Rada ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów

GSK angażuje się we współpracę z organizacjami pacjentów. Charakteryzuje ją przejrzystość i działanie w zgodzie z normami etycznymi na najwyższym poziomie. Główną zasadą takiej współpracy jest zaufanie i wzajemny szacunek. Nawiązujemy kontakty, których celem jest utrzymanie długoterminowej współpracy, co przyczynia się również do wzmacniania wiarygodności i niezależności organizacji pacjentów.

GSK może udzielić wsparcia organizacjom pacjentów na dwa sposoby: finansowanie działalności bieżącej oraz finansowanie projektów poprzez zawieranie z nimi umów sponsorskich oraz przekazywanie darowizn (jedna organizacja może otrzymać tylko jedną darowiznę w ciągu roku kalendarzowego).

Wytyczne przedstawiają w skrócie naszą współpracę z organizacjami pacjentów, określają nasze zasady i wyznaczają ramy współpracy.

Gwarantujemy niezależność organizacjom pacjentów, swobodę wyrażania poglądów politycznych oraz działań.

  1. Pragniemy współpracować z organizacjami pacjentów jak z równymi sobie partnerami – poprzez konsultacje, realizację wspólnych potrzeb, zamierzeń i osiąganie wyników.
  2. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby nasze zaangażowanie we współpracę wszędzie tam, gdzie to możliwe, miało charakter długotrwały, co przyniesie korzyści obu stronom – a przede wszystkim pacjentom.
  3. Będziemy szanować indywidualne wytyczne i politykę organizacji pacjentów.
  4. Nie będziemy tworzyć nowych organizacji pacjentów ani nie będziemy jedynymi sponsorami jakiejkolwiek organizacji pacjentów.

Podstawową zasadą współpracy i partnerstwa jest przejrzystość

  1. GSK udziela wsparcia finansowego tam, gdzie możliwe jest osiągniecie korzyści zarówno przez pacjentów, jak i organizacje pacjentów. GSK opracowało kryteria dotyczące składania przez organizacje pacjentów wniosków o dofinansowanie (zał.nr.1)
   Wniosek należy nadesłać do przewodniczącej Rady na adres ul. Rzymowskiego 53, 02-697 w Warszawie.
  2. GSK zobowiązuje się do zapewnienia całkowitej przejrzystości w finansowaniu organizacji pacjentów i udostępni na swoich lokalnych stronach internetowych sumy wsparcia finansowego udzielone organizacjom pacjentów. Wraz z tymi informacjami pojawią się również szczegóły dotyczące wszystkich wspieranych przez GSK projektów. Informacje te są publikowane w systemie rocznym.
  3. Nie będziemy udzielać organizacji pacjentów wsparcia finansowego przekraczającego 25% całości finansowania i będziemy aktywnie wspierać organizacje pacjentów w poszukiwaniu różnorodnych źródeł finansowania.
  4. Finansowanie organizacji pacjentów odbywa się na różne sposoby: poprzez dotacje charytatywne oraz sponsorowanie projektów. Bez względu na metodę finansowania staramy się zapewnić, aby nasz związek z organizacją był oparty na zaufaniu, wzajemnym szacunku oraz odpowiadał najwyższym standardom naszego kodeksu etycznego.

GSK nie będzie nakłaniać organizacji pacjentów do promocji leków bądź usług oferowanych przez GSK.

  1. Nie sponsorujemy uczestnictwa indywidualnych przedstawicieli organizacji pacjentów w kongresach, konferencjach i sympozjach specjalistów, z wyjątkiem gdy organizacja pacjentów zaangażowana jest w organizację konferencji lub gdy jej część adresowana jest specjalnie dla pacjentów. Wówczas udział w takim spotkaniu jest jak najbardziej właściwy i wskazany. Podobnie jest, gdy przedstawiciel został zaproszony do wzięcia udziału w kongresie jako mówca.