Spółka ViiV Healthcare otrzymuje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu Rukobia (fostemsawir)

Fostemsawir stanowi odpowiedź na istotną potrzebę w obszarze leczenia pacjentów z HIV, w przypadku których dostępne są jedynie ograniczone lub nie są dostępne żadne opcje terapeutyczne, a którzy są obciążeni ryzykiem dalszej progresji choroby lub powikłań zakażenia HIV

Warszawa, 25 lutego 2021 r. – ViiV Healthcare, globalna spółka specjalizująca się w leczeniu HIV, w której większościowy pakiet akcji posiada firma GlaxoSmithKline plc („GSK”) i której akcjonariuszami są firmy Pfizer Inc. i Shionogi Limited, poinformowała o uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Europie produktu Rukobia (fostemsawir) w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 600 mg, do stosowania w skojarzeniu z innymi terapiami antyretrowirusowymi (ARV) w leczeniu dorosłych pacjentów z zakażeniem wielolekoopornym HIV-1, u których nie ma innej możliwości skonstruowania schematu leczenia zapewniającego supresję wiremii. Fostemsawir jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem przyłączania HIV; jego działanie jest skierowane przeciwko pierwszemu etapowi cyklu życia HIV i nie wykazuje on oporności krzyżowej na inne obecnie zarejestrowane klasy leków antyretrowirusowych, oferując nową opcję leczenia dla tej grupy pacjentów, u których występuje wielolekooporny wirus HIV oraz ryzyko progresji choroby
i zgonu.

Profesor Carlo Federico Perno, dyrektor Zakładu Mikrobiologii i Diagnostyki Immunologicznej Szpitala Pediatrycznego Bambino Gesu' w Rzymie, powiedział:

– W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat udostępniono znacznie udoskonalone metody leczenia zakażenia HIV, dzięki którym stało się ono możliwą do opanowania chorobą trwającą całe życie. Jednak w przypadku niektórych osób z wielolekoopornym HIV stwierdza się pilną potrzebę opracowania nowych opcji leczenia. W badaniach klinicznych fostemsawir podawany w skojarzeniu z innymi terapiami antyretrowirusowymi wykazał długotrwałą supresję wirusologiczną i istotne klinicznie odbudowanie populacji limfocytów T CD4+, dzięki czemu oferuje od dawna oczekiwaną, nową opcję leczenia dla tej konkretnej populacji pacjentów z HIV.

Wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MAA) fostemsawiru jest poparty danymi z kluczowego badania III fazy BRIGHTE, w którym oceniano bezpieczeństwo i skuteczność fostemsawiru w skojarzeniu ze zoptymalizowanym leczeniem podstawowym (OBT) u poddanych wcześniej intensywnemu leczeniu (HTE) osób dorosłych żyjących z wielolekoopornym HIV, spośród których w momencie przystąpienia do badania u wielu występowało zaawansowane zakażenie HIV. W kohorcie poddanej randomizacji u 60% (n=163/272) osób, które otrzymały fostemsawir oprócz schematu OBT wybranego przez badacza, uzyskano niewykrywalny poziom wiremii HIV i klinicznie istotny wzrost liczby limfocytów T CD4+ w okresie do 96 tygodnia.

Deborah Waterhouse, dyrektorka generalna ViiV Healthcare, powiedziała: 

– W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat poczyniono istotne postępy w leczeniu HIV, jednak nadal pozostaje mała podgrupa osób z wielolekoopornym HIV, u których występuje ryzyko progresji choroby. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu fostemsawiru jest znaczącym kamieniem milowym. Lek ten stanowi bowiem odpowiedź na istotną, niezaspokojoną potrzebę w obszarze leczenia pacjentów z HIV, w przypadku których dostępne są jedynie ograniczone lub nie są dostępne żadne opcje terapeutyczne. W firmie ViiV Healthcare, dzięki pracy naszego pionierskiego Działu Badań i Rozwoju, dążymy do spełnienia zróżnicowanych potrzeb populacji pacjentów z HIV. Nie spoczniemy, dopóki nasze badania nie zaowocują uzyskaniem większej liczby opcji pozwalających na leczenie – a być może pewnego dnia także na wyleczenie – osób zakażonych HIV.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi zaobserwowanymi po rozpoczęciu leczenia były: biegunka (24%), bóle głowy (17%), nudności (15%), wysypka (12%), bóle brzucha (12%) i wymioty (11%). Zdarzenia niepożądane najczęściej prowadzące do przerwania leczenia były związane z zakażeniami (3%).

