Skip to Content Skip to Search

Nowa GSK – znacząca poprawa wzrostu i wyników w najbliższej dekadzie w oparciu o wysokiej jakości szczepionki i leki specjalistyczne

  • Wzrost sprzedaży powyżej 5 proc. i wzrost skorygowanego zysku operacyjnego powyżej 10 proc. CAGR w latach 2021-26[1]
  • Cel sprzedaży na poziomie ponad 33 mld funtów (wg stałych kursów wymiany) do 2031 r.
  • Strategiczne ukierunkowanie na zapobieganie chorobom i leczenie poprzez wykorzystanie nauki o układzie odpornościowym, genetyki człowieka i zaawansowanych technologii w ramach badań i rozwoju
  • Wzmocniony bilans po rozdzieleniu przyczyni się do wsparcia inwestycji we wzrost
  • Środki pieniężne z działalności operacyjnej powinny przekroczyć 10 mld funtów do 2026 r.
  • W 2022 r. łączna dywidenda z GSK i nowej Consumer Healthcare powinna wynieść 55 pensów
  • Progresywna polityka dywidendowa nowej GSK od poziomu 45 pensów w 2023 r.
  • Wiodące wyniki w obszarze ESG mają pozostać kluczowym celem dla nowej GSK
  • Nowa GSK wywrze pozytywny wpływ na zdrowie >2,5 mld ludzi w najbliższej dekadzie
  • Podział ma służyć stworzeniu nowego światowego lidera w dziedzinie ochrony zdrowia konsumentów potwierdzony w połowie 2022 r.

Komentarze na temat podstaw sporządzenia, założeń i uwag ostrożnościowych oraz definicje sprawozdawcze znajdują się na stronach 5-7.

W ramach aktualizacji dla inwestorów GlaxoSmithKline plc (GSK LSE & NYSE) przedstawiła szczegóły swojej strategii, perspektywy rozwoju i plany tworzenia wartości dla akcjonariuszy po planowanym w połowie 2022 roku oddzielenia działalności w zakresie ochrony zdrowia konsumentów (Consumer Healthcare). Powstały w wyniku tej operacji podmiot nowa GSK będzie firmą zorientowaną na rozwój, kierującą się nowymi ambicjami wobec pacjentów i akcjonariuszy oraz nadrzędnym celem, jakim jest łączenie nauki, talentu i technologii, aby wspólnym wysiłkiem wyprzedzać choroby.

Emma Walmsley, dyrektorka generalna, powiedziała: 

Korzyści z ogromnej transformacji, której dokonywaliśmy od 2017 roku, stały się dziś oczywiste. Wzmocniliśmy nasze działania handlowe oraz te z obszaru badań i rozwoju, a także przekształciliśmy strukturę grupy i alokację kapitału, jednocześnie wprowadzając głębokie zmiany kulturowe dzięki nowemu kierownictwu.

Wspólnie jesteśmy gotowi dokonać radykalnej zmiany w zakresie wzrostu dla nowej GSK i uwolnić wartość segmentu Consumer Healthcare. Dzięki światowej klasy potencjałowi do zapobiegania chorobom i do ich leczenia, nowa spółka GSK jest wyjątkowo dobrze przygotowana, aby wywierać pozytywny wpływ na zdrowie ludzi oraz osiągać dobre wyniki i przedstawiać wartość dla akcjonariuszy przez całą dekadę.

Poniżej podsumowano kluczowe elementy zaktualizowanych informacji dla inwestorów:

Transformacja strategiczna

W 2017 r. firma GSK rozpoczęła proces znaczącej transformacji organizacyjnej w celu rozwiązania historycznych, długotrwałych problemów, które miały wpływ na jej wyniki. W całej organizacji osiągnięto istotny postęp w zakresie poprawy wyników, wzmocnienia potencjału i przygotowania na wyzwania nowej przyszłości.

Firma znacznie poprawiła swoje działania w zakresie badań i rozwoju oraz efektywności. Od 2017 r. firma GSK zarejestrowała 11 głównych produktów* oraz podwoiła liczbę produktów w fazie III i rejestracji do 22. Realizacja założeń handlowych poprawiła się dzięki nowym, specjalistycznym produktom, których sprzedaż kształtuje się obecnie na poziomie 10 mld funtów rocznie. Zmiany w portfelu i sieci Grupy w segmencie Szczepionek i Pharma doprowadziły natomiast do rocznych oszczędności kosztów w wysokości 0,5 mld funtów oraz wpływów ze zbycia marek niezwiązanych z podstawową działalnością w wysokości 1,4 mld funtów.

