Skip to Content Skip to Search

Niezależna Edukacja Medyczna

Misją GlaxoSmithKline jest pomaganie ludziom, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. W ramach tej misji wdrożyliśmy inicjatywę polegającą na wsparciu niezależnej edukacji medycznej prowadzonej przez podmioty zewnętrzne.

Naszym celem jest wspieranie inicjatyw, które będą przyczyniać się do poprawiania stanu wiedzy przedstawicieli zawodów medycznych, a co za tym idzie lepszej opieki nad pacjentami.

Zamierzamy w ramach tego programu finansować inicjatywy edukacyjne przynoszące konkretne rezultaty w zakresie obszarów terapeutycznych, w których istnieją niezaspokojone potrzeby pacjentów.

GSK wspiera niezależną edukację medyczną na zasadach rynkowych; opracowywanie treści, kwestie logistyczne, doboru kadry, wykładowców czy uczestników pozostają poza naszą kontrolą. Nie angażujemy się w te kwestie i nie wpływamy na nie.

W ramach programu wprowadziliśmy wymóg wykazania przez niezależny podmiot – w oparciu o obiektywne wskaźniki – że dany program przyczyni się do poprawy praktyki medycznej oraz stanu zdrowia pacjentów. Mamy świadomość, że większość programów edukacyjnych zakłada realizację powyższych celów, jednak chcemy wspierać finansowo te, które w naszej ocenie mają największy potencjał ich osiągnięcia.

Limit środków przeznaczony przez GSK na realizację pojedynczego projektu wynosi nie więcej niż 50 000 zł. W uzasadnionych przypadkach GSK dopuszcza możliwość wnioskowania o wyższą kwotę.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyjaśniającymi bardziej szczegółowo jakie standardy powinny spełniać wnioski o granty edukacyjne oraz w jaki sposób aplikować o wsparcie.

Uprawnione podmioty świadczące niezależną edukację medyczną

O granty edukacyjne mogą ubiegać się następujące organizacje zarejestrowane w Polsce:

 • Uczelnie kształcące przedstawicieli zawodów medycznych
 • Towarzystwa Naukowe
 • Instytucje Opieki Zdrowotnej zatrudniające przedstawicieli zawodów medycznych 
 • Instytucje prowadzące kształcenie podyplomowe przedstawicieli zawodów medycznych
 • Fundacje prowadzące szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych

Kryteria uprawniające do uzyskania grantu

 • Podmiot świadczący niezależną edukację medyczną musi być niezależny od wpływów komercyjnych.
 • Podmiot świadczący niezależną edukację medyczną, który świadczy również usługi marketingowe musi wykazać we wniosku, w jaki sposób zabezpiecza niezależną edukację medyczną od wpływów komercyjnych firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i zajmujących się wyrobami medycznymi.
 • Podmiot musi również zobowiązać się do zachowania przejrzystości poprzez:
  • Wyrażenie zgody na ujawnienie GSK jako źródła finansowania
  • Wyrażenie zgody na ujawnienie przez GSK faktu przekazanego wsparcia finansowego, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
  • Przedstawienie strategii w zakresie popularyzacji wiedzy i wyników programu edukacyjnego wśród szerszego grona przedstawicieli zawodów medycznyc

Terapeutyczne obszary zainteresowania GSK

Wszystkie złożone wnioski muszą odpowiadać wyszczególnionym poniżej obszarom terapeutycznym leżącym w kręgu zainteresowań GSK. Będziemy dokonywać okresowych przeglądów i aktualizacji wykazu terapeutycznych obszarów zainteresowania, z uwzględnieniem potrzeb pacjentów i pozwoleń na dopuszczenie do obrotu nowych leków. O wszelkich zmianach i aktualizacjach wykazu terapeutycznych obszarów zainteresowania będziemy informować na naszej stronie internetowej.