Najpoważniejszym zaobserwowanym zdarzeniem niepożądanym był zespół zapalnej reaktywacji immunologicznej.1

Dnia 2 lipca 2020 r. fostemsawir został zarejestrowany pod nazwą handlową Rukobia przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, a na całym świecie złożono kolejne wnioski rejestracyjne.

Jako jedyna firma farmaceutyczna koncentrująca się wyłącznie na HIV i AIDS, ViiV Healthcare opracowuje i dostarcza szerokie spektrum leków odpowiadających na potrzeby różnorodnej  populacji osób żyjących
z HIV. ViiV Healthcare inwestuje w programy badawczo-rozwojowe, dzięki którym nieprzerwanie przesuwa granice posiadanej wiedzy i buduje portfolio innowacyjnych opcji terapeutycznych pozwalających
w rzeczywisty sposób poprawić jakość życia osób dotkniętych HIV. 

Informacje o preparacie Rukobia (fostemsawir)

Fostemsawir jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem przyłączania HIV-1. Po podaniu doustnym fostemsawir ulega przemianie do temsawiru, który po wchłonięciu wywiera działanie przeciwwirusowe przez bezpośrednie przyłączanie się do glikoproteiny 120 (gp120) na powierzchni wirusa, uniemożliwiając mu przyłączenie się do limfocytów T CD4+ nosiciela. Zapobiega to zakażeniu tych komórek przez HIV oraz jego namnażaniu się. Jako że fostemsawir jest pierwszym preparatem antyretrowirusowym działającym na tym etapie cyklu replikacji wirusa, nie wykazano w przypadku jego stosowania oporności na inne klasy leków antyretrowirusowych, co może być korzystne dla pacjentów, których zakażenie HIV stało się oporne na większość innych leków. 

Informacje o badaniu BRIGHTE

Badanie BRIGHTE jest międzynarodowym, częściowo randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem fazy III przeprowadzonym z udziałem 371 wcześniej intensywnie leczonych osób dorosłych żyjących z zakażeniem HIV-1 z opornością wielolekową. Warunkiem zakwalifikowania do badania była wiremia na poziomie ≥400 kopii/ml i możliwość stosowania ≤2 klas leków antyretrowirusowych ze względu na oporność, nietolerancję, przeciwwskazania lub inne względy bezpieczeństwa. Uczestnicy badania zostali przydzieleni do kohorty randomizowanej lub nierandomizowanej w następujący sposób:

 • Uczestnicy przydzieleni do randomizowanej kohorty (n = 272) mieli podczas badań przesiewowych do dyspozycji 1, ale nie więcej niż 2 w pełni działające i dostępne środki antyretrowirusowe, które mogły w skojarzeniu stanowić skuteczny schemat leczenia podstawowego. Uczestnicy poddani randomizacji w sposób zaślepiony otrzymywali fostemsawir 600 mg dwa razy na dobę (n = 203) albo placebo (n = 69) przez 8 dni, w połączeniu z dotychczas stosowanym nieskutecznym schematem będącym funkcjonalną monoterapią. Po 8 dniu, w fazie badania prowadzonej metodą otwartej próby randomizowani uczestnicy otrzymywali fostemsawir 600 mg dwa razy na dobę oraz zoptymalizowane leczenie podstawowe (OBT) dobrane przez badacza. Kohorta poddana randomizacji dostarczyła głównych dowodów na potwierdzenie skuteczności fostemsawiru.
 • Uczestnicy przydzieleni do kohorty nierandomizowanej (n = 99) nie mieli na etapie badań przesiewowych do dyspozycji żadnego w pełni działającego zarejestrowanego leku antyretrowirusowego. Uczestnikom kohorty nierandomizowanej od 1. dnia podawano metodą otwartej próby fostemsawir 600 mg dwa razy na dobę w połączeniu z OBT. W kohorcie nierandomizowanej dopuszczono stosowanie innego leku eksperymentalnego jako elementu zoptymalizowanego leczenia podstawowego.