W wyniku dwóch udanych globalnych fuzji powstała nowa, wiodąca na świecie firma z sektora ochrony zdrowia konsumentów, która może poszczycić się zmienionym asortymentem produktów i jedynymi z najlepszych w branży wskaźnikami rentowności.

Cele te udało się zrealizować przy zachowaniu pozycji lidera branży, jeśli chodzi o działalność w zakresie ESG.

Ponadto w całej firmie zaszły znaczące zmiany kulturowe i przywódcze, mające na celu zwiększenie odpowiedzialności i realizację jeszcze ambitniejszych celów. 85 proc. spośród 125 liderów najwyższego szczebla to osoby, które objęły stanowisko po 2017 r., a we wszystkich kluczowych obszarach firmy wdrożono nowe systemy motywacyjne i zarządzania.

Zmiany te stworzyły grunt pod projekt podziału GSK i stworzenia dwóch nowych globalnych firm, które będą miały znaczący wpływ na zdrowie ludzkie, a także zapewnią doskonałe wyniki oraz atrakcyjną wartość dla akcjonariuszy.  

Perspektywy finansowe dla nowej GSK

Perspektywy na lata 2021-2026

W ciągu najbliższych pięciu lat nowa GSK spodziewa się osiągnąć wzrost sprzedaży i skorygowanego zysku operacyjnego odpowiednio o ponad 5 proc. i 10 proc. CAGR przy stałych kursach wymiany (dla 2021 jako roku bazowego). Przewiduje się, że wzrost zysków będzie wynikał z połączenia silnego wzrostu przychodów z nowych szczepionek i leków specjalistycznych, poprawy wyników operacyjnych oraz korzyści z transformacji przeprowadzonej w ostatnich latach. Te prognozy finansowe nie uwzględniają wkładu z przychodów związanych z COVID-19. 

Spółka liczy na poprawę skorygowanej marży operacyjnej z poziomu 20 proc. w 2021 r. do ponad 30 proc. w 2026 r. Poprawa wzrostu sprzedaży, korzyści ze struktury sprzedaży oraz realizacja oszczędności kosztowych wynikających z wcześniej ogłoszonych programów powinny przyczynić się do poprawy marży. Firmie udało się wskazać kolejne 200 milionów funtów rocznych oszczędności dzięki programowi przygotowań do wydzielenia – Separation Preparation (Future Ready) – i zrewidować cel w zakresie oszczędności kosztów z 800 milionów funtów do 1 miliarda funtów bez dodatkowych kosztów realizacji. Wszystkie programy restrukturyzacyjne zakończą się w 2022 r. Dalsze działania w tym zakresie nie są planowane.

Ambicje na lata 2026-2031

Do roku 2031 nowa GSK zamierza osiągnąć sprzedaż na poziomie ponad 33 miliardów funtów (przy stałych kursach wymiany). Osiągnięcie tego ambitnego celu jest możliwe dzięki komercyjnemu wdrożeniu produktów w późnym stadium procesu badawczo-rozwojowego. Firma szacuje, że niektóre produkty na późnym etapie rozwoju mają potencjał, aby w szczytowym roku zapewnić sprzedaż przekraczającą 20 mld funtów bez korekty względem ryzyka+.

Ambicje sprzedaży na poziomie 33 mld funtów nie uwzględniają znaczącego udziału w przychodach z tytułu produktów znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju ani wkładu z  rozwoju biznesu.  Co ważne, nowa GSK zamierza zwiększać sprzedaż do 2031 r. pomimo przewidywanej utraty wyłączności na dolutegrawir w 2028/29 roku.

Nowe perspektywy i ambicje zostaną odpowiednio uwzględnione w dotychczasowych planach motywacyjnych przez komitet ds. wynagrodzeń.  