1. Choroby ukladu oddechowego

 • Astma

2. Szczepienia, choroby i czynniki chorobotwórcze, którym można zapobiec dzięki szczepieniom

 • Błonica
 • Tężec
 • Krztusiec
 • Zapalenie opon mózgowych
 • Odra
 • Świnka
 • Różyczka
 • Polio
 • Haemophilus Influenzae
 • Choroby pneumokokowe
 • Choroby meningokokowe
 • Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • Rotawirusy
 • Ospa wietrzna
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu A i B
 • Półpasiec
 • Ogólne zagadnienia dotyczące szczepień

3. Onkologia

 • Rak jajnika
 • Szpiczak mnogi
 • Rak endometrium

4. HIV

Wnioski mogą dotyczyć więcej niż jednej choroby lub szerzej ujętego obszaru terapeutycznego,  jednak program edukacyjny musi koncentrować się na obszarze lub obszarach zainteresowania GSK, w którym lub w których firma GSK posiada produkt/y dopuszczony/e do obrotu. GSK nie będzie finansować programów dotyczących obszarów, w których nie posiada produktu dopuszczonego do obrotu lub ma jedynie produkt/y w fazie rozwoju.

Ocena wniosku o grant edukacyjny

GSK dokona oceny wszystkich złożonych wniosków w oparciu o jednolite kryteria. Wszystkie wnioski o granty edukacyjne muszą spełniać następujące wymogi:

Zgodność z zasadami

Wszystkie wnioski o granty edukacyjne będą oceniane pod kątem kompletności i jakości wniosku, a także potencjalnego wpływu propozycji na poprawę poziomu edukacji uczestników inicjatywy szkoleniowej. Aby wniosek o finansowanie kwalifikował się do rozpatrzenia, usługodawcy muszą spełniać następujące kryteria:

 • Propozycje muszą być wolne od wpływów komercyjnych; treść edukacyjna nie może mieć charakteru promocyjnego, musi być obiektywna i wyważona. Organizator zadba o to, aby Inicjatywa Edukacyjna w sposób bezpośredni lub pośredni nie promowała żadnych produktów (niezależnie, czy byłyby to produkty GSK czy innych firm), oraz aby z realizacją programu nie wiązały się żadne działania promujące produkty.
 • Jeśli w trakcie realizacji programu będą przekazywane jakiekolwiek informacje dotyczące produktów leczniczych GSK lub jakiejkolwiek innej firmy, muszą być one zgodne z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego.
 • Program edukacyjny musi koncentrować się na obszarze lub obszarach terapeutycznych, w którym lub w których GSK ma dopuszczony do obrotu produkt leczniczy.
 • Budżet musi wyszczególniać pozycje w ramach kategorii wydatków.
 • Wysokość proponowanych wydatków (w tym honorariów dla wykładowców) musi odpowiadać uczciwym stawkom rynkowym i nie może być zawyżona.
 • Wnioskowana kwota (wraz ze wszystkimi innymi transferami wartości od GSK w bieżącym roku) nie może przekroczyć 25% rocznego przychodu organizacji (w oparciu o średni przychód z poprzedniego roku i plan finansowy na bieżący rok).
 • O ile to możliwe, treść edukacyjna powinna być zatwierdzona przez uznany na szczeblu krajowym lub międzynarodowym organ akredytacyjny i umożliwiać zdobywanie przez uczestników punktów edukacyjnych zgodnie z wymogami kształcenia ustawicznego.
 • Wnioskodawca musi przestrzegać standardów GSK w zakresie przejrzystości oraz wymogów EFPIA w zakresie ujawniania informacji. GSK podaje do publicznej wiadomości informację o wszystkich grantach edukacyjnych przyznanych organizacjom ochrony zdrowia.
 • Wnioskodawca w przypadku przyznania grantu zobowiązuje się do dostarczenia raportu podsumowującego przeprowadzony program edukacyjny i uzyskane wyniki oraz wyraża zgodę na opublikowanie raportu na stronie internetowej GSK.
 • Jeśli wnioskowana inicjatywa edukacyjna wymaga wynajęcia powierzchni czy rezerwacji noclegów to obiekty takie muszą mieć standard nie wyższy niż 4* oraz posiadać odpowiednie zaplecze konferencyjne. Ponadto w ramach programu spotkania nie może być elementów, które mogą być uznane za rozrywkę niezwiązaną z treścią edukacyjną.
 • Wniosek musi zawierać transparentne przedstawienie GSK jakichkolwiek możliwych w ocenie podmiotu wnioskującego konfliktów interesów związanych z wnioskowaną współpracą. Za konflikt interesów uznaje się jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie aktywności osób zaangażowanych w działalność edukacyjną, które mogą wpływać na działalność biznesową GSK. Każda z osób zaangażowanych w opracowywanie treści edukacyjnej musi ujawnić wszelkie istotne powiązania z interesami komercyjnymi, będące źródłem takiego konfliktu interesów. Świadome zaniechanie ujawnienia i rozstrzygnięcia konfliktu interesów będzie podstawą do wykluczenia wnioskodawcy.

