rok 2010

W 2010 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckim:

Kwiat Kobiecości- Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy (RSM) jest inicjatywą kobiet, które stoczyły walkę z tą chorobą i wygrały. Misją „Kwiatu Kobiecości” jest pomoc każdej kobiecie, która zmaga się z RSM oraz tym, które mogą być nim zagrożone.

Organizacja została założona przez Idę Karpińską w 2004 roku. Firma GSK współpracuje z nią od samego początku, aktywnie wspierając jej projekty.

„Kwiat Kobiecości” prowadzi szereg inicjatyw mających na celu budowanie świadomości nowotworu raka szyjka macicy. Do kobiet dotkniętych tą chorobą po raz kolejny zaadresowano „Akcję Święty Mikołaj”. We współpracy z organizacją ECCA prowadzono działania promujące Symbol Profilaktyki RSM „ Perła Mądrości.

Ponadto organizacja prowadziła również działania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do zdrowych kobiet, jak: programy edukacyjne „Młoda i Zdrowa” , „Rozumni i Uważni” oraz „Kobiety Dla Kobiet”, skierowany do kobiet dojrzałych.

W 2010 roku GSK udzieliło wsparcia „Kwiatu Kobiecości w wysokości 5 000 PLN na działalność statutową, co stanowiło 4,1% budżetu organizacji.

www.kwiatkobiecosci.pl

Zamknij

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

PKOPO powstała w 2009 roku. GSK współpracuje z nią od samego początku.

Fundacja w 2010 roku zorganizowała cykl warsztatów szkoleniowych dla liderów organizacji pacjenckich w Poznaniu, Ciechocinku oraz Krakowie. Miały one na celu wzrost kompetencji w prowadzeniu organizacji, której głównym celem jest samopomoc pacjentka.

Ponadto Fundacja wydała ulotki edukacyjne oraz kalendarz na 2010 rok.

GSK udzieliło wsparcia Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w wysokości 87 000 PLN na cele statutowe, co stanowiło 21,8% budżetu organizacji.

www.koalicjaonkologiczna.pl

Zamknij

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum

Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa-Centrum jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".

GSK współpracuje z „Amazonkami” od 2001 roku.

W 2010 roku Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa - Centrum  zrealizowało szereg projektów skierowanych do chorych i ich bliskich, jak „Gabinety z różową wstążką”, kampanie edukacyjne „Adam” (skierowaną do mężczyzn) oraz „Breast Friends” (skierowaną do chorych i ich bliskich), „Poradnia Amazonki” dla wszystkich chorych na raka i ich bliskich czy wreszcie „Twoja Biblioteka” dla pacjentów Centrum Onkologii. Ponadto stowarzyszenie zorganizowało wyjazdy i zajęcia rehabilitacyjne a także szkolenia dla ochotniczek i konferencje edukacyjne dla kobiet.

GSK udzieliło wsparcia Stowarzyszeniu „Amazonki” Warszawa Centrum w wysokości 50 000 PLN, co stanowiło 8,3% jego budżetu.

W 2010 roku GSK udzieliło wsparcia „Kwiatu Kobiecości w wysokości 50 000 PLN na działalność statutową, co stanowiło 4,1% budżetu organizacji.

www.amazonki.com.pl

Zamknij

Stowarzyszenie Amazonki- Poznań

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji psychofizycznej dla kobiet po leczeniu raka piersi ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia codziennego i społecznego.

W 2010 roku stowarzyszenie zrealizowało szereg projektów, takich jak wsparcie pacjentek po zabiegach, wydawanie materiałów edukacyjnych (w tym „Poradnik dla kobiet po leczeniu raka piersi”), organizowanie zajęć rehabilitacyjnych (z których systematycznie korzystało około 266 kobiet z Poznania i powiatu) czy telefon zaufania.

Ponadto „Amazonki” zorganizowały szereg szkoleń dla ochotniczek oraz wydały kwartalnik dla kobiet po leczeniu raka piersi „Nasze życie”, rozprowadzany w klubach w całej Polsce.

GSK udzieliło poznańskim Amazonkom wsparcia w wysokości 10 000 PLN na działalność statutową, co stanowiło 2,31% budżetu organizacji.

www.amazonki.poznan.pl

Zamknij

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator obejmuje ok. 150 grup wsparcia znajdujących się na terenie całej Polski

W 2010 roku Stowarzyszenie zrealizowało działania takie jak: prowadzenie strony internetowej, organizacja spotkań edukacyjnych „Wokół raka nerki”, prowadzenie Programu „Nowotwory układu moczowo-płciowego bez tajemnic” a także wydało biuletyn dystrybuowany do członków Stowarzyszenia, pacjentów oraz lekarzy w całej Polsce oraz prowadziło telefon zaufania.

GSK udzieliło tej organizacji wsparcia w wysokości 60 000 PLN na działalność statutową, co stanowiło 32% budżetu organizacji.

www.gladiator-prostata.pl

Zamknij

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych- oddział w Krakowie

Celem Towarzystwa jest zwalczanie chorób alergicznych i pomoc chorym. Cel ten Oddział w Krakowie realizuje poprzez edukację chorych na astmę, choroby alergiczne i POChP oraz pomoc charytatywną dla niezamożnych członków, a Także coroczne organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych dla lekarzy pod nazwą „Dzień Alergii w Krakowie”.