Maksymalizacja szczepionek i leków specjalistycznych

Nowa GSK będzie traktować priorytetowo inwestycje badawczo-rozwojowe i komercyjne w zakresie szczepionek i leków specjalistycznych, które do 2026 r. powinny stanowić około trzech czwartych sprzedaży firmy. W prognozie na lata 2021-26 przewiduje się wzrost sprzedaży szczepionek na poziomie wyższego jednocyfrowego procenta CAGR, a leków specjalistycznych na poziomie dwucyfrowego procenta CAGR.

Nowa GSK będzie koncentrować się na czterech głównych obszarach terapeutycznych: choroby zakaźne, HIV, onkologia i immunologia/choroby układu oddechowego, ale zarazem pozostanie otwarta na inne obszary, w których występują możliwości skali zakorzenione w naukach immunologicznych i walidacji genetycznej.

Uchwycenie coraz większych możliwości, jakie pojawiają się obecnie w dziedzinie zapobiegania i leczenia chorób, otwiera przed firmą znaczące perspektywy naukowe i handlowe. W jej centrum zainteresowania znajdują się badania i rozwój w zakresie układu odpornościowego, genetyki człowieka i zaawansowanych technologii, a także wiodące na świecie możliwości w zakresie opracowywania szczepionek i leków. 

Firma pracuje obecnie nad 20 szczepionkami i 42 lekami, z których wiele ma szansę stać się najlepszymi lub jednymi z najlepszych w swojej klasie.

Optymalizacja leków ogólnego przeznaczenia

Nowo zdefiniowana grupa produktów pod nazwą leków ogólnego przeznaczenia (General Medicines) obejmie wszystkie marki nowej GSK związane z podstawową opieką zdrowotną, w tym starsze produkty o ugruntowanej pozycji, jak również asortyment produktów do inhalacji. Produkty z tego segmentu będą miały zróżnicowane profile wyników w zależności od regionu i marki, przy czym największy wzrost spodziewany jest na rynkach wschodzących. Przewiduje się, że w latach 2021-26 całościowa sprzedaż leków stosowanych w medycynie ogólnej będzie zasadniczo kształtować się na stabilnym poziomie (wg stałych kursów wymiany).

Portfel ten zostanie zoptymalizowany pod kątem rentowności i generowania środków pieniężnych w celu wsparcia inwestycji w zakresie szczepionek i leków specjalistycznych. W ramach tego modelu spodziewane jest dalsze usprawnianie portfela poprzez zbycie lub pozyskanie partnerów dla marek niepriorytetowych.

Wzmocnienie bilansu w celu wsparcia wzrostu i zwrotu dla akcjonariuszy

Oczekuje się, że po wydzieleniu działalności Consumer Healthcare nowa GSK będzie miała mniej niż dwukrotny wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej dźwigni EBITDA. W połączeniu z oczekiwanym silniejszym generowaniem przepływów pieniężnych powinno zapewnić to dodatkową elastyczność, aby wesprzeć przyszłe inwestycje w rozwój. Środki pieniężne z działalności operacyjnej dla nowej GSK powinny przekroczyć 10 mld funtów do 2026 r.

Priorytetami nowej firmy w zakresie alokacji kapitału będą: wzmocnienie linii produkcyjnej, w tym poprzez transakcje z firmami o zbliżonym profilu i pozyskiwanie licencji, inwestowanie w skuteczne wprowadzanie produktów na rynek, zwiększanie zrównoważonego charakteru działalności oraz wspieranie progresywnej polityki dywidendowej.

W 2022 r. akcjonariusze GSK otrzymają dywidendy od GSK i od nowego podmiotu Consumer Healthcare ze względu na fakt, że termin podziału przypada na połowę roku. Oczekuje się, że łącznie wyniosą one około 55 pensów na akcję za rok, przy założeniu dywidendy nowej firmy w dolnej granicy wcześniej ogłoszonego przedziału 30-50% wskaźnika wypłaty i pod warunkiem zatwierdzenia przez jej radę nadzorczą. Dywidenda pro-forma za cały rok 2022 byłaby o 31% niższa w porównaniu z oczekiwaną dywidendą za rok 2021 w wysokości 80 pensów na akcję.

Nowa GSK przyjmie progresywną politykę dywidendową, której celem będzie osiągnięcie wskaźnika wypłaty dywidendy na poziomie 40-60 proc., począwszy od 45 pensów na akcję w 2023 r., czyli w pierwszym pełnym roku działalności spółki.

