK współpracuje z Federacją od 2007 r.

W 2011 r. GSK wsparło Federację kwotą 60 tys. pln na działalność statutową, co stanowiło 7,2% budżetu organizacji.

www.amazonkifederacja.pl

Zamknij

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów osób po leczeniu raka piersi oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po leczeniu raka piersi ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
 2. Świadczenie usług socjalnych i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich.
 3. Programowanie i organizowanie szkoleń dla ochotniczek oraz rozwijanie ruchu samopomocy wśród członków.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz uczestnictwo i organizowanie kursów, odczytów, szkoleń, wystaw i konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych po przebytej chorobie nowotworowej.
 5. Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
 6. Zaznajomienie społeczeństwa / w tym młodzieży /z problematyką osób po leczeniu raka piersi i możliwościami ich powrotu do normalnego życia.
 7. Włączenie się do wszystkich akcji edukacyjnych promujących ochronę zdrowia, profilaktyki, szczególnie na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji.
 8. Udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z rakiem (Reach to Recovery, Europejskiej Koalicji do Walki z Chorobami Nowotworowymi).
 9. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań.
 10. Dyżury „Onkologicznego Telefonu Zaufania”.
 11. Organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych oraz zajęć sportowych.
 12. Prowadzenie działalności usługowej i socjalnej w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej, poradnictwa oraz działalności handlowej środkami służącymi do rehabilitacji medycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
 13. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych.
 14. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 15. Prowadzenie działalności wydawniczej.

W 2011 roku Amazonki organizowały projekty takie jak:

• „Wszechstronna rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi”

• „Samokontrola – szansą na zdrowe życie” – profilaktyka raka piersi

• „Pomagając innym – pomagasz sobie” – promocja wolontariatu Amazonek

• „Amazonka – kobieta świadoma” – poradnictwo dla Amazonek

• „XVII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek”

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” współpracuje z GSK od 2004 roku.

W 2011 r. GSK wsparło organizację kwotą 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację jubileuszu Towarzystwa, co stanowiło 0,8% budżetu organizacji.

www.amazonki.poznan.pl

Zamknij

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS”

Celem Stowarzyszenia jest pogłębienie integracji środowiskowej osób żyjących z HIV/AIDS a także pogłębianie ich świadomości i odpowiedzialności własnej w stosunku do osób trzecich. Stowarzyszenie ma także za zadanie pobudzanie osób dotkniętych HIV/AIDS do aktywności w zapobieganiu i ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w Polsce. Organizacja przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędne informacje dotyczące HIV/AIDS.

W 2011 roku organizacja zorganizowała m.in. takie projekty jak:

• telefon zaufania dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich;

• comiesięczne Warsztaty umiejętności społecznych, Salony Akceptacji, Pozytywny Piątek;

• przeprowadzenie VI Uniwersytetu Wiedzy Pozytywnej;

• XV jubileuszowe Ogólnopolskie Spotkanie Osób Żyjących z HIV/AIDS;

• IV Międzynarodowe warsztatów dla seropozytywnych;

GSK współpracuje ze Stowarzyszeniem „Sieć Plus” od 2004 roku.

W 2011 roku GSK wsparło Stowarzyszenie kwotą 25 000 zł na działalność statutową, co stanowiło 8,7% budżetu organizacji.

www.netplus.org.pl

Zamknij