Odpowiedzialne badania

Naszym stałym priorytetem jest bezpieczeństwo pacjentów. W ramach procesu badań i rozwoju dokonujemy oceny korzyści i ryzyka potencjalnych nowych leków i prowadzimy nadzór nad lekami jeszcze przez długi czas po ich zatwierdzeniu do stosowania.

Jesteśmy świadomi faktu, że badania biomedyczne mogą wzbudzać wątpliwości natury etycznej. Chcemy stawić im czoła poprzez:

  • przyjęcie otwartej postawy i uczestniczenie w debatach na temat praktyk badawczych
  • prowadzenie stałego dialogu z naukowcami wywodzącymi się ze środowisk akademickich, przedstawicielami władz rejestracyjnych, politykami i innymi partnerami

Przejrzystość

Zobowiązujemy się do zapewnienia przejrzystości naszych działań. Oznacza to, że ujawniamy wyniki badań klinicznych, niezależnie od tego, czy są one korzystne czy niekorzystne w kontekście naszych leków. Zobowiązaliśmy się, że nigdy nie wykorzystamy publikacji naukowej do promowania naszych produktów – publikujemy wyłącznie prace naukowe mające określone znaczenie dla medycyny lub nauki.

System nadzoru medycznego

Nasz system nadzoru medycznego służy zapewnieniu, że w procesie odkrywania, opracowywania i wprowadzania do obrotu produktów GSK, zawsze stosujemy zasady, którymi są:

  • rzetelna wiedza medyczna
  • uczciwość
  • poszanowanie kwestii etycznych i standardów

Ogólną odpowiedzialność za nadzór medyczny ponosi nasz Dyrektor ds. medycznych (Chief Medical Officer – CMO), najstarszy stażem lekarz w GSK wspierany przez Komitet Wykonawczy ds. nadzoru medycznego (Medical Governance Executive Committee – MGEC). Od współpracowników zewnętrznych wymagamy spełniania takich samych standardów nadzoru medycznego, jakie sami stosujemy.

Stosowanie wszystkich leków wiąże się z koniecznością wyważenia korzyści i potencjalnego ryzyka. Nasze badania przebiegają według dokładnego planu, tak aby w możliwie najlepszy sposób można było zbadać bezpieczeństwo i tolerancję danego leku, a czasem jego działania niepożądane.

Globalna Rada ds. Bezpieczeństwa Produktów

Globalna rada ds. Bezpieczeństwa Produktów (Global Safety Board – GSB) podejmuje decyzje w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa produktów. Radzie przewodniczy Dyrektor ds. medycznych (CMO). Składa się ona z doświadczonych lekarzy i naukowców. W zakresie kompetencji Rady leży zapewnianie, by bezpieczeństwo było głównym punktem całego procesu opracowywania produktu oraz by przeprowadzone zostały analizy bezpieczeństwa produktów już wprowadzonych do obrotu rynkowego.

Rejestr Badań Klinicznych

Nasz Rejestr Badań Klinicznych jest dostępny dla każdego. Zawiera on dane dotyczące wszystkich badań klinicznych sponsorowanych przez GSK, w tym także tych, które zostały przerwane, i przedstawia następujące szczegółowe informacje:

  • podsumowanie wyników zakończonych badań klinicznych
  • wyniki badań obserwacyjnych, w ramach których nasze leki podlegają ewaluacji
  • szczegółowe dane na temat leków wycofanych
  • streszczenia protokołów z bieżących badań
  • nazwiska głównych badaczy uczestniczących w naszych badaniach klinicznych.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Rejestru Badań Klinicznych.