Silny nacisk na działalność ESG i wpływ na zdrowie ponad 2,5 miliarda ludzi

Utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie działalności ESG będzie integralną częścią strategii i kluczowym celem nowej spółki. 

Firma zamierza przyjąć ukierunkowane podejście do tematyki ESG, wykorzystując swoje mocne strony i odpowiadając na kluczowe wyzwania stojące przed branżą w perspektywie długoterminowej. Nowa GSK będzie priorytetyzować zasoby w sześciu obszarach, które uważa za istotne dla swojej działalności: ceny/dostęp, zdrowie na świecie, inkluzywność i różnorodność, środowisko, zarządzanie produktowe i standardy operacyjne.

Odpowiedzialność za tych sześć obszarów będzie spoczywać na kadrze kierowniczej, a firma planuje jeszcze ściślej powiązać systemy motywacyjne i wynagrodzenia z wynikami ESG, co znajdzie większe odzwierciedlenie w sprawozdawczości korporacyjnej.

Takie podejście do tematyki ESG będzie wpisywać się w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i długoterminowego wzrostu, budować zaufanie interesariuszy, zmniejszać ryzyko działalności operacyjnej oraz umożliwiać osiąganie bardzo pozytywnych efektów w wymiarze społecznym.

Krytyczną miarą sukcesu nowej GSK będą skutki zdrowotne na dużą skalę. Jest to główny cel firmy, której ambicją jest wywarcie pozytywnego wpływu na zdrowie ponad 2,5 mld ludzi na całym świecie w najbliższej dekadzie.

Wydzielenie sektora Consumer Healthcare

Wydzielenie sektora Consumer Healthcare spodziewane jest w połowie 2022 r., a głównymi priorytetami Zarządu GSK są: uwolnienie potencjału nowej GSK i Consumer Healthcare, wzmocnienie bilansu nowej GSK oraz maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy.  

Nowa spółka Consumer Healthcare będzie dysponować portfelem, który w 2020 r. wygenerował roczną sprzedaż na poziomie ponad 10 mld funtów i dobrze rokuje, jeśli chodzi o dalszy rozwój. Działając w oparciu o marki, innowacje, najnowocześniejszą naukę i zrozumienie ludzkich potrzeb, aby zapewniać lepsze zdrowie na co dzień, firma będzie posiadać dziewięć globalnych marek o silnej pozycji lidera kategorii oraz znaczący udział w sprzedaży w USA i Chinach. Biznes oferuje solidne perspektywy trwałego wzrostu sprzedaży i zysków, generowania środków pieniężnych na wysokim poziomie oraz zapewnienia atrakcyjnych zwrotów dla akcjonariuszy. 

Pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy, separacja nastąpi w drodze wydzielenia co najmniej 80 proc. udziału GSK (wynoszącego 68 proc.) w spółce Consumer Healthcare na rzecz akcjonariuszy GSK, przy czym przewiduje się, że akcje nowej spółki zostaną dopuszczone do segmentu premium listing na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a kwity depozytowe (ADR) będą notowane w USA. Spółka zamierza przeprowadzić podział w sposób, który będzie efektywny podatkowo dla akcjonariuszy brytyjskich i amerykańskich w porównaniu z innymi opcjami separacji i obecnie potwierdza u odpowiednich organów podatkowych przyjęte założenia w tym zakresie. Kwestie podatkowe zostaną szczegółowo omówione w okólniku wysłanym do akcjonariuszy w związku z zatwierdzeniem podziału.

Nowa spółka GSK zachowa maksymalnie 20 proc. udziałów GSK w nowej spółce Consumer Healthcare na zasadzie krótkoterminowej inwestycji finansowej, którą zamierza spieniężyć w odpowiednim czasie w celu dalszego wzmocnienia bilansu nowej GSK i sfinansowania niektórych zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych.  Przed podziałem nowa spółka GSK ma również otrzymać dywidendę w wysokości do 8 mld funtów od podmiotu Consumer Healthcare. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nowa spółka Consumer Healthcare ma mieć maksymalnie czterokrotny wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanego zysku EBITDA. GSK planuje uzyskać rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym dla nowej spółki Consumer Healthcare.

