Formularz dla badacza

Przesłane informacje zostaną umieszczone w naszej bazie danych i będą brane pod uwagę w chwili poszukiwania badaczy/ośrodków do nowego badania klinicznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji będziemy się z Państwem kontaktować w celu nawiązania współpracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

a) mojego imienia i nazwiska;
b) moich danych kontaktowych: numeru telefonu i faksu, adresu e-mail;
c) moich uprawnień związanych z wykonywaniem zawodu;
d) mojego obszaru specjalizacji oraz doświadczenia zawodowego;

podanych przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu w celach związanych z możliwym nawiązywaniem w przyszłości współpracy na podstawie umów o dzieło lub zlecenia w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem badań klinicznych.

Zostałem/-am poinformowany/-a, że mam prawo:

  • w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przeze mnie zgody;
  • zwrócić się do GSK o informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych, w tym o przesłanie kopii moich danych osobowych przechowywanych przez GSK;
  • żądać sprostowania i/lub usunięcia moich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania;
  • żądać uzyskania i ponownego wykorzystania danych osobowych do własnych celów w ramach poszczególnych usług;
  • złożyć skargę do właściwego organu nadzoru lub do sądu, jeżeli moje prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych zostały naruszone lub jeżeli poniosłem szkodę na skutek sprzecznego z przepisami prawa przetwarzania moich danych osobowych.

Jeśli chciałbym/-abym uzyskać dostęp do dotyczących mnie danych osobowych będących w posiadaniu GSK lub jeśli jakiekolwiek dane osobowe dotyczące mnie będące w posiadaniu GSK są niedokładne lub nieaktualne lub jeśli chciałbym/-abym ograniczyć przetwarzanie moich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, mogę skontaktować się z GSK za pomocą jednej z metod określonych poniżej.

Mam świadomość, że w przypadku podjęcia przez mnie decyzji co do zaprzestania udostępniania moich danych osobowych mogę zawsze odstąpić od udostępniania swoich danych osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych będzie respektowany zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi w tym obszarze. Sprzeciw może jednak uniemożliwić GSK podjęcie działań niezbędnych do realizacji celów określonych powyżej. Spółka GSK może być zobowiązana lub uprawniona do zachowania moich danych osobowych w celu wywiązywania się z ciążących na niej obowiązków prawnych i regulacyjnych, a także w celu ochrony i realizacji swoich praw i interesów na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Zostałem poinformowany, że GSK wdrożyło politykę przechowywania danych osobowych, która określa okres przechowywania moich danych osobowych. Okres przechowywania danych zależy od rodzaju informacji, celu gromadzenia danych oraz systemu działającego w ramach platform cyfrowych GSK, w których przechowywane są informacje. Zasadniczo dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu są GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa oraz następujące podmioty będące sponsorami badań klinicznych realizowanych przez GlaxoSmithKline:

  1. GSK R&D Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UK
  2. GlaxoSmithKline LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA
  3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, 89 rue de l’Institut, B-1330 Rixensart, Belgium

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-283-32-29. Kapitał zakładowy: 39 538 000, 00 PLN

Skontaktuj się z Inspektorem Danych Osobowych GSK -  PL.CPA@gsk.com

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat tego jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe oraz o Państwa prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności znajdującą się pod linkiem https://pl.gsk.com/pl/polityka-prywatności/.

Zarejestruj się jako badacz w badaniach klinicznych GSK