Towarzystwo współpracuje z GSK od 1993 roku. Od 1996 r. GSK bierze corocznie udział w organizowanych przez Oddział Dniach Alergii w Krakowie oraz wspiera finansowo Szkołę dla Chorych na Astmę i Inne Choroby Alergiczne.

W 2010 roku wsparliśmy Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych kwotą 30 000 PLN na cele statutowe, co stanowiło 24,85% budżetu organizacji.

www.ptzca.pl

Zamknij

Ogólnopolska Sieć Osób żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”

To ogólnopolska organizacja mająca na celu niesienie pomocy w sferze psychicznej, społecznej, duchowej i moralnej osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim, podejmowanie działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji osób żyjących z HIV i ich bliskich a także kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia rozprzestrzeniania się HIV oraz obronę praw osób żyjących z HIV/AIDS.

W 2010 roku organizacja ta zrealizowała m.in. następujące projekty:

-XIV Ogólnopolskie Spotkanie Osób Żyjących z HIV/AIDS w Szarlocie;

-III Międzynarodowe warsztaty dla osób seropozytywnych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Szarlocie;

-V Uniwersytet Wiedzy Pozytywnej dla nowozakażonych osób w Warszawie;

-prowadzenie Ośrodka Wsparcia o Pozytywnej Orientacji, w tym konsultacje w zakresie HIV/AIDS, spraw socjalnych, prawa, cudzoziemców z HIV przebywających w Polsce, pomocy psychoterapeutycznej ;

-kontynuację programów „Ograniczenie skutków ubocznych lipo dystrofii u pacjentów z HIV/AIDS leczonych HAART oraz Adherencji” w ramach comiesięcznych spotkań osób żyjących z HIV, w siedzibie SIECI PLUS;

„Sieć Plus” została wsparta przez GSK kwotą 30 000 PLN na działalność statutową, co stanowiło 8,6% jej budżetu.

http://www.siecplus.blogspot.com/

Zamknij

Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona”

Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu choroby Parkinsona oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

-niesienie pomocy materialnej i przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnieniu i bezradności wśród osób chorych;

-prowadzenie doradztwa w zakresie opieki i rehabilitacji chorych z chorobą Parkinsona przebywających w domu;

-tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.), Internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania.

Jednym z większych projektów Fundacji w 2010 roku było wydanie kwartalnika poświęconego chorobie Parkinsona. Jego celem jest dostarczanie wiedzy na temat tej choroby a także nowych metod diagnozowania.

GSK współpracuje z Fundacją od 2002 roku.

W 2010 roku GSK udzieliło Fundacji wsparcia w wysokości 28 000 PLN, co stanowiło 19,46% budżetu organizacji.

http://www.parkinsonfundacja.pl/

Zamknij

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Federacja współpracuje z GSK od początku swojego istnienia, tj. od 2005 roku.

Celem federacji jest reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób chorych na astmę, choroby alergiczne i POChP w życiu społecznym.

Jednym z większych projektów podjętych przez Federację w roku 2010 było opracowanie, z udziałem ekspertów zewnętrznych, nowej matrycy logicznej projektu PATRON, realizowanego we współpracy z GSK. Program ten skierowany jest do środowiska medycznego i ma na celu poprawę standardów diagnostycznych w astmie i POChP.

W roku 2010 GSK udzieliło Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP w wysokości 25 000 PLN, co stanowiło 18,34% budżetu tej organizacji.

www.astma-alergia-pochp.pl

Zamknij

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Do podstawowych zadań Polskiego Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę należy reprezentowanie praw i interesów środowiska chorych na padaczkę, działania w zakresie rehabilitacji społecznej i lecznicze, zwiększanie dostępności do badań poprzez zakup sprzętu medycznego a także edukacja w zakresie padaczki oraz pomoc osobom dotkniętych tą chorobą.

W 2010 roku zarząd główny Stowarzyszenia realizował wyżej wymienione zadania poprzez prowadzenie programów takich jak np. „Aparat EEG”, polegający na wspieraniu placówek służby zdrowia w zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego, niezbędnego w diagnozowaniu i leczeniu różnych postaci padaczek.

W roku 2010 GSK udzieliło Polskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę wsparcia w wysokości 5 000 PLN, co stanowiło 0,8% budżetu tej organizacji.

www.padaczka.2n.pl

Zamknij

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc

Działalność stowarzyszenia skierowana jest przede wszystkim na edukację w zakresie PoChP chorych i ich rodzin. Obejmuje ona takie aspekty choroby jak jej przyczyny, następstwa, omawianie najnowszych metod leczenia, technik inhalacji leków, zasad prowadzenia prostej rehabilitacji w domu czy porad dotyczących radzenia sobie z chorobą w codziennym życiu. W tym celu stowarzyszenie prowadzi szkołę dla chorych, wydaje materiały informacyjne związane z POChP oraz założyło stronę internetową. Ponadto organizuje badania spirometryczne.

W 2010 roku stowarzyszenie kontynuowało prowadzone działania oraz włączyło się do obchodów Światowego Dnia POChP.

GSK udzieliło Stowarzyszeniu wsparcia w wysokości 7 000 PLN, co stanowiło 18,42% budżetu organizacji.

www.oddech.org

Zamknij