GSK i iTeos Therapeutics nawiązało współpracę w zakresie rozwoju EOS-448

GSK i iTeos Therapeutics informują o nawiązaniu współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji EOS-448, przeciwciała monoklonalnego anty-TIGIT, którego opracowanie umożliwi badania nad nowymi opcjami skojarzonej terapii immunoonkologicznej kolejnej generacji.

  • EOS-448 jest obecnie przedmiotem fazy I badań klinicznych z udziałem pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi, natomiast na 2022 r. planowane jest randomizowane badanie dotyczące stosowania w skojarzeniu z przeciwciałem anty-PD-1
  • iTeos otrzyma płatność zaliczkową w kwocie 625 mln USD, a także potencjalne płatności etapowe uzależnione od realizacji celów i opłaty licencyjne od sprzedaży poza USA
  • GSK i iTeos będą wspólnie komercjalizować lek i dzielić się zyskami w Stanach Zjednoczonych
  • GSK posiada obecnie wiodące portfolio przeciwciał ukierunkowanych przeciwko punktom osi CD226 - celom o istotnym znaczeniu dla terapii immunoonkologicznych kolejnej generacji

GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) oraz iTeos Therapeutics (NASD: ITOS) poinformowały o zawarciu umowy dotyczącej wspólnego rozwoju i komercjalizacji EOS-448, przeciwciała monoklonalnego anty-TIGIT, znajdującego się obecnie w fazie I badań klinicznych, jako potencjalnego leku dla pacjentów z chorobami nowotworowymi. W oparciu o wiarygodne dane przedkliniczne i wyniki randomizowanego badania klinicznego II fazy, wykazano potencjał receptora TIGIT, należącego do osi punktów kontrolnych CD226, jako obiecującego celu dla następnej generacji terapii immunoonkologicznych. W ramach zapoczątkowanej współpracy GSK zyskuje wyjątkową pozycję dzięki dostępowi do przeciwciał, które synergicznie oddziałują na wszystkie trzy znane punkty kontrolne CD226 - TIGIT, CD96 i PVRIG.

Odkąd firma GSK potwierdziła istotne znaczenie osi CD226 w onkologii, strategicznie buduje starannie dobrane portfolio leków ukierunkowanych na tę grupę inhibitorów punktów kontrolnych. Dzięki pozyskaniu EOS-448, GSK jest obecnie jedyną firmą posiadającą przeciwciała skierowane przeciw wszystkim trzem znanym punktom kontrolnym - TIGIT (EOS-448), CD96 (GSK'608) i PVRIG (GSK'562).

To wszechstronne portfolio potencjalnych leków immunoonkologicznych nowej generacji będzie badane w różnych nowatorskich skojarzeniach z niedawno zarejestrowanym przeciwciałem anty-PD-1 firmy GSK, Jemperli (dostarlimab), w tym podwójnych i potrójnych, aby ocenić możliwości opracowania nowych opcji leczenia pacjentów z wieloma różnymi nowotworami.

EOS-448 jest obecnie przedmiotem otwartego badania I fazy z udziałem pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. W 2022 r. firmy GSK i iTeos planują rozpoczęcie badań dotyczących skojarzonego podawania EOS-448 i dostarlimabu. GSK'608 (przeciwciało anty-CD96 opracowywane we współpracy z 23andMe) jest w fazie I badań klinicznych oceniających stosowanie preparatu w monoterapii oraz w skojarzeniu z dostarlimabem. GSK oczekuje, że do połowy 2022 r. złoży wniosek o rejestrację nowego leku eksperymentalnego GSK'562 (przeciwciało anty-PVRIG na licencji od Surface Oncology pod nazwą SRF-813).

Zgodnie z warunkami umowy o współpracy, iTeos otrzyma płatność zaliczkową w wysokości 625 mln USD. W przypadku osiągnięcia przez program EOS-448 określonych celów badawczo-rozwojowych i komercyjnych, spółka iTeos będzie uprawniona do otrzymania dodatkowych płatności etapowych w wysokości do 1,45 mld USD.

W ramach współpracy, GSK i iTeos będą wspólnie ponosić odpowiedzialność i koszty globalnego rozwoju EOS-448 oraz będą wspólnie komercjalizować lek i równo dzielić się zyskami w USA. Poza Stanami Zjednoczonymi GSK otrzyma wyłączną licencję na komercjalizację, a spółka iTeos będzie otrzymywać wielostopniowe opłaty licencyjne.

Umowa o współpracy jest uzależniona od spełnienia zwyczajowych warunków, w tym od przeprowadzenia przeglądu przez odpowiednie organy regulacyjne zgodnie z ustawą Hart-Scott-Rodino Act.

***

Informacje dotyczące konferencji

Spółka iTeos zorganizowała telekonferencję poświęconą zawartej umowie, która odbyła się w poniedziałek 14 czerwca o godz. 8:30 czasu wschodnioamerykańskiego (ET). Nagranie będzie dostępne na stronie internetowej Spółki https://investors.iteostherapeutics.com/news-and-events/events przez 30 dni od daty telekonferencji.