Na początku 2022 r. planowana jest kompleksowa aktualizacja informacji dla inwestorów dotyczących perspektyw dla nowej spółki Consumer Healthcare.

Zarząd GSK przygotowuje się do powołania dwóch nowych, niezależnych zarządów w wyniku podziału. Rozpoczęto proces formowania zarządu nowej spółki Consumer Healthcare, który będzie łączyć odpowiednie kompetencje i doświadczenie, aby reprezentować i maksymalizować wartość tego biznesu dla akcjonariuszy.

W ramach uzupełnienia niedawnych zmian kadrowych na stanowiskach niewykonawczych, w Zarządzie GSK do czasu podziału należy również spodziewać się dalszych nominacji, aby zwiększyć pulę kompetencji biofarmaceutycznych i naukowych dla nowej spółki GSK. 

*Rejestracja głównych produktów w latach 2017-21

Produkt

Wskazanie/-a

Zarejestrowany

Trelegy Ellipta

POChP

2017

Shingrix

Szczepionka przeciwko półpaścowi

2017

Juluca

HIV

2017

Kozenis

Plasmodium vivax (P. vivax) malaria

2018

Dovato

HIV

2019

Zejula (terapia podtrzymująca I rzutu/PRIMA)

Terapia podtrzymująca I rzutu raka jajnika

2020

Duvroq

Niedokrwistość spowodowana przewlekłą chorobą nerek

2020

Rukobia

HIV

2020

Blenrep

Nawrotowy lub oporny na leczenie szpiczak mnogi

2020

Cabenuva

LA HIV

2020

Jemperli[2]

Nawracający lub zaawansowany rak endometrium z dMMR

2021

+Zob. „Podstawy sporządzenia, założenia i uwagi ostrożnościowe” na str. 5-7. Produkty na późnym etapie rozwoju mające potencjał, aby w szczytowym roku zapewnić łącznie sprzedaż przekraczającą 20 mld funtów bez uwzględnienia ryzyka

Produkt

Wskazanie/-a

cabotegravir LA

Profilaktyka przedekspozycyjna HIV

daprodustat (HIF-PHI)

Niedokrwistość

Blenrep (BCMA ADC)

Szpiczak mnogi[3]

Jemperli (antagonista PD-1)[4]

Leczenie pierwszej linii raka endometrium

gepotidacin (2140944)

Niepowikłane zakażenia dróg moczowych i rzeżączka

Szczepionka przeciwko RSV

RSV starsi dorośli/inni[5]

Szczepionka MenABCWY

Zapalenie opon mózgowych

otilimab (3196165, inhibitor aGM-CSF)

Reumatoidalne zapalenie stawów

depemokimab (GSK '294, antagonista LA anty-IL5)

Astma

Zejula (inhibitor PARP)

Leczenie pierwszej linii raka jajnika z dostarlimabem

HBV ASO (GSK ‘836)

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Podstawy sporządzenia, założenia i uwagi ostrożnościowe

Założenia dotyczące perspektyw wzrostu sprzedaży i skorygowanego zysku operacyjnego w latach 2021-2026, prognozy dotyczące środków pieniężnych z działalności operacyjnej na rok 2026, ambicji sprzedażowych na rok 2031 oraz oczekiwania dywidendowe na lata 2021-2023

Przedstawiając perspektywy wzrostu na lata 2021-2026, perspektywy dotyczące środków pieniężnych wygenerowanych z działalności operacyjnej na rok 2026, ambicje dotyczące sprzedaży na rok 2031 oraz oczekiwania dotyczące dywidendy na lata 2021-2023 („Istotne Oświadczenia”), spółka GSK poczyniła pewne założenia dotyczące sektora opieki zdrowotnej (w tym dotyczące możliwych reform rządowych, legislacyjnych i regulacyjnych), różnych rynków, na których działa, i otoczenia konkurencyjnego, a także możliwości osiągania przychodów i korzyści finansowych z bieżącego portfela, planów rozwoju leków i szczepionek, programów restrukturyzacyjnych oraz planów wydzielenia sektora Consumer Healthcare. Szczegóły tych prognoz przedstawiono w niniejszym dokumencie. 