Zidentyfikowana potrzeba edukacyjna pracowników służby zdrowia

Propozycje edukacyjne muszą wskazywać zidentyfikowane braki w zakresie edukacji, mające wpływ na poziom opieki i zdrowie pacjentów w wybranych obszarach terapeutycznych.

Ocena i identyfikacja potrzeb edukacyjnych zawartych w propozycji może odbywać się na podstawie np. wywiadów z ekspertami, opinii ekspertów, ankiety wśród pracowników służby zdrowia, przeglądu fachowej literatury.

Projekt inicjatywy edukacyjnej

Inicjatywy powinny jasno określać konkretne, wymierne cele odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom edukacyjnym przedstawicieli zawodów medycznych i oczekiwanym zmianom w poziomie wiedzy lub aktualnej praktyce/

Wykorzystanie interaktywnych i innowacyjnych form przekazywania wiedzy, podwyższania umiejętności i doskonalenia praktyki, a ostatecznie – poprawiania stanu zdrowia pacjentów będzie dodatkowym atutem.   

Inicjatywy powinny być dostosowane do preferencji docelowych odbiorców w zakresie uczenia się; mogą to być powtarzalne inicjatywy oparte na określonym programie (np. cykle spotkań edukacyjnych), albo zindywidualizowane interdyscyplinarne projekty. Niezależnie od wybranego formatu, należy przedstawić przekonujące uzasadnienie przemawiające właśnie za takim projektem.

Wyniki edukacji

Oddziaływanie edukacyjne Inicjatywy powinno być mierzalne. Rozpatrywane będą jedynie inicjatywy, których projekt pozwala na obiektywne zmierzenie zmian w poziomie wiedzy przedstawicieli zawodów medycznych (poziom 3. w poniższym modelu Moore’a)[1] .

Przykładem takiego pomiaru może być przeprowadzenie testu wiedzy przed i po wydarzeniu edukacyjnym.

Wyniki edukacji

Opis

Źródło danych

Zdrowie publiczne (poziom 7)

Stopień, w jakim zmienił się stan zdrowia społeczności pacjentów wskutek zmian w praktyce i postawach uczestników

Obiektywne: dane i raporty epidemiologiczne

Subiektywne: ocena własna społeczności

Zdrowie pacjenta (poziom 6)

Stopień, w jakim poprawił się stan zdrowia pacjentów wskutek zmian w praktyce i postawach uczestników

Obiektywne: miary stanu zdrowia, karty pacjentów lub administracyjne bazy danych

Subiektywne: własna ocena stanu zdrowia przez pacjenta

Praktyka (poziom 5)

Stopień, w jakim uczestnicy robią to, czego wprowadzenia w praktyce oczekuje się od nich po programie edukacyjnym.

Obiektywne: obserwacja osiągnięć w kontekście opieki nad pacjentem, kart pacjentów, administracyjnych baz danych

Subiektywne: własna ocena osiągnięć

Kompetencje (poziom 4)

Stopień, w jakim uczestnicy prezentują w kontekście edukacyjnym to, czego wprowadzenia w praktyce oczekuje się od nich po programie edukacyjnym.

Obiektywne: obserwacja w kontekście edukacyjnym

Subiektywne: własna ocena kompetencji, chęć wprowadzania zmian

Zdobywanie wiedzy proceduralnej (poziom 3b)

Stopień, w jakim uczestnicy potrafią powiedzieć jak zrobić to, co po programie edukacyjnym powinni umieć robić.