***

GSK w onkologii

Firma GSK skupia się na maksymalnym wydłużeniu przeżycia pacjentów dzięki przełomowym lekom. Leki GSK w fazie opracowywania to głównie leki z obszaru immunoonkologii, terapii komórkowej, epigenetyki nowotworów oraz syntetycznej letalności. Naszym celem jest stały dopływ nowych leków dzięki zróżnicowanemu portfolio leków eksperymentalnych, takich jak leki drobnocząsteczkowe, przeciwciała, koniugaty lek-przeciwciało oraz terapie komórkowe, stosowane w monoterapii lub w skojarzeniu.

Informacje o GSK

GSK jest globalną firmą farmaceutyczną działającą na podstawie przesłanek naukowych. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie https://pl.gsk.com/pl/o-nas/

Informacje o EOS-448

EOS-448 jest monoklonalnym ludzkim przeciwciałem IgG1 mającym z wysokim powinowactwem wiązać się z receptorem TIGIT, ujemnym punktem kontroli układu odpornościowego współstymulującym limfocyty T i komórki NK. EOS-448 skutecznie wyzwala odpowiedź przeciwnowotworową układu odpornościowego w oparciu o wielokierunkowy mechanizm. Wiążąc się z receptorem TIGIT, EOS-448 blokuje jego interakcję z ligandami TIGIT, w tym CD155 i CD112, które mogą następnie związać się z CD226 i aktywować odpowiedź immunologiczną limfocytów T i komórek NK. Ponadto IgG1 wiąże się z receptorem FcγR, powodując uwalnianie cytokin prozapalnych, aktywację komórek prezentujących antygen oraz deplecję regulatorowych i wyczerpanych limfocytów T TIGIT+.

W badaniu fazy I z eskalacją dawki, przedstawionym na AACR 2021, wykazano korzystny profil tolerancji i wczesne oznaki aktywności klinicznej EOS-448 w leczeniu zaawansowanych nowotworów, przy jednej potwierdzonej częściowej odpowiedzi i 9 przypadkach stabilnej choroby na 20 ocenianych pacjentów z zaawansowanymi, trudnymi do leczenia nowotworami. Deplecję regulatorowych i wyczerpanych limfocytów T TIGIT+ wykazano nawet przy najniższej badanej dawce, co stanowi dowód na oddziaływanie na receptor FcγR i potencjał EOS-448 do aktywacji wielu mechanizmów odpornościowych. Program został sfinansowany z grantu SPW/EER.

Informacje o spółce iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics to firma biofarmaceutyczna działająca w obszarze badań klinicznych zajmująca się odkrywaniem i opracowywaniem nowej generacji wysoce zróżnicowanych leków immunoonkologicznych dla pacjentów. Innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe Spółki obejmują dwa programy w fazie klinicznej ukierunkowane na nowe terapie immunoonkologiczne oparte na potwierdzonych danych. Pierwsze potencjalne przeciwciało, EOS-448, jest silnym, o wysokim powinowactwie przeciwciałem anty-TIGIT z funkcjonalną domeną Fc, zaprojektowanym w celu wzmocnienia odpowiedzi przeciwnowotworowej poprzez wielokierunkowy mechanizm modulacji immunologicznej.

Obecnie trwa otwarte badanie kliniczne fazy I nad zastosowaniem EOS-448 u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi, przy czym wczesne dane z badania wskazują na wstępną aktywność kliniczną przeciwciała podawanego w monoterapii i korzystny profil tolerancji. Spółka prowadzi również prace badawczo-rozwojowe nad inupadenantem, pierwszym nieodwracalnym antagonistą receptora adenozyny A2A, opracowanym w celu przezwyciężenia immunosupresji nowotworów. iTeos prowadzi otwarte, wieloramienne badanie kliniczne fazy I/IIa oceniające działanie inupadenantu u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. Wstępne wyniki wskazują na obiecujący poziom skuteczności przy stosowaniu w monoterapii oraz sugerują identyfikację potencjalnego biomarkera predykcyjnego. Siedziba główna firmy iTeos Therapeutics mieści się w Cambridge w stanie Massachusetts, a centrum badawcze w Gosselies w Belgii.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości spółki iTeos Therapeutics, Inc.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia i informacje odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act) oraz innych federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które nie dotyczą faktów historycznych, mogą być uznane za stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Sformułowania takie jak „sądzi”, „przewiduje”, „planuje”, „oczekuje”, „będzie”, „zamierza”, „potencjalny”, „możliwe” i inne podobne wyrażenia mają na celu identyfikację stwierdzeń odnoszących się do przyszłości.

