Rozwój zawodowy naszych pracowników

Do naszej firmy staramy się pozyskać najbardziej utalentowanych pracowników, a następnie rozwijać ich i doceniać, inwestując w dopasowane do ich potrzeb szkolenia i rozwój zawodowy oraz umożliwić im wykorzystanie swoich największych atutów podczas realizacji ambitnych zadań.

Przywiązujemy wagę do rozwoju zdolności przywódczych, dzięki czemu nasi menedżerowie uczą się,  jak właściwie motywować członków swoich zespołów do wykorzystania pełni swoich możliwości i osiągania jak najlepszych rezultatów.

W GSK cenimy zarówno dogłębną, jak i rozległą wiedzę oraz doświadczenie. Wyznajemy zasadę, że ścieżka kariery powinna być elastyczna i dopasowana do przyszłych potrzeb naszej organizacji oraz atutów i aspiracji naszych pracowników. W naszym przekonaniu rozwój kariery polega na gromadzeniu doświadczenia i kwalifikacji, a awanse i pokonywanie kolejnych szczebli w organizacji nie są jego jedynym wyznacznikiem.                                                                                       

Dajemy pracownikom swobodę i wsparcie w planowaniu ich ścieżek rozwojowych.

W rozwoju naszym pracownikom aktywnie pomagają menedżerowie, między innymi w ramach procesu wspólnego planowania osiągnięć i rozwoju. Rozmowy te skupiają się na aspiracjach, umiejętnościach, doświadczeniach i potrzebach rozwojowych pracownika. 

 

Możliwość uczenia się

Niektóre doświadczenia wpływają na proces uczenia się i poszerzają horyzonty w większym stopniu niż inne.

Dbając o zapewnienie naszym pracownikom właśnie takich możliwości i szans, wspieramy ich rozwój zawodowy. Proces uczenia się postrzegamy w następujący sposób:

  • doświadczenia zawodowe - nowe umiejętności wiedza są zdobywane w około 70% w wyniku praktycznych doświadczeń zdobywanych w czasie pracy. Regularny przegląd - wspólnie z przełożonym - wyników pracy umożliwia wskazanie obszarów do doskonalenia poprzez zwiększenie czy też zmianę zakresu obowiązków lub udział w nowych projektach. W ramach procesu ciągłego doskonalenia każdy pracownik ustala z przełożonym cele w zakresie rozwoju, które pomogą mu w pełni wykorzystać jego potencjał.

 

  • relacje sprzyjające rozwojowi - w GSK tworzymy okazje do uzyskiwania wsparcia i zdobywania informacji zwrotnych ze strony przełożonego, mentora i współpracowników, a także dzięki programom coachingowym; takie relacje przekładają się w około 20% na zdobytą wiedzę i rozwój;

 

  • rozwój formalny - około 10% zdobytej wiedzy i rozwoju jest wynikiem rozwoju formalnego, w tym m.in. w postaci e-learningu, kursów, szkoleń teoretycznych oraz lektury artykułów lub książek. Zapewniamy naszym zespołom wsparcie online oraz odpowiednie zasoby do rozwoju zawodowego.

Indywidualne wsparcie

Fundamentalną częścią rozwoju kariery w GSK są regularne, otwarte i szczere rozmowy z przełożonym, dotyczące dotychczasowych wyników pracy oraz planowanych działań rozwojowych. 

Głównym elementem takich rozmów są aspiracje pracownika oraz jego umiejętności, doświadczenie oraz potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego. Zależy nam na udzielaniu pracownikom niezbędnego wsparcia i pomocy w osiąganiu jak najlepszych wyników oraz korzyści związanych z rozwojem osobistym w naszej firmie.

Różnorodne ścieżki kariery

Warto pamiętać, że rozwój zawodowy może przebiegać się w różnych kierunkach, w związku z czym niezbędna jest elastyczność.

Rozwój ten polega na budowaniu doświadczenia i zdobywaniu zróżnicowanych kompetencji. Warto też mieć na uwadze, że sukcesy powstają na bazie długotrwałych osiągnięć, działań związanych z przywództwem i postępowania zgodnego z wartościami przyjętymi w GSK.

Wkład wnoszony przez pracownika, jego zaangażowanie, rozwijanie zdolności oraz pasja w istotnym stopniu przekładają się na sukces zawodowy w GSK.