Obiektywne: testy wiedzy przed i po

Subiektywne: własna ocena zdobytej wiedzy

Zdobywanie wiedzy deklaratywnej (poziom 3a)

Stopień, w jakim uczestnicy potrafią powiedzieć co powinni umieć robić po programie edukacyjnym.

Obiektywne: testy wiedzy przed i po

Subiektywne: własna ocena zdobytej wiedzy

Satysfakcja (poziom 2)

Stopień, w jakim spełnione zostały oczekiwania uczestników względem kontekstu i realizacji programu edukacyjnego.

Kwestionariusze wypełniane przez uczestników po programie edukacyjnym

Udział (poziom 1)

Liczba lekarzy i przedstawicieli innych zawodów, którzy uczestniczyli w programie edukacyjnym

Listy obecności

Tabela za Moore, D., JCEHP, 29 [2]

W aplikacji należy również zawrzeć strategię w zakresie popularyzacji wiedzy i wyników programu edukacyjnego wśród szerszego grona przedstawicieli zawodów medycznych.

Jak się ubiegać się o grant?

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami w tym dokumencie, aby mieć pewność, że spełnia się wszystkie wymagania.

Przed złożeniem wniosku radzimy wypełnić następującą listę kontrolną:

 • Organizacja jest uprawnionym podmiotem świadczącym niezależną edukację medyczną, spełniającym wymogi GSK
  • podmioty świadczące niezależną edukację medyczną, które realizują również usługi w zakresie marketingu będą musiały wykazać we wniosku, że świadczone przez nie usługi niezależnej edukacji medycznej są wolne od wpływu interesów komercyjnych.
  • Propozycja mieści się w terapeutycznych obszarach zainteresowania GSK
  • Spełnione są następujące kryteria:
   • Opracowywanie treści edukacyjnej jest wolne od wpływów komercyjnych; treść nie ma charakteru promocyjnego, jest obiektywna i wyważona
   • Przeanalizowano i ujawniono ewentualne konflikty interesów
   • Budżet opiera się na uczciwych stawkach rynkowych (nie jest zawyżony) i wyszczególnia pozycje zgodne z kategoriami wydatków
   • Usługodawca akceptuje wymagania GSK w zakresie przejrzystości
  • Propozycja zawiera kompleksową i rzetelną ocenę potrzeb edukacyjnych
  • Propozycja zawiera uzasadnienie i szczegóły na temat projektu inicjatywy edukacyjnej
  • Propozycja dąży do mierzenia wyników edukacyjnych spełniających kryteria GSK kwalifikujące do finansowania (np. uczestnicy przechodzą test wiedzy przed i po spotkaniu, dzięki czemu można ocenić efekty edukacji)
  • Propozycja prezentuje strategię w zakresie popularyzacji wiedzy i wyników programu edukacyjnego wśród szerszego grona przedstawicieli zawodów medycznych

Prosimy załączyć wszelkie wymagane dowody potwierdzające spełnianie kryteriów.

Wzór wniosku znajduje się wśród załączników.

Prosimy o zapoznanie się z wzorem umowy i raportu podsumowującego, również dostępnymi na tej stronie.

Dziękujemy za zainteresowanie.

Wnioski należy składać pisemnie na adres:

Niezależna Edukacja Medyczna
GSK Commercial Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

 

SUPP-2008831, październik 2020


[1]Patrz Moore D. E., Journal of Continuing Education in the Healthcare Professions, 2009, t. 29, wyd. 1, s. 1-15 http://www.sacme.org/Resources/Documents/Virtual%20Journal%20Club/Moore_evaluation_article.pdf

[2]Moore, D. Activities in Achieving Desired Results and Improved Outcomes: integrating planning and assessment throughout learning activities: ‘TABLE 1. Comparison of an Expanded Outcomes Framework with the Original Framework for Planning and Assessing CME’, Journal of Continuing Education for Healthcare Professions, 2009, (29), wyd. 1, s. 3.