Tego rodzaju stwierdzenia odnoszące się do przyszłości obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące finalizacji transakcji; praw iTeos do otrzymania od GSK płatności zaliczkowej, płatności etapowych oraz opłat licencyjnych wynikających z umowy, a także zobowiązań GSK dotyczących podziału odpowiedzialności i kosztów związanych z globalnym rozwojem EOS-448; potencjału EOS-448 jako obiecującego przedmiotu badań nad terapiami immunoonkologicznymi następnej generacji; potencjału kombinacji przeciwciał TIGIT, CD96 i PVRIG jako leków o przełomowym znaczeniu dla wielu pacjentów z chorobami nowotworowymi; najlepszych w swojej klasie zasobów GSK zapewniających iTeos znaczącą przewagę na silnie konkurencyjnym rynku globalnym; potencjału współpracy z GSK w zakresie przyspieszenia i rozszerzenia programu badań klinicznych nad EOS-448; planu kontynuowania przez iTeos prac nad immunoterapiami kolejnej generacji, począwszy od inupadenantu; oraz planu GSK i iTeos dotyczącego rozpoczęcia w 2022 r. badań nad stosowaniem EOS-448 w skojarzeniu z dostarlimabem.

Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z czynnikami ryzyka i niepewnością, co oznacza, że rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od przedstawionych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele spośród wspomnianych czynników ryzyka i niepewności pozostaje poza kontrolą iTeos.

Znane czynniki ryzyka obejmują m.in. warunki rynkowe, fakt, że z różnych przyczyn oczekiwane korzyści i szanse związane z umową pomiędzy iTeos i GSK mogą nie zostać zrealizowane lub ich realizacja może potrwać dłużej niż pierwotnie oczekiwano, w tym również na skutek niezdolności stron do wykonania zobowiązań i obowiązków wynikających z umowy, wyzwań i niepewności związanych z badaniami i rozwojem produktów oraz ograniczeń produkcyjnych; powodzenie na etapie badań przedklinicznych i wczesnych faz badań klinicznych nie gwarantuje, że późniejsze fazy badań klinicznych zakończą się sukcesem, a wczesne wyniki badań klinicznych niekoniecznie muszą odpowiadać wynikom końcowym; dane dotyczące EOS-448 mogą okazać się niewystarczające do uzyskania stosownych zatwierdzeń ze strony organów rejestracyjnych; spółka 

iTeos może nie być w stanie zrealizować swoich planów biznesowych, w tym dotrzymać oczekiwanych lub planowanych etapów i terminów rejestracyjnych, zrealizować planów badawczo-rozwojowych i programów klinicznych, a także wprowadzić swoich potencjalnych produktów na rynek, z różnych powodów, spośród których część może pozostawać poza kontrolą iTeos, w tym z powodu możliwych ograniczeń zasobów finansowych i innych zasobów firmy, ograniczeń produkcyjnych, których nie można przewidzieć lub usunąć w odpowiednim czasie, decyzji organów regulacyjnych, sądów lub agencji, takich jak decyzje Biura Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

w odniesieniu do patentów obejmujących nasze potencjalne produkty oraz wpływ pandemii COVID-19; a także czynniki ryzyka wymienione w części „Czynniki ryzyka” w najnowszym sprawozdaniu rocznym na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz w najnowszym raporcie kwartalnym na formularzu 10-Q złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a także wskazane w innych dokumentach Spółki złożonych w SEC, do zapoznania się z którymi zachęcamy.

Każdy z powyższych czynników ryzyka może mieć istotny i niekorzystny wpływ na działalność Spółki, wyniki jej działalności operacyjnej oraz cenę akcji zwykłych iTeos. Przestrzegamy inwestorów przed nadmiernym poleganiem na stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. Spółka iTeos nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji stwierdzeń odnoszących się do przyszłości w związku z wydarzeniami lub okolicznościami, które wystąpią po dniu publikacji niniejszego komunikatu. 

Więcej informacji udziela:

Urszula Karniewicz

Corporate Communications Manager

urszula.m.karniewicz@gsk.com

+48 504 144 704

Zapytania kierowane do GSK:

Zapytania mediów:

Simon Steel +44 (0) 20 8047 5502 (Londyn)
Tim Foley +44 (0) 20 8047 5502 (Londyn)
Kristen Neese +1 804 217 8147 (Filadelfia)
Kathleen Quinn +1 202 603 5003 (Waszyngton, DC)

Zapytania analityków/inwestorów: 

James Dodwell +44 (0) 20 8047 2406 (Londyn)
Sonya Ghobrial +44 (0) 7392 784784 (Konsumenci)
Mick Readey +44 (0) 7990 339653 (Londyn)
Jeff McLaughlin +1 215 751 7002 (Filadelfia)
Frannie DeFranco +1 215 751 4855 (Filadelfia)

Zapytania do iTeos:

Kontakt dla mediów: media@iteostherapeutics.com

Kontakt dla inwestorów: Ryan Baker; Ryan.Baker@iteostherapeutics.com

Oświadczenie dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości

GSK przestrzega inwestorów, że wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości oraz prognozy przedstawione przez GSK, w tym te zawarte w niniejszym komunikacie, są obarczone ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od prognozowanych. Wynika to między innymi z czynników opisanych w raporcie rocznym spółki przedłożonym na formularzu 20‑F za rok 2020 oraz ewentualnych skutków pandemii COVID-19.

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii:

Nr 3888792 

Siedziba:

980 Great West Road

Brentford, Middlesex

TW8 9GS 

NP-PL-NA-PRSR-210013   Czerwiec 2021