GSK spodziewa się i zakłada, że następne kilka lat będzie stanowiło wyzwanie dla branży opieki zdrowotnej ze względu na utrzymującą się niepewność związaną z wpływem pandemii COVID-19 na szczepienia dorosłych oraz ciągłą presję na ceny leków.  GSK zakłada, że nie dojdzie do przedwczesnej utraty wyłączności na kluczowe produkty w tym okresie. GSK spodziewa się również wzrostu popytu na swoje produkty, szczególnie na Shingrix w Stanach Zjednoczonych z uwagi na przewidywany powrót systemów opieki zdrowotnej do normalnego funkcjonowania po zakłóceniach spowodowanych priorytetowym traktowaniem przez rządy programów szczepień przeciwko COVID-19 oraz bieżącymi działaniami mającymi na celu powstrzymanie pandemii, a także na Shingrix w Chinach.

Założenia leżące u podstaw Istotnych Oświadczeń obejmują: pomyślną realizację trwających i planowanych planów integracji i restrukturyzacji oraz planowanego oddzielenia Consumer Healthcare; osiągnięcie przychodów i korzyści finansowych z obecnego i rozwojowego portfela leków i szczepionek (które zostały w tym celu poddane ocenie z korektą względem ryzyka, jak opisano poniżej); zatwierdzenia przez organy regulacji portfela leków i szczepionek, które leżą u podstaw tych oczekiwań (które również zostały w tym celu poddane ocenie z korektą względem ryzyka, jak opisano poniżej); brak istotnych przerw w dostawach produktów Grupy; brak istotnych transakcji fuzji, przejęć, zbycia lub innych istotnych transakcji w zakresie rozwoju działalności; brak istotnych kosztów procesowych lub dochodzeniowych dla spółki (z wyjątkiem tych, które zostały już ujęte lub na które utworzono rezerwy); brak odkupu akcji przez spółkę; brak zmian w akcjonariacie ViiV Healthcare.  

Istotne Oświadczenia uwzględniają również wszystkie ogłoszone do tej pory transakcje zbycia i przypadki wycofania produktów, jak również istotne koszty inwestycji we wprowadzanie nowych produktów oraz badania i rozwój. Skorygowana o ryzyko sprzedaż produktów w fazie rozwoju opiera się na najnowszych wewnętrznych szacunkach prawdopodobieństwa sukcesu technicznego i regulacyjnego dla każdego z takich produktów.  

Niezależnie od Istotnych Oświadczeń, nadal występuje niepewność co do tego, czy nasze założenia, cele, perspektywy, oczekiwania i ambicje zostaną zrealizowane, w tym w oparciu o inne założenia przedstawione powyżej. 

Oświadczenie dotyczące oczekiwania GSK, iż niektóre produkty znajdujące się na późnym etapie rozwoju mogą potencjalnie zapewnić w szczytowym roku sprzedaż przekraczającą 20 mld funtów, bez korekty względem ryzyka, wyraża zagregowaną maksymalną sprzedaż dla całego odpowiedniego portfela produktów, jaką zdaniem GSK można osiągnąć w odniesieniu do każdego takiego produktu (w tym innowacji cyklu życia) w roku, w którym nastąpi jego najwyższa sprzedaż, każdorazowo przed uwzględnieniem wszelkich ryzyk, które mogłyby osłabić zdolność GSK do osiągnięcia takiego poziomu sprzedaży danego produktu, w tym ryzyk związanych z sukcesem technicznym i regulacyjnym, wynikami badań, datami wprowadzenia na rynek i realizacji, okresami wyłączności oraz wpływem zmian na rynku i w otoczeniu systemu opieki zdrowotnej w odniesieniu do danego produktu. Agregacja dotyczy szczytowego roku sprzedaży każdego pojedynczego produktu w ramach portfela, nie zaś jednego konkretnego roku. W związku z tym stwierdzenie dotyczące szacunkowej, nieskorygowanej o ryzyko, potencjalnej sprzedaży w roku szczytowym odpowiednich produktów na późnym etapie rozwoju nie obejmuje Istotnych Oświadczeń, ma zupełnie inny względem nich charakter i jest obarczone znacząco wyższym poziomem niepewności. Choć GSK nie spodziewa się osiągnięcia łącznej kwoty tej szacunkowej, nieskorygowanej o ryzyko sprzedaży w roku szczytowym, skorygowana o ryzyko ocena sprzedaży odnośnych produktów w odpowiednich okresach została w stosownych przypadkach uwzględniona (jak wskazano powyżej) w Istotnych Oświadczeniach.