Analiza pierwszorzędowego punktu końcowego oparta na skorygowanym średnim spadku poziomu RNA
HIV-1 od dnia 1 do dnia 8 w kohorcie randomizowanej wykazała przewagę fostemsawiru nad placebo (odpowiednio 0,79 vs. 0,17 log10 kopii/ml; P<0,0001, w populacji zgodnej z zaplanowanym leczeniem, z ekspozycją [ITT-E]).

W kohorcie randomizowanej osiągnięto poziom RNA HIV-1 <40 kopii/ml u 53% i 60% uczestników odpowiednio w tygodniach 24 i 96 (ITT-E, algorytm Snapshot). Średnie wartości zmiany liczby limfocytów CD4+ w stosunku do stanu wyjściowego rosły wraz z upływem czasu (tj. 90 komórek/mm3 w tygodniu 24 i 205 komórek/mm3 w tygodniu 96). W kohorcie nierandomizowanej osiągnięto poziom RNA HIV-1 <40 kopii/ml
u 37% uczestników w tygodniach 24 i 96. W tych samych punktach czasowych odsetek uczestników z RNA HIV-1 <200 kopii/ml wynosił odpowiednio 42% i 39% (ITT-E, algorytm Snapshot). Średnie wartości zmiany liczby limfocytów CD4+ w stosunku do stanu wyjściowego rosły wraz z upływem czasu (tj. 41 komórek/mm3 w tygodniu 24 i 119 komórek/mm3 w tygodniu 96). Najczęściej zgłaszane zdarzenia niepożądane związane
z lekiem w grupie niepoddanej randomizacji obejmowały: zmęczenie (5%), nudności (6%) i biegunkę

(6%). Najczęściej zgłaszane zdarzenia niepożądane związane z lekiem w grupie poddanej randomizacji obejmowały: nudności (10%), biegunkę (4%), ból głowy (4%) i zespół zapalnej reaktywacji immunologicznej (2%).

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa (UE) WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Preparat Rukobia jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z innymi lekami antyretrowirusowymi w leczeniu osób dorosłych zakażonych wielolekoopornym HIV-1, u których nie ma innej możliwości skonstruowania schematu leczenia zapewniającego supresję wiremii.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA
Zalecana dawka wynosi 600 mg fostemsawiru dwa razy na dobę.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na fostemsawir lub którykolwiek ze składników preparatu.
Jednoczesne stosowanie z silnymi lekami pobudzającymi cytochrom P450 (CYP)3A, jako że może dojść do istotnych spadków stężenia temsawiru w osoczu krwi, a tym samym do utraty odpowiedzi wirusologicznej.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
U pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie antyretrowirusowe obserwowano zespół reaktywacji immunologicznej.

Wydłużenie odstępu QTc:
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu Rukobia u pacjentów z wydłużonym odstępem QT lub z istotnymi chorobami serca w wywiadzie, a także u pacjentów przyjmujących leki, których używanie wiąże się z ryzykiem występowania torsades de pointes. Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej narażeni na polekowe wydłużenie odstępu QT.

Pacjenci ze współistniejącym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B i C:

 • DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
  Najczęściej obserwowane działania niepożądane związane z leczeniem obejmowały biegunkę, bóle głowy i nudności.
 • INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI
  Jednoczesne stosowanie preparatu RUKOBIA i niektórych innych leków może prowadzić do znanych lub potencjalnie istotnych interakcji, z których niektóre mogą się przyczyniać do 1) utraty działania leczniczego preparatu RUKOBIA i rozwoju oporności z powodu zmniejszonej ekspozycji na temsawir, 2) wydłużenia odstępu QTc z powodu zwiększonej ekspozycji na temsawir.