Wszystkie oświadczenia dotyczące prognoz i ambicji są podane na stałej podstawie walutowej, a bazą dla nich są kursy wymiany prognozowane na 2021 r., przy założeniu kontynuacji kursów zamknięcia z I kwartału 2021 r. (1 GBP/1,38 USD, 1 GBP/1,17 EUR, 1 GBP/152 YPY). Prognoza na lata 2021-2026 dotyczy okresu 5 lat do 2026 r., z 2021 r. jako rokiem bazowym. 

Założenia i zastrzeżenia dotyczące oświadczeń prognostycznych

Kierownictwo Grupy uważa, że założenia przedstawione powyżej są racjonalne, a cele, perspektywy, ambicje i oczekiwania opisane w niniejszym dokumencie są możliwe do zrealizowania w oparciu o te założenia. Biorąc jednak pod uwagę prognostyczny charakter przyjętych założeń, celów i oczekiwań, podlegają one większej niepewności, w tym potencjalnym istotnym skutkom w przypadku braku ich realizacji oraz innym istotnym skutkom związanym z wahaniami kursów walut, działalnością makroekonomiczną, wpływem ognisk chorób, epidemii lub pandemii, takich jak utrzymująca się pandemia COVID-19 wraz z bieżącymi wyzwaniami i niepewnością, jakie powoduje ona dla przedsiębiorstw i rządów na całym świecie, zmianami w przepisach prawa i regulacjach, działaniami władz państwowych lub ochroną własności intelektualnej, opracowywaniem i rejestracją produktów, działaniami naszej konkurencji i innymi ryzykami właściwymi dla branż, w których działamy.

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia, które są lub mogą być uznane za „prognostyczne”. Oświadczenia prognostyczne odzwierciedlają aktualne oczekiwania lub prognozy Grupy dotyczące przyszłych zdarzeń. Inwestor może rozpoznać takie oświadczenia po tym, że nie odnoszą się one ściśle do faktów historycznych lub bieżących. Używa się w nich określeń takich jak „cel”, „ambicja”, „przewidywać", „szacować", „oczekiwać", „prognozować”, „planować”, „uważać, że” oraz innych słów i terminów o podobnym znaczeniu w związku z omawianiem przyszłych wyników operacyjnych lub finansowych. W szczególności obejmują one oświadczenia dotyczące przyszłych działań, przyszłych produktów lub ich rejestracji, przyszłego działania lub przyszłych wyników obecnych i planowanych produktów, działań sprzedażowych, wydatków, rezultatów zdarzeń nieprzewidzianych, takich jak sprawy sądowe, wypłat dywidendy i wyników finansowych. Z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub regulacji (w tym unijnego rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, brytyjskich zasad notowań (UK Listing Rules) oraz zasad ujawnień i przejrzystości (Disclosure and Transparency Rules) brytyjskiego urzędu nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority), Grupa nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń prognostycznych – czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też z innego tytułu. Czytelnik powinien jednak zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi informacjami, które Grupa może ujawnić w dokumentach publikowanych i/lub składanych do SEC. Wszyscy czytelnicy bez względu na lokalizację powinni brać pod uwagę te ujawnienia. W związku z tym nie można zagwarantować, że jakiekolwiek oczekiwania zostaną spełnione, a inwestorów ostrzega się, aby nie polegali nadmiernie na oświadczeniach prognostycznych.

Oświadczenia prognostyczne podlegają założeniom, nieodłącznym ryzykom i niepewnościom, z których wiele dotyczy czynników pozostających poza kontrolą Grupy lub niepoddających się możliwości precyzyjnego oszacowania. Grupa ostrzega inwestorów, że szereg istotnych czynników, w tym przedstawionych w niniejszym dokumencie, może sprawić, iż rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w jakimkolwiek oświadczeniu prognostycznym. Czynniki te obejmują w szczególności kwestie omówione w pkt 3.D „Czynniki ryzyka” w raporcie rocznym Grupy na formularzu 20-F za rok 2020 oraz wszelkie skutki pandemii COVID-19.

Wszelkie oświadczenia prognostyczne składane przez Grupę lub w jej imieniu są aktualne wyłącznie w dniu ich złożenia i opierają się na wiedzy i informacjach dostępnych kierownictwu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.

Definicje sprawozdawcze

W celu przedstawienia wyników naszej działalności stosujemy szereg skorygowanych wskaźników spoza zakresu MSSF. Skorygowane wyniki, stałe kursy wymiany (CER) i inne wskaźniki spoza zakresu MSSF należy traktować jako uzupełnienie informacji prezentowanych zgodnie z MSSF. Nie zastępują one tych informacji, ani nie mają w stosunku do nich nadrzędnego znaczenia. Wskaźniki te są zdefiniowane i porównane do najbliższych wskaźników MSSF w naszym komunikacie o wynikach za pierwszy kwartał 2021 r. oraz w sprawozdaniu rocznym na formularzu 20-F za rok obrotowy 2020.

GSK przedstawia społeczności inwestorskiej prognozy zysków na podstawie skorygowanych wyników. Jest to zgodne z praktyką porównywalnych spółek oraz oczekiwaniami inwestorów, ułatwiając porównywanie wyników Grupy z wynikami spółek o podobnym charakterze. GSK nie jest w stanie przedstawić wskazówek i prognoz dotyczących łącznych wyników, w tym łącznego zysku operacyjnego i łącznej marży operacyjnej, ponieważ nie może dokonać wiarygodnej oceny pewnych istotnych elementów łącznych wyników, w szczególności przyszłych zmian wartości godziwej zapłaty warunkowej i opcji sprzedaży, które mogą być i były powodem znacznych korekt spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zmiany walutowe i inne na rynkach kapitałowych. Dlatego też uzgodnienie wskazówek dotyczących skorygowanych wyników z równoważnymi wskazówkami dotyczącymi łącznych wyników nie byłoby możliwe bez nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

Wskaźnik Compound Annual Growth Rate (CAGR) jest definiowany jako złożona roczna stopa wzrostu i obrazuje średnioroczne tempo wzrostu przychodów lub zysków pomiędzy dwoma określonymi latami, przy stałej walucie i przy założeniu wykładniczego wzrostu.

Skorygowana EBITDA definiowana jest jako skorygowany zysk przed odsetkami, podatkiem i amortyzacją.

Informacje o GSK

GSK to globalna firma z sektora ochrony zdrowia opierająca swoją działalność na badaniach naukowych, której misją jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie https://pl.gsk.com/pl/o-nas/.

Więcej informacji udziela:

Urszula Karniewicz

Corporate Communications Manager

urszula.m.karniewicz@gsk.com

+48 504 144 704

[1] Skorygowane wyniki są wskaźnikami spoza zakresu MSSF, które należy traktować jako uzupełnienie informacji prezentowanych zgodnie z MSSF. Nie zastępują one tych informacji, ani nie mają w stosunku do nich nadrzędnego znaczenia.  Wyniki skorygowane, stałe kursy wymiany (CER %) i inne wskaźniki spoza zakresu MSSF są zdefiniowane i porównane do najbliższych wskaźników MSSF w naszym komunikacie o wynikach za pierwszy kwartał 2021 r. oraz w sprawozdaniu rocznym na formularzu 20-F za rok obrotowy 2020, a także w części niniejszego dokumentu „Definicje sprawozdawcze” na str. 7.  Z powodów przedstawionych na str. 7, GSK przedstawia wskazówki i prognozy wyłącznie w oparciu o skorygowane wyniki.  Wszelkie oczekiwania, ambicje, cele i inne oświadczenia dotyczące przyszłych wyników należy czytać łącznie z częściami „Podstawy sporządzenia, założenia i uwagi ostrożnościowe” oraz „Definicje sprawozdawcze” niniejszego dokumentu na str. 5-7.

[2] Produkt Tesaro

[3] Blenrep dla wcześniejszych linii leczenia szpiczaka mnogiego

[4] Produkt Tesaro

[5] Matki i dzieci

SUPP-2103671      Lipiec 2021