  Dawki doustnych środków antykoncepcyjnych nie powinny zawierać więcej niż 30 mcg etynyloestradiolu na dobę.

 • STOSOWANIE W SZCZEGÓLNYCH POPULACJACH:
  Nie określono dotąd bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu Rukobia u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania preparatu Rukobia w czasie ciąży, dlatego w ramach środków ostrożności nie zaleca się przyjmowania preparatu Rukobia w okresie ciąży.

Informacje o spółce ViiV Healthcare

ViiV Healthcare jest globalną spółką specjalizującą się w leczeniu zakażenia wirusem HIV, założoną
w listopadzie 2009 roku przez spółki GlaxoSmithKline (LSE: GSK) i Pfizer (NYSE: PFE) w celu oferowania nowych metod leczenia i opieki medycznej pacjentom zakażonym wirusem HIV oraz osobom narażonym na zakażenie HIV. W październiku 2012 roku do spółki przystąpiła spółka Shionogi. Celem spółki jest głębsze
i szersze niż do tej pory zajęcie się problematyką zakażenia HIV/AIDS oraz zastosowanie nowego podejścia do dostarczania skutecznych i innowacyjnych leków przeznaczonych do leczenia i profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz do wspierania społeczności osób dotkniętych zakażeniem HIV.

Dodatkowe informacje na temat spółki, jej kierownictwa, portfolio, linii opracowywanych produktów oraz zaangażowania przedstawiono na stronie internetowej www.viivhealthcare.com

Informacje o GSK
GSK to globalna firma z sektora ochrony zdrowia, opierająca swoją działalność na badaniach naukowych
i kierująca się szczególnym celem, jakim jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Więcej informacji znajduje się na stronie https://pl.gsk.com/pl/o-nas.

Więcej informacji udziela:

Urszula Karniewicz

Corporate Communications Manager

urszula.m.karniewicz@gsk.com

+48 504 144 704

Zapytania ze strony
mediów do ViiV
Healthcare:

Sofia Kalish (Global) +44 (0)7341 079531 (London)
Audrey Abernathy +1 916 054 521 (US)

Zapytania do GSK:
Zapytania ze strony mediów: Simon Steel +44 (0) 20 8047 5502 (London)
Tim Foley +44 (0) 20 8047 5502 (London)
Kristen Neese +1 804 217 8147 (Philadelphia)
Kathleen Quinn +1 202 603 5003 (Washington DC)

Zapytania ze strony analityków/inwestorów:
Sarah Elton-Farr +44 (0) 20 8047 5194 (London)
Sonya Ghobrial +44 (0) 7392 784784 (Consumer)
James Dodwell +44 (0) 20 8047 2406 (London)
Jeff McLaughlin +1 215 751 7002 (Philadelphia)
Frannie DeFranco +1 215 751 4855 (Philadelphia)

Oświadczenie dotyczące stwierdzeń wybiegających w przyszłość
GSK przestrzega inwestorów, że wszelkie stwierdzenia wybiegające w przyszłość oraz przedstawione przez GSK prognozy, w tym zawarte w niniejszym komunikacie, są obarczone ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od prognozowanych. Niektóre czynniki ryzyka opisano w punkcie 3.D „Czynniki ryzyka” w sprawozdaniu rocznym spółki na formularzu 20 F za rok 2019 oraz w punkcie „Główne zagrożenia i niepewności” dokumentu opisującego wyniki spółki GSK w III kwartale; do czynników ryzyka należą też ewentualne skutki pandemii COVID 19.

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii:
Nr 3888792

Siedziba:
980 Great West Road
Brentford, Middlesex
TW8 9GS

Piśmiennictwo

__________________________

1Europejska Agencja Leków. ChPL Rukobia.
2Lataillade, M., i wsp. 2020. Safety and efficacy of the HIV-1 attachment inhibitor prodrug fostemsavir in heavily treatment-experienced individuals: week 96 results of the phase 3 BRIGHTE study. The Lancet, Vol 7 Nov 2020 pp.740-751.

 

NP-PL-HVX-PRSR-210002, Luty 2021